Fusk og plagiat

Forsøk på fusk er når en student forsettlig eller grovt uaktsomt handler i strid med lover, forskrifter og retningslinjer for eksamen og vurdering.

Fusk kan være å:

  • bruke hjelpemidler som ikke er tillatt på eksamen
  • utgi andres arbeid som eget
  • sitere kilder uten å benytte kildehenvisning

Dersom fusk finner sted

Styret kan annullere resultatet av en eksamen, prøve eller lignende eller godkjenningen av et emne dersom en student forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket, eller forsettlig har forsøkt å fuske, i forbindelse med eksamenen, prøven eller lignende eller under gjennomføringen av emnet jf. Fagskoleloven § 24 annet ledd.

Dersom det under eksamen oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at han/hun vil bli rapportert. Dette gjelder også for studenter som eventuelt yter hjelp. Studenten kan da velge om han/hun vil fortsette eller avbryte eksamen. I etterkant av mistanken, vil studenten ha muligheten til å bli hørt før det fattes vedtak om eventuell annullering av vurdering og/eller utestenging.

Vedtak om utestenging

Hvis en student har fusket eller forsøkt å fuske, jf. fagskolelovens § 24 annet ledd, kan styret ved Brann- og redningsskolen vedta at studenten skal utestenges fra all utdanning ved fagskolen i inntil ett år. Tilsvarende gjelder for en student som forsettlig har medvirket til fusk.