Eksamen

Her finner du informasjon om eksamen for deg som er student på fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet.

Krav og vilkår vedrørende eksamen er regulert i kapittel 5 i forskrift om opptak, studier og eksamen ved fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet og Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 21-24. Studenten bes sette seg inn i gjeldende krav og vilkår i denne.  

Hvis du lurer på regler knyttet til eksamen og prøver på kurs eller opplæring, kan du finne det her.

Oppmelding til eksamen

Til ordinær eksamen blir alle studenter oppmeldt automatisk. Studenter som skal avlegge ny eller utsatt eksamen, blir automatisk meldt opp til første mulige eksamensgjennomføring

Rett til å gå opp til eksamen

Studenter med studierett som har fått godkjent kravene til oppmøte og arbeidskrav i et emne, har rett til å gå opp til eksamen i emnet. Kravene til oppmøte og arbeidskrav for de ulike studieemnene fremgår av studieplanen.

Tid og sted for eksamen fastsettes og kunngjøres av Brann- og redningsskolen. Studentene er ansvarlige for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen.

Antall forsøk på eksamen         

En student har rett til å ta eksamen inntil tre ganger i samme emne. Tellende forsøk på eksamen er når studenten:

  • har bestått eksamen
  • får karakteren F/ikke bestått
  • ikke møter til eksamen
  • ikke leverer eksamensbesvarelsen innen frist
  • har møtt til eksamen, men velger å trekke seg under eksamen
  • får eksamen annullert grunnet fusk, forsøk på fusk, falske vitnemål eller annen uskikket opptreden
  • ikke kan avlegge eksamen i et emne som følge av manglende oppmøte eller godkjenning av arbeidskrav.

En student som har bestått en eksamen kan kun ta opp igjen samme eksamen én gang.

Sykdom ved eksamen og trekk fra eksamen

Ved sykdom som hindrer studenten i å stille på eksamen, må studenten informere kurs- og studieadministrasjonen om dette så raskt som mulig, enten på telefon 76 91 90 00 eller

Dersom studenten blir syk under en eksamen må hen si ifra til sensor eller en representant fra Brann- og redningsskolen. Dersom du ikke kan gjennomfører eksamen, må det leveres legeerklæring for fraværet.

Rett på begrunnelse av eksamenskarakter

Ved muntlig eksamen eller en bedømmelse av praktiske ferdigheter, må studenten kreve en slik begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er formidlet

Karakteren kan ikke påklages.

Hvis karakteren kunngjøres elektronisk, kan studenten kan kreve begrunnelsen elektronisk. Kravet om begrunnelse må være skriftlig og sendes til . I e-posten må kandidaten opplyse om eget navn, klasse, og hvilken eksamen det gjelder.

Frist:  Innen 1 uke etter at karakteren blir kunngjort.

Hvis karakteren er kunngjort på en annen måte enn elektronisk, ved f.eks. fysisk oppmøte på skolen for å få vite karakteren eller via brev, kan studenten be om karakterbegrunnelse ved å henvende seg til .

Frist: 1 uke etter at studenten har blitt kjent med karakteren, og innen 3 uker etter at karakteren ble kunngjort fra skolen.

Karakteren kan påklages og studenten bør be om begrunnelsen før hen sender inn klage på karakter.

Fusk og plagiat

Fusk, eller juks, er en handling som gir en kandidat en urettmessig fordel i gjennomføringen av en eksamen. I utgangspunktet skal alle kandidater ha samme utgangspunkt, for eksempel ved at alle får bruke de samme hjelpemidlene, alle har like lang tid, og alle vurderes etter de samme kriteriene. Eksempler på fusk kan være at man bruker hjelpemidler man ikke har anledning til (eksempelvis en mobiltelefon eller programvare), eller man får tilgang til eksamensoppgaven før de andre, slik at man kan forberede seg. Det skilles mellom grov uaktsomhet og forsettlighet. Eksempelvis kan det bli ansett som grov uaktsomhet dersom en kandidat ved et uhell får tilgang til en eksamensoppgave før tiden, men unnlater å opplyse om dette. Hvis kandidaten aktivt har skaffet seg tilgang til eksamensoppgaven før tiden, og unnlater å opplyse om det, vil det trolig være snakk om forsettlig fusk. Ved mistanke om fusk vil saken undersøkes, og hvis det blir funnet bevis på fusk kan eksamen annulleres eller studenten kan bli utestengt fra studiet.

Plagiat innebærer å utgi andres arbeid for å være sitt eget. Det vil si at dersom noen andre har gjort arbeidet, og det ikke opplyses om dette under presentasjonen av arbeidet, vil det regnes som plagiat. Å utgi noen andres arbeid for å være sitt eget anses som fusk.

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (KI) kan være et godt hjelpemiddel for å lære seg nye ting, samt til å skrive oppgaver. Imidlertid er det viktig å være klar over at kopiering av tekst direkte fra en KI-generator (dvs. en KI som skriver en tekst for studenten) og inn i en oppgavebesvarelse vil være plagiat, siden kandidaten ikke har skrevet teksten selv. Dersom kandidaten vil bruke KI til hjelp med å skrive eksamensbesvarelser, må det opplyses om at det har blitt brukt KI. I tillegg bes kandidaten om å være oppmerksom på at bruk av KI anses som "liten eller manglende selvstendighet", noe som innebærer at en eksamensbesvarelse kan bedømmes til E eller ikke bestått.