Forebyggendekurs

Den overordnede målsetningen med Forebyggendekurset er å gi elevene gode forutsetninger for å kunne redde liv. Forebyggendekurset har et faglig innhold med hovedfokus på å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Jf. Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene.

Mål

Kurset skal gi kursdeltakerne kunnskap og ferdigheter i systematisk forebyggende arbeid som styrker kompetansen for å bli i stand til å redde liv. Dette er underbygd ved kunnskap om helhetlig forståelse av alle brann- og redningstjenestens tjenester. Videre vil identifisering av risiko, som omsettes i effektivt og helhetlig forebyggende arbeid, som også omfatter brann- og redningstjenestens leveranse av beredskap til kommunen.

Målgruppe

Kurset retter seg mot personer satt til å utføre kommunens brannforebyggende oppgaver etter Brann- og eksplosjonsvernloven. Dette gjelder forebyggende personell, leder for forebyggende avdeling og brannsjef.

For å oppnå størst mulig læringsutbytte på hvert enkelt kurs, er det viktig med en tverrfaglig kurssammensetning. Brann- og redningsskolen vil derfor ta hensyn til deltakernes yrkesbakgrunn, kvalifikasjoner, erfaring og kompetanse ved tildeling av kursplass.

Opptakskrav

Søker må ha fullført enten:

 • Universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå (180 studiepoeng/60 vekttall) - eller
 • Grunnkurs for brannkonstabel heltid, og Beredskapsutdanning trinn 1 deltid/heltid eller Utrykningslederkurs deltid/heltid - eller
 • Svennebrev i brannforebyggerfaget - eller
 • Annen relevant fagskole- eller fagutdanning

I tillegg må disse to kursene være gjennomført og bestått før søknadsfristens utløp:

Dette må lastes opp i søknaden:

 • Kursbevis "Får Walter lov" 
 • Kursbevis Nettbasert kurs i brannvern
 • Kursbevis Grunnkurs for brannkonstabel - heltid
 • Svennebrev som brannforebygger
 • Vitnemål fra Universitets- eller høgskoleutdanning
 • Dersom søker innehar dispensasjon må også denne lastes opp
 • Skjema for erfaring- og kompetansekartlegging (utfylt)

Dersom søker har annen relevant utdanning med mindre enn 180 studiepoeng, må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon, sendes til Brann- og redningsskolen på i god tid før søknadsfristens utløp.

Faglig innhold

Grunnlaget for brannforebygging

 • Introduksjon til brannforebyggende arbeid
 • Forvaltning av myndighet
 • Byggverkets forutsetninger for bruk
 • Eiers og brukers systematiske sikkerhetsarbeid
 • Håndtering av farlig stoff

Tilsyn som virkemiddel 

 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn

Systematisk risikostyring 

 • Prosjektmetodikk, prosjektplanlegging og utarbeidelse av prosjektoppgave

Vurderingsform

For å oppnå bestått kurs må kursdeltaker gjennomføre og bestå:

 • Gruppebasert prosjektoppgave med karakter
 • Muntlig individuell eksamen med karakter

Etter eksamen får kandidaten samlet karakter for gruppebesvarelsen og den muntlige besvarelsen.

Kurset går over seks uker fordelt på tre perioder.

Kursene gjennomføres i følgende perioder/uker:

Kurs nr. 3/2022: 10.10 - 21.10, 07.11 - 18.11, og 05.12 - 16.12.2022

Kurs 2023:

Periode 1 - uke 35 og 36

Periode 2 - uke 38 og 39

Periode 3 - uke 41 og 42

Søk om kursplass