Grunnkurs for heltidspersonell

Grunnkurset skal gi grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter innen en rekke fagområder.

Mål

Etter endt kurs skal eleven inneha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter innen de ulike fagområdene. Grunnkurs er den avsluttende del av yrkesutdanning for brannkonstabler i et heltidsbrannvesen.

Målgruppe

Ansatte i et heltidsbrannvesen

Opptakskrav

 • Nettbasert kurs i brannvern 
 • Internopplæring i eget brannvesen

Det presiseres at internopplæringen må dokumenteres ved kursstart.

Brann- og redningsskolen krever at de som skal delta på grunnkurs må gjennomføre klaustrofobitest og fysisk test i regi av skolen ved kursstart. Dette grunnet mange praktiske røyk- og kjemikaliedykkerøvelser.

Faglig innhold

Mellommenneskelige forhold

 • Brannvesenets organisasjon
 • Helse, miljø og sikkerhet - HMS
 • Bevisstgjøring og samarbeid
 • Menneskets adferd i stressituasjoner
 • Anatomi og arbeidsfysiologi

Brannfaglige emner

 • Brannfysikk og brannkjemi
 • Brannventilering
 • Brannforebygging
 • Bygningsmaterialers branntekniske egenskaper
 • Arbeid på brann- og skadested
 • Innsats i tunneler
 • Skog-, kratt- og lyngbrann
 • Slokkemidler
 • Sotbrann
 • Berøringsfare ved brann i elektriske installasjoner
 • Restverdiredning

Redningsfaglige emner

 • Pasienthåndtering
 • Trafikkulykker
 • Tauredning
 • Søk og redning
 • Overflateredning
 • Dyreredning

Røykdykking med øvelser

 • Sikkerhetsgrunnlag og nødprosedyrer
 • Organisering
 • Grunnleggende ferdigheter

Hendelser med farlige stoffer

 • Farlige stoffer
 • Kjemiske og fysiske begreper
 • Måleinstrumenter og deteksjon
 • Fareklasser og spesifikke farer
 • Oppslagsverk som hjelpemiddel
 • CBRNE og vernebekledning
 • CBRNE med øvelser
 • Arbeidsmetoder og sikkerhetstiltak
 • Arbeidsfordeling og organisering

Vurderingsform

Digital eksamen med flervalgsoppgaver og praktisk eksamen. Elevene vurderes til bestått/ikke bestått.

I 2024 gjennomføres kurset én gang. Det går over åtte uker, fordelt på to perioder: uke 42-45 og uke 47-50. Søknadsfrist er 16. oktober 2023. 

>>Søk om kursplass her