Utrykningslederkurs deltid

Det er lagt vekt på en spesialtilpasset modell for utrykningsledere som skal utføre operative lederoppgaver i brann- og redningsvesen med deltidsorganisering. Deler av emnet røykdykkerledelse er lagt til Røykdykkermodul deltid.

Mål

Utrykningsleder deltid skal få en opplæring med hovedtyngde på utrykningsledelse.

Målgruppe 

Målgruppen er ansatte som skal jobbe som utrykningsledere i et brann- og redningsvesen med deltidsorganisering.

Opptakskrav

 • Grunnkurs for heltids/deltidspersonell

Ved opptak til kurset gjennomfører elevene et repetisjonskurs i NAKOS, som inneholder spørsmål og oppgaver i temaer hentet fra internopplæring og grunnkurs. Det er ingen nye læringsmål her, kun en gjennomgang for å sikre et minimumsnivå på elevene før oppstart. Hensikten med repetisjonskurset er å sikre god forberedelse og et tilstrekkelig kunnskapsnivå. Elevene kan ta testen i NAKOS så mange ganger de vil, men de må nå en viss score før de har "bestått". Dette er ikke et opptakskrav eller en eksamen, men snarere et arbeidskrav som må bestås før fortsettelse på kurset.

Faglig innhold

Mellommenneskelige forhold

 • Formidler- og veilederrollen
 • Teamledelse

Forebygging

 • Brannforebygging
 • Ny tid, nye utfordringer

Taktikk

 • Syvtrinnsmodellen
 • Organisering og ledelse av innsats
 • Utrykningsledelse
 • Ledelse av røykdykkerinnsats

Teoridelen i kurskonseptet tilbys som nettbasert undervisning gjennom NAKOS portalen.

Kostnader

NAKOS portalen er kostnadsfri for brukerne. Kostnader i forbindelse med praktiske øvelser og praksisuke dekkes av hvert enkelt brannvesen. 

Vurdering

Vurdering foregår ved en praktisk individuell eksamen som vurderes med karakteren bestått/ikke bestått. I tillegg vil det være oppgaver etter hvert emne som må besvares, her kreves det 80 % riktig svar for å bestå emnet. Læringsmålene for hvert emne danner utgangspunkt for vurderingen.

 • Det gjennomføres to praksisuker
 • Praktisk eksamen – gjennomføres i slutten av siste praksisuke

Kommune/region som ønsker å være kursarrangør søker fortløpende om oppstart av utrykningslederkurs deltid til Vi oppfordrer til at det meldes på minimum 5 – 10 deltakere. Det må påregnes en administrasjonstid på inntil 6 uker etter mottatt søknad.

Alle kursene er desentraliserte med en kombinasjon av oppmøtebasert opplæring og selvstudie.

Kontaktpersoner:

Ole-Jonny Wang -

Dag Muggerud -