Forbud mot bruk av rusmidler

Brann- og redningsskolen har ansvar for de ansattes og kursdeltakernes sikkerhet. Dette reglementet er gitt for å sikre at kursdeltakerne ikke er påvirket av rusmidler så lenge de befinner seg på BRSKs område eller deltar på kurs i regi av BRSK.

Innhold

  Innhold

  § 1 Formål

  Brann- og redningsskolen (BRSK) har ansvaret for de ansattes og kursdeltakernes sikkerhet. Dette reglementet er gitt for å sikre at kursdeltakerne ikke er påvirket av rusmidler så lenge de befinner seg På BRSKs område eller deltar på kurs i regi av BRSK. Disse reglene supplerer BRSKs SYS-019 -Reglement for bortvisning av kursdeltakere ved BRSK, og er forutberegnelig regulering av sanksjonene knyttet til brudd på forbudet mot bruk av rusmidler. Det er forholdet mellom BRSK og kursdeltakerne som reguleres. Regelverket skal sikre lik håndtering av like situasjoner og sikre at rettssikkerheten til kursdeltakerne ivaretas. Bortvisning i dette reglementet er ikke en straff, men skal sikre de ansattes og kursdeltakernes trygghet og arbeidsmiljømessige forhold.

  § 2 Reglementets rettslige grunnlag

  Det rettslige grunnlaget for dette regelverket er den privatrettslige rådigheten BRSK har over sin virksomhet, herunder eiendom/lokaler og kurs.

  § 3 Reglementets virkeområde

  Reglementet gjelder så lenge kursdeltakerne oppholder seg på BRSKs område og deltar på kurs i regi av BRSK.

  § 4 Forbud mot bruk av rusmidler

  På grunn av de særlige omstendighetene knyttet til risiko og behovet for sikkerhet på øvingsfeltet og kursinstallasjonene, er det forbudt å innta alkohol eller andre rusmidler på BRSKs område. Det er også forbudt å være synlig beruset på skolens område, eller møte beruset (inkludert bakrus) på kurs i regi av BRSK.


  Eventuelle arrangementer i regi av BRSK i tråd med DSBs rutine for servering av alkohol, er unntatt fra forbudet mot alkoholinntak.

  § 5 Beslutning om bortvisning

  HMS-ansvarlig og kursansvarlig ivaretar BRSKs ansvar for kursdeltakernes sikkerhet ved opphold på BRSK. Dersom en kursdeltaker bryter forbudet i § 4, skal HMSansvarlig/kursleder beslutte bortvisning fra kurset. Før det besluttes bortvisning skal HMS-ansvarlig/kursleder foreta de undersøkelser eller gjøre annet som er nødvendig for å sikre dokumentasjon på regelbruddet.

  HMS-ansvarlig/kursleders beslutning om bortvisning må straks forankres i BRSKs ledelse, enten ved rektor eller rektors stedfortreder. Dersom kursleders vurdering ikke opprettholdes, skal kursdeltakeren straks få delta på kurset igjen.

  § 6 Bortvisningsmøte

  Dersom beslutningen om bortvisningen opprettholdes, skal kursdeltakeren innkalles til møte med skolens ledelse. Innkallingen skal skje skriftlig og varsle om hva som er tema for møtet. Kursdeltakeren skal også få anledning til å ta med seg en representant. Møtet skal avholdes så raskt som mulig etter bortvisningen.

  Kursdeltakeren skal få anledning til å legge frem sin side av saken. Det skal føres referat fra møtet som skal forelegges for kursdeltakeren før møtet avsluttes.

  § 7 Bortvisningens lengde

  Bortvisning skal skje for resten av kurset.

  § 8 Krav om skriftlighet

  Alle beslutninger skal gjøres skriftlig og meddeles kursdeltakeren uten unødig opphold.

  § 9 Administrativ beslutning

  Bortvisning på bakgrunn av dette reglementet er en administrativ beslutning. Det er ikke adgang til å påklage beslutningen.

  § 10 Ikrafttredelse

  Dette regelverket trer i kraft ved beslutning av rektor ved BRSK.