Fusk og plagiat

Forsøk på fusk er når en student forsettlig eller grovt uaktsomt handler i strid med lover, forskrifter og retningslinjer for eksamen og vurdering.

Fusk kan være å:

  • bruke hjelpemidler som ikke er tillatt på eksamen
  • utgi andres arbeid som eget
  • sitere kilder uten å benytte kildehenvisning

Styret kan annullere resultatet av en eksamen, prøve eller lignende eller godkjenningen av et emne dersom en student forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket, eller forsettlig har forsøkt å fuske, i forbindelse med eksamenen, prøven eller lignende eller under gjennomføringen av emnet jf. Fagskoleloven § 24 annet ledd.

Dersom det under eksamen oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at han/hun vil bli rapportert. Dette gjelder også for studenter som eventuelt yter hjelp. Studenten kan da velge om han/hun vil fortsette eller avbryte eksamen. I etterkant av mistanken, vil studenten ha muligheten til å bli hørt før det fattes vedtak om eventuell annullering av vurdering og/eller utestenging.

Hvis en student har fusket eller forsøkt å fuske, jf. fagskolelovens § 24 annet ledd, kan styret ved Brann- og redningsskolen vedta at studenten skal utestenges fra all utdanning ved fagskolen i inntil ett år. Tilsvarende gjelder for en student som forsettlig har medvirket til fusk.