Eksamen, permisjon og undervisning

Her kan du lese mer om eksamen, undervisning og fravær. Her finner du også informasjon til deg som har lese- og skrivevansker.

Undervisning

Skolen har femdagersuke, og undervisningen foregår i tidsrommet 0800 – 1600. På noen kurs kan det være aktuelt med kveldsundervisning, dette vises på timeplanen.

Vi benytter læringsplattformene Fronter, NAKOS og Munio til støtte i undervisningen. Du får tilgang til Fronter ca. en måned før kursstart.

Eksamen

På de fleste kurs avholdes skriftlig eksamen i siste kursuke. Eksamensresultatet kan fastsettes ved ett av to vurderingsuttrykk; bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått. 

På noen kurs gjennomføres også praktisk eksamen.

Utsatt eksamen og ny eksamen gjennomføres vanligvis med de samme oppgaver og på samme tidspunkt som for et tilsvarende påfølgende kurs hvis dette blir arrangert innen et halvt år. Ellers søkes det om å gjennomføre en ekstraordinær eksamen.

Elever som vil benytte adgangen til ny eksamen må melde dette skriftlig til skolen senest 14 dager etter at orientering om ikke bestått eksamen er mottatt.

I skolens eksamensreglement til høyre, finner du en oversikt over de kursene som har eksamen.

Lese- og skrivevansker

Hvis du har lese- og skrivevansker, ta kontakt med kursleder som kan hjelpe med å tilrettelegge kurset.

Om du har behov for spesiell tilrettelegging av eksamen, må du ta med dokumentasjon. Dokumentasjon kan gi deg f.eks. utvidet eksamenstid eller bruk av PC. 

Din kursleder vil gjøre de nødvendige avtaler med eksamensansvarlig. 

Les mer om tilrettelegging i eksamensreglementet til høyre. 

 

Innhold

Undervisning

Skolen har femdagersuke, og undervisningen foregår i tidsrommet 0800 – 1600. På noen kurs kan det være aktuelt med kveldsundervisning, dette vises på timeplanen.

Vi benytter læringsplattformene Fronter, NAKOS og Munio til støtte i undervisningen. Du får tilgang til Fronter ca. en måned før kursstart.

Eksamen

På de fleste kurs avholdes skriftlig eksamen i siste kursuke. Eksamensresultatet kan fastsettes ved ett av to vurderingsuttrykk; bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått. 

På noen kurs gjennomføres også praktisk eksamen.

Utsatt eksamen og ny eksamen gjennomføres vanligvis med de samme oppgaver og på samme tidspunkt som for et tilsvarende påfølgende kurs hvis dette blir arrangert innen et halvt år. Ellers søkes det om å gjennomføre en ekstraordinær eksamen.

Elever som vil benytte adgangen til ny eksamen må melde dette skriftlig til skolen senest 14 dager etter at orientering om ikke bestått eksamen er mottatt.

I skolens eksamensreglement til høyre, finner du en oversikt over de kursene som har eksamen.

Lese- og skrivevansker

Hvis du har lese- og skrivevansker, ta kontakt med kursleder som kan hjelpe med å tilrettelegge kurset.

Om du har behov for spesiell tilrettelegging av eksamen, må du ta med dokumentasjon. Dokumentasjon kan gi deg f.eks. utvidet eksamenstid eller bruk av PC. 

Din kursleder vil gjøre de nødvendige avtaler med eksamensansvarlig. 

Les mer om tilrettelegging i eksamensreglementet til høyre. 

 

For å få bestått kurs må fraværsomfanget, inkludert permisjoner, ikke overstige 15 prosent av oppsatt timeplan for kurset. Her kan du lese Brann- og redningsskolens permisjonsreglement for kursdeltakere.

Permisjonsreglement

Reglementet gjelder for kursdeltakere på kurs i regi av Brann- og redningsskolen.

For å få bestått kurs må omfanget av fravær, herunder permisjoner, ikke overstige 15 prosent av oppsatt timeplan for kurset.

Søknad om permisjon skal gjøres skriftlig via skjema ”Permisjonssøknad for kursdeltakere”.

Søknad om permisjon inntil en dag (inntil 8 timer i løpet av kurset) leveres til kursleder, som avgjør søknaden og sender informasjon til arbeidsgiver om fraværet.

Søknad om permisjon utover 8 timer skal leveres til kursleder for påtegning. Deretter er kursdeltaker ansvarlig for videre kontakt med arbeidsgiver for avgjørelse av permisjonen. Kursdeltaker leverer innvilget permisjonssøknad til kursleder.

Søknad om permisjon ved kritiske hendelser i nær familie, eller tap/skade på egen eiendom innvilges av Brann- og redningsskolen. Søknaden blir formelt behandlet av arbeidsgiver i ettertid.

Ugyldig fravær kan medføre at kursdeltaker ikke får bestått kurs. Med ugyldig fravær forstås fravær der det ikke foreligger innvilget søknad om permisjon, fravær utover 15 prosentregelen eller der skolen ikke har fått melding om fravær som skyldes sykdom mv.

Kursleder melder ugyldig fravær fortløpende til undervisningskoordinator eller seksjonssjef.