Permisjon og fravær

For å få bestått kurs kan du ikke være borte fra mer enn 15% av oppsatt undervisning. Les mer om permisjon og fravær her.

Arbeidsgiver innvilger eller avslår permisjonssøknader etter vurdering eller anbefaling fra skolen. Søknad om permisjon må være skriftlig og på eget skjema.

For å få bestått kurs må omfang av fravær, herunder permisjoner, ikke overstige 15 % i forhold til oppsatt timeplan.

Permisjonssøknad for kursdeltakere

Permisjonsreglement

Reglementet gjelder for kursdeltakere på kurs i regi av Brann- og redningsskolen (Brsk).

For å få bestått kurs må omfanget av fravær, herunder permisjoner, ikke overstige 15% i forhold til oppsatt timeplan for kurset.

Søknad om permisjon skal gjøres skriftlig på skjema ”permisjonssøknad for kursdeltakere”.

Søknad om permisjon inntil en dag (inntil 8 timer i løpet av kurset) leveres kursleder, som avgjør søknaden og sender informasjon til arbeidsgiver om fraværet.

Søknad om permisjon utover 8 timer skal leveres kursleder for påtegning. Deretter er eleven ansvarlig for videre kontakt med arbeidsgiver for avgjørelse av permisjonen. Eleven leverer innvilget permisjonssøknad til kursleder.

Søknad om permisjon ved kritiske hendelser i nær familie, eller tap/skade på egen eiendom innvilges av Brsk. Søknaden blir formelt behandlet av arbeidsgiver i ettertid.

Ugyldig fravær kan medføre at eleven ikke får bestått kurs. Med ugyldig fravær forstås fravær der det ikke foreligger innvilget søknad om permisjon, fravær utover 15 % regelen eller der skolen ikke har fått melding om fravær som skyldes sykdom mv.

Kursleder melder ugyldig fravær fortløpende til undervisningskoordinator eller seksjonssjef.