Forbud mot bruk av rusmidler for kursdeltakere


§ 1 Formål

Norges brannskole (NBSK) har ansvaret for de ansattes og kursdeltakernes sikkerhet. Dette reglementet er gitt for å sikre at kursdeltakerne ikke er påvirket av rusmidler så lenge de befinner seg På NBSKs område eller deltar på kurs i regi av NBSK.

Disse reglene supplerer NBSKs SYS-019 -Reglement for bortvisning av kursdeltakere ved NBSK, og er forutberegnelig regulering av sanksjonene knyttet til brudd på forbudet mot bruk av rusmidler. Det er forholdet mellom NBSK og kursdeltakerne som reguleres. Regelverket skal sikre lik håndtering av like situasjoner og sikre at rettssikkerheten til kursdeltakerne ivaretas. Bortvisning i dette reglementet er ikke en straff, men skal sikre de ansattes og kursdeltakernes trygghet og arbeidsmiljømessige forhold.

§ 2 Reglementets rettslige grunnlag

Det rettslige grunnlaget for dette regelverket er den privatrettslige rådigheten NBSK har over sin virksomhet, herunder eiendom/lokaler og kurs.

§ 3 Reglementets virkeområde

Reglementet gjelder så lenge kursdeltakerne oppholder seg på NBSKs område og deltar på kurs i regi av NBSK.

§ 4 Forbud mot bruk av rusmidler

På grunn av de særlige omstendighetene knyttet til risiko og behovet for sikkerhet på øvingsfeltet og kursinstallasjonene, er det forbudt å innta alkohol eller andre rusmidler på NBSKs område. Det er også forbudt å være synlig beruset på skolens område, eller møte beruset (inkludert bakrus) på kurs i regi av NBSK.

Eventuelle arrangementer i regi av NBSK i tråd med DSBs rutine for servering av alkohol, er unntatt fra forbudet mot alkoholinntak.

§ 5 Beslutning om bortvisning

HMS-ansvarlig og kursansvarlig ivaretar NBSKs ansvar for kursdeltakernes sikkerhet ved opphold på NBSK. Dersom en kursdeltaker bryter forbudet i § 4, skal HMS-ansvarlig/kursleder beslutte bortvisning fra kurset. Før det besluttes bortvisning skal HMS-ansvarlig/kursleder foreta de undersøkelser eller gjøre annet som er nødvendig for å sikre dokumentasjon på regelbruddet.

HMS-ansvarlig/kursleders beslutning om bortvisning må straks forankres i NBSKs ledelse, enten ved direktør eller direktørens stedfortreder. Dersom kursleders vurdering ikke opprettholdes, skal kursdeltakeren straks få delta på kurset igjen.

§ 6 Bortvisningsmøte

Dersom beslutningen om bortvisningen opprettholdes, skal kursdeltakeren innkalles til møte med skolens ledelse. Innkallingen skal skje skriftlig og varsle om hva som er tema for møtet. Kursdeltakeren skal også få anledning til å ta med seg en representant. Møtet skal avholdes så raskt som mulig etter bortvisningen.

Kursdeltakeren skal få anledning til å legge frem sin side av saken. Det skal føres referat fra møtet som skal forelegges for kursdeltakeren før møtet avsluttes.

§ 7 Bortvisningens lengde

Bortvisning skal skje for resten av kurset.

§ 8 Krav om skriftlighet

Alle beslutninger skal gjøres skriftlig og meddeles kursdeltakeren uten unødig opphold.

§ 9 Administrativ beslutning

Bortvisning på bakgrunn av dette reglementet er en administrativ beslutning. Det er ikke adgang til å påklage beslutningen.

§ 10 Ikrafttredelse

Dette regelverket trer i kraft ved beslutning av direktør NBSK.