Bortvisning kursdeltakere

Innhold

  Innhold

  § 1 Formål


  BRSK har ansvaret for de ansattes og kursdeltakernes sikkerhet. Dette reglementet er gitt for å sikre at BRSK har tilstrekkelig fokus på sikkerhet, synliggjøre dette for kursdeltakerne og skape et forutberegnelig system for iverksetting av nødvendige sikringstiltak i form av bortvisning eller mildere reaksjoner. Det er forholdet mellom BRSK og kursdeltakerne som reguleres. Regelverket skal sikre lik håndtering av like situasjoner og sikre at rettssikkerheten til kursdeltakerne ivaretas. Bortvisning i dette reglementet er ikke en straff, men skal sikre de ansattes og kursdeltakernes trygghet og arbeidsmiljømessige forhold.


  § 2 Reglementets rettslige grunnlag


  Det rettslige grunnlaget for dette regelverket er den privatrettslige rådighet BRSK har over sin virksomhet, herunder eiendom/lokaler og kurs.


  § 3 Reglementets virkeområde


  Reglementet gjelder så lenge kursdeltakerne oppholder seg på BRSKs område og deltar på kurs i regi av BRSK.


  § 4 Sikkerhetsinformasjon


  De ansatte ved BRSK skal opplyse om risiko knyttet til de ulike delene av kursene og gi nødvendige instruksjoner før gjennomføring av undervisning/øvelser med et element av
  risiko.


  § 5 Beslutning om bortvisning


  HMS-ansvarlig og kursansvarlig ivaretar BRSKs ansvar for kursdeltakernes sikkerhet ved opphold på BRSK. Dersom en kursdeltaker bryter forbudet i § 4, skal HMS-ansvarlig/kursleder beslutte bortvisning fra kurset. Før det besluttes bortvisning skal HMS-ansvarlig/kursleder foreta de undersøkelser eller gjøre annet som er nødvendig for å sikre dokumentasjon på regelbruddet. HMS-ansvarlig/kursleders beslutning om bortvisning må straks forankres i BRSKs ledelse, enten ved rektor eller rektors stedfortreder. Dersom kursleders vurdering ikke opprettholdes, skal kursdeltakeren straks få delta på kurset igjen.


  § 6 Bortvisningsmøte


  Dersom beslutningen om bortvisningen opprettholdes, skal kursdeltakeren innkalles til møte med skolens ledelse. Innkallingen skal skje skriftlig og varsle om hva som er tema for møtet. Kursdeltakeren skal også få anledning til å ta med seg en representant. Møtet skal avholdes så raskt som mulig etter bortvisningen. Kursdeltakeren skal få anledning til å legge frem sin side av saken. Det skal føres referat fra møtet som skal forelegges for kursdeltakeren før møtet avsluttes.

  § 7 Bortvisningens lengde


  Bortvisning skal skje for en nærmere tidsavgrenset periode. Avgjørende i vurderingen avbortvisningens lengde er den tiden man må legge til grunn er påkrevd for at kursdeltakeren ikke lenger skal utgjøre en trussel mot sikkerheten ved BRSK. Bortvisningen skal opphøre så snart kursdeltakeren ikke lenger utgjør en sikkerhetsrisiko for BRSK. Denne vurderingen skal foretas hver gang det fremkommer forhold som kan gi grunn til en fornyet vurdering, selv om dette skjer innenfor den besluttede bortvisningsperioden


  § 8 Krav om skriftlighet


  Alle beslutninger skal gjøres skriftlig og meddeles kursdeltakeren uten unødig opphold.

  § 9 Administrativ beslutning


  Bortvisning på bakgrunn av dette reglementet er en administrativ beslutning. Det er ikke adgang til å påklage beslutningen.


  § 10 Ikrafttredelse


  Dette regelverket trer i kraft den 1. august 2020