ELS - Enhetlig ledelsessystem

Deltageren skal etter endt kurs inneha tilstrekkelig kompetanse i enhetlig ledelsessystem (ELS) til å kunne benytte dette som leder, og kunne utføre tildelte oppgaver i de ulike funksjonene.

Mål

Deltageren skal etter endt kurs inneha tilstrekkelig kompetanse i enhetlig ledelsessystem (ELS) til å kunne benytte dette som leder, og kunne utføre tildelte oppgaver i de ulike funksjonene. Kompetanse omfatter kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 

Målgruppe

For brannvesenet er målgruppen for kurset utrykningsleder, overordnet vakt og brannsjef, hvor deltagerne må ha gjennomført fastsatt opplæring for sin stilling i henhold til dimensjoneringsforskriftens kvalifikasjonskrav. For Sivilforsvaret er målgruppen tjenestemenn og tjenestepliktig befal (FIG leder/FIG personell leder). Eventuell deltagelse fra andre beredskapsaktører vurderes av kursarrangør.

Faglig innhold

Samvirke og samordning

 • Nasjonal beredskap, organisering og prinsipper
 • Ansvar for håndtering, grensesnitt

Organisering og ledelse av innsats - enhetlig ledelsessystem

 • Innføring av enhetlig ledelsessystem 
 • Erfaringer fra håndtering av tidligere hendelser
 • Organisering, oppgaver og arbeidsfordeling
 • Håndtering av hendelser i det daglige og eskalering
 • Etablering, drift og samordning
 • Innsatsforståelse og strategi
 • Enhetlig ledelsessystem i egen organisasjon
 • Beslutningsstøtteverktøy     

Funksjonene i enhetlig ledelsessystem

 • Innsatsleder/aksjonsleder
 • Planlegging og miljø
 • Operasjon
 • Logistikk
 • Støttefunksjoner
 • Mediehåndtering

Øvelser

 • Øvelse 1 og 2