Praksisopphold

I tredje semester skal studenter ved Brann, redning og samfunnssikkerhet i praksis hos et brann- og redningsvesen og en 110-sentral. Praksisperioden er en arena for læring og utvikling gjennom deltakelse i yrkesfelleskapet og oppgaveløsning.

En god praksisperiode er avgjørende for at du som student skal få tilstrekkelig kunnskap og forståelse for hvordan brann- og redningsvesen og 110-sentraler utfører sine oppgaver, samvirker med hverandre og hvordan de ansatte møter publikum.

Når du starter på praksisperioden, har du gjennomført to semestre ved Brann- og redningsskolen. I løpet av denne tiden har du fått bred kompetanse innen beredskap, forebyggende og nødalarmering, som du tar med deg inn i brann- og redningsvesenet og 110-sentralen for å få en virkelighetsnær forståelse av hva yrket innebærer. Utdanningen kobler teori og praksis tett sammen og gir forståelse for hvordan fagområdene beredskap, forebygging og nødalarmering integreres i hverandre.

En brannforebygger og to brannkonstabler smiler mot kamera
Foto: Christian Finstad

Innblikk i yrket og arbeidskulturen

Praksisperioden varer i 20 uker. I denne perioden skal du gjennomføre kjøreopplæring for førerkort klasse C og få kompetansebevis for å kjøre utrykning. Den største delen av praksisperioden vil du imidlertid følge ansatte i beredskap, forebyggende og i en 110-sentral i sitt daglige arbeid. Gjennom deltakelsen i arbeidshverdagen vil du få kjenne på de utfordringer og vurderinger som gjøres i et yrke hvor viktige og tidskritiske beslutninger må tas for å sikre liv og helse. På denne måten vil du bedre forstå kulturen og hvordan de ansatte jobber sammen for å håndtere oppgaver på en riktig og sikker måte. For at du som student skal få et godt utbytte av praksisperioden, er det avgjørende at det er et godt lærings-, arbeids- og studentmiljø.

Et tett partnerskap med praksisstedene er avgjørende for at studentene får et godt utbytte av sin praksisperiode. Samtidig kan du som student tilføre praksisstedet nye impulser og innfallsvinkler. Med breddekompetanse fra ditt første år i studiet, vil du som student være en ressurs som brann- og redningsvesen og 110-sentraler kan benytte innenfor den definerte studietiden, men også som vikarer.

To alarmsentraloperatører
Foto: Christian Finstad

Praksisansvarlig følger opp

Den praktiske erfaringen du får i praksisperioden, vil sammen med den kunnskapen og de ferdighetene du har oppnådd i studiet, være avgjørende for at du kan gå rett inn i arbeid når du senere ansettes i et brann- og redningsvesen eller i en 110-sentral.

En praksisansvarlig på hvert praksissted er ansvarlig for å tilrettelegge og organisere slik at du som student får det utbyttet som studieplanen krever. I tillegg vil det være flere praksisveiledere som er tett på deg som student for å gi oppfølging og veiledning underveis i praksisperioden, slik at du føler deg trygge og blir godt integrert. Samtidig har alle ansatte på praksisstedene et ansvar for å bidra til at studentene får en praksisperiode med et stort faglig og sosialt utbytte.  

Har du alt som trengs for å kunne søke opptak?

Ofte stilte spørsmål

 • Må jeg ordne praksisplass selv eller kan jeg selv bestemme hvor jeg vil i praksis?

  Brann- og redningsskolen har inngått praksisavtale med flere brann- og redningsvesen og 110-sentraler. I løpet av første studieår vil disse praksisplassene bli fordelt blant studentene. Det er et begrenset antall praksisplasser per praksisbrannvesen.

  Nøyaktig hvordan praksisplassene fordeles, er ikke bestemt enda. 

 • Må jeg selv finne sted å bo i praksisperioden?

  Ja, du må selv ordne det praktiske med å skaffe bosted der
  hvor du skal ha din praksisperiode.

 • Hvem betaler for reise og bosted i praksisperioden?

  Dette er ikke avklart enda. Informasjon om dette vil publiseres på hjemmesiden når det er klart.