Skikkethetsvurdering

Det skal foretas løpende skikkethetsvurdering av studentene ved Brann- og redningsskolen. Skikkethetsvurderingen skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Dersom det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det i tillegg foretas en særskilt skikkethetsvurdering.

Krav til skikkethet er regulert i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §26 og Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) kapittel 5, samt Forskrift om opptak, studier og eksamen ved fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet (brann- og redningsskoleforskriften) §37 og §38.

Formålet med skikkethetsvurdering

En skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetningene for å kunne utøve yrket. En student som i utdanningen eller i fremtidig yrkesutøvelse kan utgjøre fare for liv, fysisk og/eller psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner, er ikke skikket for yrket

Vurderingskriterier

En student er uskikket dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

  • Studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse, innlevelse og respekt for barn, unge og voksne i sårbare situasjoner
  • Studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med faglig veiledning
  • Studenten opptrer ikke i tråd med regelverk for helse, miljø og sikkerhet, prosedyrer og kvalitetssystemer, og dette kan utgjøre en fare for liv og helse
  • Studenten viser truende eller krenkende adferd i studiesituasjonen, eller overfor barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner

Tvilsmelding

  • Tvil om en students skikkethet meldes skriftlig til skikkethetsansvarlig. Det er ikke begrensninger i hvem som kan levere inn tvilsmelding
  • Tvilsmeldinger som er åpenbart ugrunnet, skal ikke behandles av skikkethetsansvarlig
  • Skjema for tvilsmelding finner du til høyre

Utestenging

På bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling fatter styret ved Brann- og redningsskolen vedtak om at en student ikke er skikket. Det skal ikke utstedes vitnemål for den aktuelle utdanningen til en student som er funnet uskikket. Studenten har krav på å få utsendt karakterutskrift, jf. fagskoleloven § 19.

  • Hvis en student som er funnet uskikket skal utestenges fra utdanningen, skal det fattes særskilt vedtak om dette. Ved kortere utestenging enn fem år kan styret ved Brann- og redningsskolen stille vilkår som må være oppfylt før utdanningen gjenopptas.
  • Vedtak om utestenging skal opplyse studenten om at han/hun ikke kan søke eller ta imot plass ved lignende utdanninger i utestengingsperioden, og at han/hun må søke nytt opptak dersom utdanningen skal gjenopptas etter utestengingsperioden.

Studenten har rett til å uttale seg før det fattes vedtak i en sak om utestenging og kan klage på vedtaket. Departementet eller Nasjonal klagenemd for høyere yrkesfaglig utdanning er klageinstans.