Permisjon og opphør av studierett

Les mer om dine permisjonsrettigheter ved svangerskap, fødsel, tjeneste i Forsvaret og Sivilforsvaret her. Du finner også informasjon om opphør av studierett.

Rett til permisjon er regulert i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 28.

Fødsel og omsorg for barn

En student som får barn under studiene, har rett til permisjon fra studiene under svangerskapet og til omsorg for barn. I permisjonsperioden har studenten fortsatt status som student ved fagskolen og har rett til å gjenoppta utdanningen på samme nivå som før permisjonen. En gravid student har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er i perioden mellom tre uker før fastsatt termindato og seks uker etter fødsel. En student som blir far, har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er innenfor to uker etter fødselen. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om rett til utsatt eksamen på grunn av fødsel. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-5 og § 12-7 gjelder så langt de passer.

Jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 28 og Forskrift om opptak, studier og eksamen ved fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet (brann- og redningsskoleforskriften) § 5.

Fagskolen skal legge til rette for at studenter som er i permisjon etter første ledd, kan gjenoppta utdanningen så raskt som mulig etter endt permisjon.

Retten til permisjon og til utsatt eksamen gjelder tilsvarende ved adopsjon.

Tjeneste i Forsvaret eller Sivilforsvaret

Dersom studenten kalles inn til tjeneste i Forsvaret eller i Sivilforsvaret har studenten rett til midlertidig avbrudd i studiet, dersom det er umulig eller urimelig tyngende å gjennomføre studiet i henhold til opprinnelige planer. Dette forutsetter at studenten har varslet Brann- og redningsskolen innen rimelig tid etter å ha mottatt innkallingen til slik tjeneste.

Jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet (brann- og redningsskoleforskriften) § 5.

Opphør av studierett

§ 41 – Opphør av studierett

Jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet (brann- og redningsskoleforskriften)

Studieretten opphører når studenten skriftlig bekrefter å ha trukket seg fra studiet, når studiet er fullført og vitnemål er utstedt, eller ved tap av studierett.

Studenten taper studieretten når studenten:

  • Ikke har møtt til studiets oppstart
  • Ved tre eksamensforsøk ikke har bestått eksamen i samme emne
  • Ikke har bestått praksisperioden to ganger
  • Ikke har fullført og bestått studiet innen tre år etter studiestart og ikke har fått dispensasjon fra fremdriftskravene etter § 17
  • Ved falske vitnemål eller annen ugyldig dokumentasjon er innvilget opptak
  • Unnlater å levere original dokumentasjon eller vitnemål når det blir etterspurt

Vedtak om tap av studierett skal varsles, jf. Forvaltningslovens § 16, og kan påklages

40 – Utestengning og bortvisning

Utestengning og bortvisning er regulert i fagskoleloven § 25

Søknad

Til høyre finner du skjema for søknad om permisjon og studieavbrudd.

Slik gjør du:

  • Last ned skjemaet på din pc og fyll ut felter med informasjon
  • Skriv ut og signer dokumentet
  • Skan det og send på e-post til din studiekonsulent