Klage

Her finner du informasjon om hvordan du som student går frem for å avgi formell klage, gi tilbakemeldinger eller forbedringsforslag til Brann- og redningsskolen.

Vilkår og rettigheter om klagebehandling og informasjon om fagskolens klageorgan er regulert i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) samt Forskrift om opptak, studier og eksamen ved fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet (brann- og redningsskoleforskriften). Hvis innholdet på nettsidene avviker fra innholdet i lov og forskrifter, er det kravene i sistnevnte som er gjeldende.

Klageadgang

For at klagen skal kunne behandles etter krav i lov og forskrift, må du rette en formell klage til Brann- og redningsskolen ved å benytte skjemaet du finner på høyre side (skjema for formell klage). Du sender utfylt skjema inn til

Dette er vedtak du kan klage på

 • Opptak
 • Godskriving og fritak
 • Formelle feil ved eksamen, tester og lignende
 • Eksamenskarakter/emnekarakter
 • Annullering
 • Særskilt tilrettelegging
 • Utestengning og bortvisning
 • Skikkethet
 • Politiattest
 • Andre enkeltvedtak

Var det ingen av kategoriene over som passet? Da kan det være at du ønsker å rette en tilbakemelding på sviktende rutiner, kvalitet eller har et godt forslag til forbedring. Bruk skjemaet Si ifra! til høyre hvis du ønsker å gi oss en tilbakemelding.

Dine rettigheter

 • Klagen skal behandles i henhold til krav i lov og forskrift så lenge klagen er rettet innen klagefrist. Klagefristen er oppgitt under de enkelte klageadgangene i skjema og ved formelle vedtak.
 • Du har rett til å uttale deg
 • Du har rett til å benytte Studentombudet, juridisk bistand, tillitsvalgt eller studentorganet i høringsuttalelser
 • Du har rett på skriftlig vedtak per brev av klagen. I vedtaksbrev skal det oppgis klagerettigheter.
 • Du har rett til å fullføre eksamen i et emne hvis du har en pågående klagesak om stryk i karakterfastsetting av samme emne. Hvis du ikke får medhold i klagen, annulleres eksamensresultatet

NB! Klage på karakter kan være til gunst eller ugunst for den som klager

Rett til begrunnelse og klage på karakterfastsetting ved eksamen og emner

Krav om rett til begrunnelse og klage på karakterfastsetting ved eksamen er regulert i fagskoleloven § 22

Rett til begrunnelse

En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen.

 • Hvis karakteren er gitt for en muntlig eksamen eller en bedømmelse av praktiske ferdigheter, må studenten kreve en slik begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er formidlet.
 • Hvis karakteren kunngjøres elektronisk, og studenten kan kreve begrunnelsen elektronisk, må studenten kreve begrunnelse innen én uke etter at karakteren blir kunngjort. Kravet om begrunnelse må være skriftlig og sendes til . I e-posten må kandidaten opplyse om eget navn, klasse, og hvilken eksamen det gjelder.
 • Hvis karakteren kunngjøres på en annen måte, må studenten kreve begrunnelse innen én uke etter at studenten fikk kjennskap til karakteren, men likevel ikke senere enn tre uker etter at karakteren ble kunngjort jf. Fagskoleloven §22. Kravet om begrunnelse sendes til .

Begrunnelsen skal gis innen to uker etter at studenten har bedt om den. Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker, skal studenten varsles om det og samtidig få vite når begrunnelsen kan ventes. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig jf. Fagskoleloven §22.

Alle eksamener på Brann- og redningsskolen skal ha en tilhørende sensorveiledning. En sensorveiledning er skriftlige retningslinjer for bedømmelsen. Studentene skal ha tilgang til denne veiledningen etter at karakteren er fastsatt.

Klage på eksamenskarakter/emnekarakter

Skriftlig eksamen 

En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Det skal da gjennomføres en ny sensur. Ved den nye sensuren skal sensorene ikke få kjennskap til den opprinnelige karakteren, sensors begrunnelse for karakteren eller studentens begrunnelse for klagen. Hvis studenten har bedt om begrunnelse for eller klaget over formelle feil, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelsen, eller til klagen på formelle feil er endelig avgjort. Hvis det brukes en løpende vurdering med karakter, kan fagskolen bestemme om studenten skal kunne klage etter hver enkelt vurdering, eller først når resultatet er kunngjort.

Muntlig- og sammensatt eksamen/høring/prestasjon 

En student kan ikke klage på en bedømmelse av en muntlig prestasjon, en vurdering av praksisstudier eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve.

Følgende gjelder for fremsetting av klage

En student kan ikke klage på karakterfastsettingen etter en ny sensur.

Studenten kan først fremsette klage når resultatet fra emnevurdering/eksamen er kunngjort.

Klage på formelle feil

Dersom du mener at det er begått feil ved gjennomføring av eksamen eller sensur, kan du i noen tilfeller klage på formelle feil.

En formell feil er forhold ved eksamensgjennomføringen, eller ved sensuren av eksamenen din, som kan ha hatt betydning for din prestasjon eller bedømmelsen av denne.

Dersom du mener det foreligger formelle feil i forbindelse med en av dine eksamener, kan du benytte skjemaet til høyre og

 • Hva er formelle feil?

  En formell feil er i all hovedsak en feil som har, eller kan ha hatt, innvirkning på prestasjonen din, eller bedømmelsen av denne. Eksempler på dette kan være:

  • Feil i eksamensoppgaven som kan ha påvirket resultatet ditt
  • Feil under gjennomføring av selve eksamenen som kan ha påvirket resultatet ditt
  • Feil i sensuren av besvarelsen din
 • Hva er forskjellen på klage på formelle feil og klage på karakter?

  Klager på formelle feil skal utelukkende dreie som om feil ved gjennomføring av eksamen, eller objektive feil i sensur av besvarelsen din.

  Dersom du mener at besvarelsen din er for strengt bedømt, kan du heller velge å klage på karakteren. Besvarelsen din vil da bli sendt til ny sensur av to nye klagesensorer.

 • Hva kan utfallet av en klage på formelle feil bli?

  Klager på formelle feil behandles etter bestemmelsene i UH-lovens §5-2, andre ledd.

  Dersom man gis medhold i en klage på formelle feil, vil eksamensresultatet ditt annulleres. Videre gir loven to mulige utfall.

  Hvis mulig, skal feilen rettes opp ved gjennomføring av ny sensur. I de fleste tilfeller vil dette være en ny blind sensur hvor sensor ikke har kjennskap til anførslene i klagesaken.

  Dersom ny sensur ikke er egnet til å gjøre opp for feilen, vil  alternativet være at studenten gjennomfører ny eksamen.

  Hvis det er grunn til å tro at den formelle feilen du klager på påvirker flere kandidater enn deg selv, vil et vedtak i en slik sak gjelde alle som er berørt av feilen.

 • Når er fristen for å klage på formelle feil?

  Klagefristen er tre uker fra du ble kjent med de forhold som begrunner klagen. 

  Dersom du klager på forhold ved eksamensgjennomføringen, vil dette typisk være tre uker fra eksamensdatoen. 

  Om klagen relaterer seg til sensuren, løper klagefristen tre uker fra du mottok denne.