Grunnkurs for deltidspersonell

Brannkonstabler i brann- og redningsvesen med deltidsorganisering skal få en grunnkursopplæring med hovedtyngde på generell grunnkompetanse som er nødvendig som deltidskonstabel, i tillegg til muligheten for å øke kunnskap der den lokale risikoen tilsier at det trengs mer kompetanse.

Grunnkurs brannkonstabel deltid er derfor en modulbasert opplæringsmodell. Dette betyr at det finnes en obligatorisk "kurspakke" som etter endt og be-stått kurs innebærer tilstrekkelig grunnkompetanse som brannkonstabel deltid (fullført og bestått grunnkurs brannkonstabel deltid).

Mål

Kurset skal gi brannkonstabelen i brann- og redningsvesen med deltidsorganisering opplæring i henhold til målene i kursplan. Etter endt kurs skal eleven inneha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter innen fagområdene mellommenneskelige forhold, brann- og redningsfaglige emner, røykvern og CBRNE.

Målgruppe

Grunnkurs deltid er en del av opplæringen for personell som jobber i brann- og redningsvesen med deltidsorganisering.

Opptakskrav

 • Nettbasert kurs i brannvern
 • Internopplæring i eget brannvesen

Det presiseres at internopplæringen må dokumenteres.

Faglig innhold

 • Mellommenneskelige forhold
 • Brannfaglige emner
 • Redningsfaglige emner
 • Røykvern
 • CBRNE – farlige stoffer
 • Praktiske øvelser

Teoridelen i kurskonseptet tilbys som nettbasert undervisning gjennom NAKOS portalen. Kurset vil kun foregå etter denne modellen.

 • For hvert emne gjennomføres eksamen med f. eks et eller flere riktige svar. Det er krav om 80 % riktig for å få bestått
 • Aktiviteten hvordan forstå kursplanen, og hvordan navigere i kurset må være markert som gjennomført før deltaker kan gå videre
 • Etter at hver del er gjennomført og bestått, skal dette følges opp med oppmøtebaserte samlinger som skal bestå av praktisk undervisning og øvelser, etter følgende fordeling:
 • Etter del 1 – 17 timer
 • Etter del 2 – 6 timer
 • Etter del 3 – 12 timer
 • Kurset avsluttes med en praksisuke – totalt 40 timer, denne kan avholdes lokalt hvis forholdene ligger til rette for det.
 • Vurderingsform: Bestått/ikke bestått

Kurset varighet er på 191 timer:

 • 4 timer til kursåpning og praktisk info
 • 112 timer er selvstudie og nettbaserte oppgaver gjennom NAKOS portalen,
 • 35 timer til oppmøtebaserte samlinger
 • 40 timer til avsluttende praksisuke.

Tilleggsmoduler

I tillegg finnes en rekke tilleggsmoduler som hver kommune og brannsjef må vurdere hvorvidt brannkonstablene på deltid må ha eller ikke. Denne vurderingen bør gjøres på bakgrunn av kommunen og brann- og redningsvesenets ROS-analyser. Én av disse modulene er "Røykdykkermodul deltid" hvor både røykdykking nivå 1 og sikring av røykdykker (røykdykkerledelse) inngår.

Disse kursene er dokumentert opplæring iht. Internkontrollforskriften.

 • A Røykdykkermodul deltid (40 timer)
 • B Tunnel (15 timer)
 • C Tauredning (14 timer)
 • D Søk og redning (14 timer)
 • E Overflateredning (24 timer, gjennomføres på Munio)
 • F Dyreredning (10 timer)

Tilleggsmodulene administreres av det enkelte brannvesen.

Kostnader

NAKOS portalen er kostnadsfri for brukerne. Kostnader i forbindelse med praktiske øvelser og praksisuke dekkes av hvert enkelt brannvesen.  

Påmelding

NBSK administrerer hovedkurset, men ikke tilleggsmodulene.

Kommune/region som ønsker å være kursarrangør søker fortløpende om oppstart av grunnkurs deltid til: . Vi oppfordrer til at det meldes på minimum 5 – 10 deltakere. Det må påregnes en administrasjonstid på inntil 6 uker etter mottatt søknad.

Kontaktpersoner

Ole-Jonny Wang –

Dag Muggerud –