Oversikt over fag- og svennebrev som kvalifiserer for opptak

Yrkesfaglig utdanningsprogram

Programområde

Fag- og svennebrev

Bygg- og anleggsteknikk (27) Alle fag- og svennebrev Anleggsgartner, anleggsrørlegger, anleggsmaskinfører, asfaltør, banemontør,
brønnborer fastland, fjell- og bergverksarbeider,
byggmontør, vei- og anleggsfagarbeider, betongfagarbeider, mur- og flislegger, isolatør, rørlegger
taktekker, blikkenslager,
industrimaler, maler, snekker, fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon,
brannforebygger (feier),
byggmontør, byggdrifter,
glassfagarbeider,
renholdsoperatør,
steinfagarbeider,
stillasbygger, tømrer
Elektro- og datateknologi (25) Alle fag- og svennebrev Automatiker, FU-operatør, låsesmed, tavlemontør, vikler, dataelektroniker, romteknolog, optroniker, produksjonselektroniker, telekommunikasjonsmontør, droneoperatør, maritim elektriker (skipselektriker), elektriker, elektroreparatør, energimontør, energioperatør, heismontør, signalmontør, togelektriker, avioniker, flymotormekaniker, flystrukturmekaniker, flysystemmekaniker, kulde- og varmepumpemontør og ventilasjonstekniker
Helse- og oppvekstfag (4) Begrenset til programområdene ambulansefag, helsearbeiderfag og barne- og ungdomsarbeiderfag Ambulansearbeider, portør, helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider
Teknologi- og industrifag (53) Begrenset til følgende fagbrev

Anleggsmaskinmekaniker,
motorsykkelmekaniker (el- og motorsykkelmekaniker),
landbruksmaskinmekaniker,
truck- og liftmekaniker,
bilskadereparatør,
chassispåbygger,
billakkerer,
bilpleier,
bore- og vedlikeholdsoperatør,
brønnoperatør - elektriske kabeloperasjoner,
brønnoperatør - havbunnsinstallasjoner,
brønnoperatør -komplettering,
brønnoperatør - kveilerør,
brønnoperatør - mekaniske kabeloperasjoner,
brønnoperatør - sementering,
aluminiumskonstruktør,
CNC-operatør,
dimensjonskontrollør,
finmekaniker,
fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk,
gjenvinningsoperatør,
industriell overflatebehandler,
industrimekaniker,
industrimontør,
industrioppmåler,
industrirørlegger,
industrisnekker,
modellbygger,
NDT-kontrollør,
fagoperatør i plastfag,
platearbeider,
fagoperatør i polymerkompositt,
fagoperatør i produksjonsteknikk,
fagoperatør i industrisøm,
industritapetserer,
fagoperatør i industritekstilfaget,
sveiser,
serigraf,
tekstilrenser,
vaskerioperatør,
verktøymaker,
fagoperatør i kjemisk prosessindustri,
faglaborant,
bilmekaniker - lette kjøretøy,
bilmekaniker - tunge kjøretøy,
hjulutrustningsreparatør,
motormekaniker,
reservedelekspeditør,
skipsmotormekaniker (motormann),
matros,
fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner,
logistikkoperatør,
yrkessjåfør

Salg, service og reiseliv (2) Begrenset til programområdet service, sikkerhet og administrasjon med følgende fagbrev Vekter, service- og administrasjonsmedarbeider
Informasjonsteknologi og medieproduksjon (2) Begrenset til programområdet informasjonsteknologi med følgende fagbrev IT-driftstekniker og IT-utvikler
Naturbruk (8+2) Alle fagbrev og yrkeskompetanser Fisker, skogsoperatør, fagarbeider i reindriftsfaget, fagoperatør i akvakultur, driftsoperatør havbruksteknikk,
dyrefagarbeider,
hestefaglært, hovslager og yrkeskompetanse agronom og gartner
Håndverk, design og produktutvikling (3) Begrenset til programområdene båtbygger og smed Trebåtbygger, komposittbåtbygger og smed