Personvernerklæring

Personvernerklæring for Brann- og redningsskolen

I denne personvernerklæringen får du informasjon om hvordan Brann- og redningsskolen (Brsk) behandler personopplysninger om kursdeltakere, instruktører og besøkende, og hva opplysningene brukes til. Her får du også informasjon om hvilke rettigheter du har etter personvernregelverket, når skolen behandler personopplysninger om deg.

1. Behandlingsansvar

Brsk er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB ved direktør, er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger ved Brsk foregår i tråd med personvernregelverket. DSB er altså behandlingsansvarlig.

2. Hvilke personopplysninger Brsk behandler og hva de brukes til

Brsk behandler personopplysninger om skolens kursdeltakere. Behandlingen omfatter kursdeltakernes navn, adresse, kontaktinformasjon, fødselsnummer, arbeidsgiver samt resultater og historikk relatert til gjennomførte kurs ved skolen. Personopplysningene brukes for å vurdere opptak til kurs, administrere og gjennomføre kurs, for å utstede kursdokumentasjon og evaluere kurs i etterkant. 

Brsk behandler også personopplysninger om innleide instruktører og forelesere. Behandlingen omfatter normalt navn, adresse, kontaktinformasjon og eventuelt kontonummer. Personopplysningene brukes for å inngå avtale med den enkelte. Tilsvarende gjelder kursdeltakere, instruktører og forelesere og øvrige besøkende, som leier rom på internatet eller benytter seg av skolens velferdsmidler.

Opplysninger om navn og arbeidsgiver brukes videre for faktureringsformål. Opplysninger om navn og arbeidsgiver deles med Fjelldal kantine slik at de kan sende faktura til riktig fakturamottaker.

3. Rettslig grunnlag for behandlingen

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1.

Behandlingen av personopplysninger om kursdeltakerne har i hovedsak grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e). Bestemmelsen tillater behandling av personopplysninger når behandlingen er nødvendig for å utøve en oppgave i allmenhetens interesse. I brann- og redningsvesenforskriften er Brsk pålagt å tilby yrkesutdanning til brannpersonell. Yrkesutdanningen skal gjennomføres i samsvar med kurs- og læreplaner som imøtekommer kravene til kvalifikasjoner fastsatt i denne forskriften. Brsk kan derfor behandle personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle skolens samfunnsoppdrag og sikre kvalitet i utdanningen.

Skolens behandling av personopplysninger om instruktører og foredragsholdere har rettslig grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b). Bestemmelsen tillater behandling av personopplysninger når behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale med den registrerte. Tilsvarende gjelder for personopplysninger som skolen behandler i forbindelse med utleie av rom og velferdsmidler.

4. Utlevering av personopplysninger

Utlevering av personopplysninger må alltid ha et rettslig grunnlag. I noen tilfeller er Brsk forpliktet til å utlevere personopplysninger til andre myndigheter, for eksempel Skatteetaten. Videre er enkelte av skolens systemer driftet av leverandør (databehandler). Aktuelle leverandører får tilgang til personopplysninger i systemene som ledd i tjenesten de yter. Slik tilgang bygger på avtale med Brsk. Opplysninger om navn og arbeidsgiver deles med Fjelldal kantine.

5. Lagringstid

Som offentlig organ plikter vi å arkivere alle dokumenter som skapes som ledd i skolens virksomhet. Alle personopplysninger som har verdi som dokumentasjon, blir derfor arkivert i tråd med arkivregelverket. For øvrig slettes personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for det formålet de er behandlet for. Opplysningene slettes da normalt innen seks til tolv måneder etter at behovet har opphørt.

6. Rettigheter etter personvernregelverket

Innsyn og informasjon: Du har krav på innsyn i opplysninger som Brsk har lagret om deg. Dette betyr i praksis å motta en kopi av personopplysningene. Du har også rett på informasjon om hvilke personopplysninger skolen behandler om deg og hvordan dette foregår. Mesteparten av informasjonen finner du i denne erklæringen.

Korrigering og sletting: Personopplysninger skal være korrekte og holdes nødvendig oppdaterte. Hvis du oppdager at dine personopplysninger er feilaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få dem rettet eller supplert. I gitte tilfeller kan du også kreve å få personopplysninger slettet, blant annet der opplysningene er blitt behandlet uten et rettslig grunnlag.

Trekke tilbake samtykke: Dersom du har gitt Brsk samtykke til å behandle personopplysninger om deg, som eksempel et bilde der du er i hovedfokus, har du rett til å trekke samtykke tilbake. Brsk plikter i tilfelle å avslutte behandlingen.  

Innsigelsesrett (protest): Du har rett til å fremme en innsigelse mot behandling som foregår som ledd i skolens samfunnsoppdrag. En slik innsigelse innebærer at skolen må avslutte behandlingen av personopplysningene, med mindre tungtveiende grunner for å fortsette behandlingen går foran dine innvendinger. 

Begrensning: I noen tilfeller kan du kreve at behandlingen begrenses. Begrensing vil si at personopplysningene fortsatt blir lagret, men uten å bli bruket til noe. Du kan kreve at behandlingen begrenses dersom:

  • du har bestridt riktigheten av personopplysningene
  • behandlingen er ulovlig
  • behandlingen ikke lenger er nødvendig
  • du har protestert mot den aktuelle behandlingen.

 

Klage: Hvis du mener at Brsk behandler personopplysninger i strid med regelverket har du anledning til å sende en klage til Datatilsynet. Du kan også henvende deg til DSBs personvernombud. Kontaktinformasjonen til personvernombudet finner du nedenfor.   

7. Spørsmål eller utøvelse av rettigheter

Har du spørsmål om Brsks behandling av personopplysninger eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte DSB på e-post , eller sende brev til

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap
2014 Postboks
3103 Tønsberg

Du kan også kontakte DSBs personvernombud på e-post: , eventuelt på e-post  - dersom du ønsker å si ifra om noe i fortrolighet.

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold og senest innen én måned.