Tilrettelegging

Her kan du lese mer om dine krav på tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, og hvordan du går fram for å søke om tilrettelegging. Du finner også informasjon om universell utforming.

Krav til særskilt tilrettelegging er regulert i fagskoleloven § 15

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. I denne vurderingen skal det legges særlig vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles i den enkelte utdanningen.

Dokumentasjon

Søknader om tilrettelegging av eksamen må dokumenteres med legeerklæring eller erklæring fra annen spesialist innen fagfeltet. Det må fremgå av søknaden og dokumentasjonen at behovet for tilrettelegging er av vesentlig karakter og nødvendig for å kompensere for det særskilte behovet. Dokumentasjonen må være av nyere dato og må vedlegges hver gang det søkes om tilrettelegging. Unntaket fra dette er ved varig funksjonsnedsettelse, hvis dette er dokumentert ved førstegangs søknad.

Dokumentasjonen bør inneholde opplysninger om når funksjonsnedsettelsen eller det særskilte behovet oppstod, og varigheten av dette.

Til høyre finner du skjema for attest fra lege / spesialist, som skal vedlegges søknaden din. Det er legen/spesialisten som fyller ut skjemaet. 

Søknad om tilrettelegging

Dersom studenten ønsker å søke om tilrettelegging ved eksamen eller annen vurderingssituasjon som for eksempel lengre tid eller annen tilrettelegging, sendes søknad til . Attest fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden.

Ved annen individuell tilrettelegging tar studenten kontakt med studiekonsulent. Studiekonsulent vil kunne samarbeide med studenten om hvilke tilrettelegginger som er mulig å få til og hva studenten har behov for.

Frist

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen, permanente behov, er 15. august for høstsemesteret. For vårsemesteret ønsker vi at du sender søknaden snarest og senest innen 15. november. Søknad mottatt etter oppgitt frist har ingen garanti for å bli saksbehandlet før eksamen.

Ved akutt behov som er grunnlaget for søknaden, er det ingen frist.

Universell utforming

Krav til universell utforming er regulert i fagskoleloven § 15

Styret ved Brann- og redningsskolen har ansvaret for universell utforming med at læringsmiljøet og det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig med hensyn til studentenes helse, sikkerhet og velferd. I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal styret, så langt det er mulig og rimelig, sørge for

  • at lokaler, adkomstveier, trapper, mv. er dimensjonert og innredet for den virksomheten som drives
  • at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet
  • at lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige
  • at lokalene er innredet slik at studentene unngår uheldige fysiske belastninger
  • at virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges
  • at tekniske innretninger og utstyr er sikret og blir vedlikeholdt, slik at studentene unngår skader og ulykker
  • at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte at personer med nedsatt funksjonsevne kan studere ved fagskolen
  • at læringsmiljøet er innrettet for studenter av ulike kjønn
  • at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming.