Permisjon og fravær

For å få bestått kurs må fraværsomfanget, inkludert permisjoner, ikke overstige 15 prosent av oppsatt timeplan for kurset. Her kan du lese Brann- og redningsskolens permisjonsreglement for kursdeltakere.

Permisjonsreglement

Reglementet gjelder for kursdeltakere på kurs i regi av Brann- og redningsskolen.

For å få bestått kurs må omfanget av fravær, herunder permisjoner, ikke overstige 15 prosent av oppsatt timeplan for kurset.

Søknad om permisjon skal gjøres skriftlig via skjema ”Permisjonssøknad for kursdeltakere”.

Søknad om permisjon inntil en dag (inntil 8 timer i løpet av kurset) leveres til kursleder, som avgjør søknaden og sender informasjon til arbeidsgiver om fraværet.

Søknad om permisjon utover 8 timer skal leveres til kursleder for påtegning. Deretter er kursdeltaker ansvarlig for videre kontakt med arbeidsgiver for avgjørelse av permisjonen. Kursdeltaker leverer innvilget permisjonssøknad til kursleder.

Søknad om permisjon ved kritiske hendelser i nær familie, eller tap/skade på egen eiendom innvilges av Brann- og redningsskolen. Søknaden blir formelt behandlet av arbeidsgiver i ettertid.

Ugyldig fravær kan medføre at kursdeltaker ikke får bestått kurs. Med ugyldig fravær forstås fravær der det ikke foreligger innvilget søknad om permisjon, fravær utover 15 prosentregelen eller der skolen ikke har fått melding om fravær som skyldes sykdom mv.

Kursleder melder ugyldig fravær fortløpende til undervisningskoordinator eller seksjonssjef.