Utdanningsmodell

Allment

Skolens tilbud bygger på en utdanningsmodell for brannpersonell.

Kvalifikasjonskrav

Kravene til utdanning og kompetanse for de ulike stillingskategorier fremgår i kapittel 7 og 8 av forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene.

Forskriften gjelder fra 1. mars 2022, og stiller forskjellige krav avhengig av dimensjoneringsgrunnlag og om tjenesten er på hel- eller deltid.

Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene

Utdanning av brannpersonell

I utdanningen av brannpersonell kan en skille mellom:

 • Yrkesutdanning
 • Ledelsesutdanning
 • Spesialutdanning

Yrkesutdanning

Brannkonstabel skal gjennomføre yrkesutdanning som består av:

 • Nettbasert kurs i brannvern
 • Systematisk teoretisk og praktisk opplæring i brannvesen (internopplæring for brannkonstabler) 
 • Grunnkurs i regi av Norges brannskole

Yrkesutdanningen skal omfatte både forebyggende brannvern og beredskap iht. kursplaner. Denne utdanningen skjer både gjennom teoretisk og praktisk opplæring i eget korps, samt grunnkurs i regi av Norges brannskole.  Opptakskrav framgår for øvrig i beskrivelse av de enkelte kurs. 

Det er et krav om at internopplæring gjennomføres i henhold til godkjent kursplan. Tilhørende opplæringsbok finner du her: opplæringsbok. Det er brannsjefen som er ansvarlig for at opplæringen gjennomføres i henhold til plan.

Internopplæringen må dokumenteres ved kursstart.

Ledelsesutdanning for brann- og redningsvesenet
Ledelse trinn A, B, C og D

Ledelsesutdanning

Ledelsesutdanning bygger på gjennomført yrkesutdanning og består av:

 • Ledelse trinn A, B, C og D

Brann- og redningsarbeid er et variert og sammensatt arbeid som krever ledelse av personell som arbeider i ulike og ofte utfordrende situasjoner. Dette stiller krav til solide kunnskaper, samt gode ferdigheter i å lede det praktiske arbeidet.

Norges brannskoles ledelsesutdanning – heltid, består av trinnene A, B, C og D.

De som skal lede innsatser med røyk- og kjemikaliedykking må kunne gjøre dette på en sikker og effektiv måte. Ledelse trinn A er skilt ut som et eget kurs for denne målgruppen. Dvs. at Ledelse trinn A kvalifiserer til å lede røyk- og kjemikaliedykking, men ikke til funksjonen som utrykningsleder.

Utrykningslederne møter mange utfordringer i sin hverdag. Publikums forventninger til brann- og redningsvesenet er like uansett hvor i landet vi møter dem. Med dette som bakgrunn er det utviklet Ledelse trinn B og C for å gi utdanning i utrykningsledelse heltid. Ledelse trinn A og B kvalifiserer til utrykningsleder deltid.

Ledelse trinn D gir kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å ivareta ansvar, myndighet og faglige forhold knyttet til hendelser som brannvesenet til enhver tid blir satt til å håndtere.

Spesialutdanning

 • Kurs for alarmsentraloperatør
 • Brannutreder – elektro del 1 og del 2 - gjennomføres ikke i 2023
 • Ledelse trinn E
 • Tunnelkurs – brann i tunnel - gjennomføres ikke i 2023
 • Grunnopplæring i skogbrannslokking - gjennomføres ikke i 2023

Utdanning av personell i feie- og brannforebyggerfaget

Norges brannskole har en sentral rolle i utdanningen av landets feie- og brannforebyggere. Utdanningen er forankret i læreplan fra Utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsdepartementet vedtok 01.12.2020 å endre navnet på fag og yrkestittel. Nytt navn er brannforebygger.

Lærling

Feie- og brannforebyggerfaget er et såkalt særløp som innebærer et treårig løp etter fullført videregående kurs I innen bygg- og anleggsteknikk. Det vil si første og andre års opplæring i bedrift (lærlingkontrakt) og et år med verdiskaping.

I denne treårsperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i feie- og brannforebygggerfaget fordelt på tre kursperioder.  Skolen har sammen med representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Feiermesternes Landsforening, Fagforbundet og Faglig råd for bygg – og anleggsteknikk utarbeidet opplærings- og veiledningsplan for denne opplæringen. Kursperiodene er fordelt slik:

 1. år: Trinn 1: 5 uker
 2. år: Trinn 2: 6 uker
 3. år: Trinn 3: 6 uker

Krav til læretid før avlegging av svenneprøve for lærlinger er 48 måneder.

Oppmelding til eksamen i feie- og brannforebyggerfaget

Sentralgitt eksamen arrangeres 2 ganger i året, fristen for påmelding til våreksamen er 1. februar og høsteksamen er 15. september.

Deltaker er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen i det fylket man ønsker å gjennomføre i.

NB! Fylkene har både forskjellige datoer for når de åpner for påmelding og forskjellige systemløsninger for påmeldinger.

Veiledning for oppmelding til sentralt gitt eksamen, se lenke PrivatistWeb eventuelt kontakt opplæringskontoret.

Kandidater utenom lærlingordningen

Vi gjør oppmerksom på at praksiskandidater kan få vurdert sin realkompetanse/utdanning av utdanningsetaten i eget hjemfylke, fylkeskommunen. Relevant utdanning og yrkeserfaring (praksis) kan vurderes til avkortning av praksistiden. Eksamensforberedende yrkeslærekurs i feie- og brannforebyggerfaget er et kurs der det er satt krav til praksistid i faget på 60 måneder (5 år) før en eventuell svenneprøve kan avlegges jfr. § 3-5 i Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova).

Det er svært viktig at alle opplysninger om fratrekk i praksistiden blir vedlagt søknaden, da dette danner grunnlaget for prioriteringen ved opptak på kurs. Mangel på dokumentasjon kan medføre at søknaden ikke blir prioritert ved opptak.

Henvisning: Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) § 3-5 og forskrift til opplæringslova § 11-8.

Eksamensforberedende yrkeslærekurs i feie- og brannforebyggerfaget

Norges brannskole tilbyr ett (1) eksamensforberedende yrkeslærekurs i feie- og brannforebyggerfaget. Kurset er på 6 uker.

Sentralgitt eksamen arrangeres 2 ganger i året, fristen for påmelding til våreksamen er 1. februar og høsteksamen er 15. september.

Deltaker er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen i det fylket man ønsker å gjennomføre i.

NB! Fylkene har både forskjellige datoer for når de åpner for påmelding og forskjellige systemløsninger for påmeldinger.

Veiledning for oppmelding til sentralt gitt eksamen, se lenke Privatistweb, eventuelt kontakt opplæringskontoret.

Hvis du som leder/mester har praksiskandidater på eksamensforberedende kurs må du påse at din praksiskandidat blir meldt opp til sentralgitt prøve ved lokal skole. Du finner mer informasjon om dette ved å kontakte opplæringskontoret.