Realkompetansevurdering

Hvis du er 23 år eller eldre i opptaksåret, og ikke har bestått et av utdanningsprogrammene som kvalifiserer for opptak, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.

Innhold

  Innhold

  Realkompetanse er all kompetanse du har skaffet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter som du har tilegnet deg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, utdanning, kurs, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Realkompetansen skal være på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR).

  Hvis du ikke har bestått spesifiserte utdanningsprogram som gir grunnlag for opptak til studiet, kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. For å få opptak må du være 23 år eller eldre i opptaksåret og ha kompetanse som er likeverdig med de spesifiserte utdanningsprogrammene som gir grunnlag for opptak til studiet. Realkompetansesøkere må dekke de øvrige opptakskravene på lik linje med andre søkere.

  Du søker via Samordna opptak. Søknaden må inneholde ferdig fylt ut kompetanseattest med egenvurdering, som du finner skjema for til høyre. Den skal også inneholde arbeidsattester/ vitnemål / kursbevis / sertifikat som dokumentasjon på din kompetanse og kunnskap.

  Vurdering av realkompetanse

  Realkompetanse vurderes opp mot spesifiserte utdanningsprogram som gir grunnlag for opptak til studiet. Skolen vil gjøre en individuell og skjønnsmessig vurdering av hver enkelt søker for å fastslå om hen har oppnådd en kompetanse som er tilsvarende og likeverdig med opptakskravet til utdanningen.

  Erfaring fra områdene nevnt under gir likeverdig kompetanse med det formelle opptakskravet til studiet, og vil være kvalifiserende forutsatt at erfaringen har tilstrekkelig nivå, bredde og dybde.

  • Brann- og redningsvesenet
  • Brann- og redningstjenesten på flyplasser eller i industrien
  • Operativ tjeneste i Forsvaret eller Sivilforsvaret
  • Arbeid med dykking
  • Forebyggende arbeid innenfor samfunnssikkerhet
  • Operatørerfaring fra f.eks. ved Vegtrafikksentralen, togleder, flygeleder, kystradiooperatør, operatør ved sjøtrafikksentralen

  Realkompetanse kan oppnås på flere måter og på ulike læringsarenaer, og Brann- og redningsskolen vil legge til grunn en helhetsvurdering der all relevant dokumentasjon tas med i vurderingen av om søkeren er kvalifisert.

  Erfaring fra områder som organisasjonsarbeid, førstegangstjeneste, siviltjeneste, og arbeid innenfor industrivern kan også være relevant og kvalifisere for opptak. I tillegg kan utdanning telle inn i kvalifiseringen av søkeren. Annen erfaring vil også bli vurdert dersom den er relevant, har tilstrekkelig bredde og dybde, og er på nivå 4.

  Kompetanse på nivå 4 NKR kan oppnås på ulike måter, både gjennom formell utdanning og gjennom annen erfaring. For å bli kvalifisert til studiet, må både grunnleggende ferdigheter og faglig kompetanse være på nivå 4 NKR. De grunnleggende ferdighetene i norsk skole er

  • Lesing
  • Skriving
  • Regning
  • Muntlige ferdigheter
  • Digitale ferdigheter

  Realkompetansevurderingen skal avdekke om du har oppnådd kompetanse tilsvarende den kompetansen som oppnås gjennom spesifiserte utdanningsprogram som gir opptak til studiet. For at skolen skal få en god forståelse av din kompetanse, ønsker vi at du beskriver egen kompetanse i form av en kompetanseattest inkludert CV og egenvurdering. Kompetanseattesten med CV og egenvurdering vil inngå i den samlede vurderingen. Skolen vil også bruke kompetanseattesten til å vurdere din modenhet og grunnleggende ferdigheter.

  Rangering

  For å få tilbud om opptak, kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter ordinære rangeringsregler. Dersom det er mange søkere til utdanningen, vil det bli konkurranse om studieplassene. I slike tilfeller vil du kunne oppleve å få godkjent din realkompetanse, men likevel ikke få tilbud om studieplass fordi du ikke når opp i konkurransen. Rangeringen av realkompetansesøkere gjøres individuelt og skjønnsmessig i en todelt prosess:

  • Realkompetansesøkere som er vurdert som kvalifiserte, rangeres i første omgang innbyrdes
  • Innbyrdes rangerte realkompetansesøkere rangeres deretter opp mot poengberegnede søkere

  I den innbyrdes rangeringen vektlegges følgende kriterier i gitt rekkefølge:

  • Erfaringens lengde
  • Faglig dybde og bredde
  • Relevans

  Dersom søkere står likt, rangeres søkerne etter følgende kriterier:

  • Alder, eldre søkere går foran yngre søkere
  • Hvis likestående søkere, rangeres søkere med erfaring fra områder som Brann- og redningsskolen har definert til å gi likeverdig kompetanse med det formelle opptakskravet før søkere med erfaring fra andre områder
  • Hvis likestående søkere, rangeres det på bakgrunn av kompetansemangfold

  Dokumentasjon av realkompetanse

  Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse sendes inn via Samordna opptak.

  Du må legge ved dokumentasjon som viser at du har kunnskap og kompetanse som er likeverdig med spesifiserte utdanningsprogram som gir grunnlag for opptak til studiet, eller erfaringsområdene som Brann- og redningsskolen har definert å gi likeverdig kompetanse med det formelle opptakskravet. Dokumentasjonen må være så detaljert beskrevet at det er mulig for skolen å vurdere den opp mot kompetansemålene i de spesifiserte utdanningsprogrammene som ligger til grunn for opptakskravene. Erfaringen som dokumenteres må være relevant for studiet, og den må vise at erfaringen har tilstrekkelig dybde og bredde, i tillegg til at den er på nivå 4 NKR.

  Du skal beskrive egen kompetanse i form av en Kompetanseattest med egenvurdering. Egenvurderingen skal inneholde følgende elementer:

  • Beskrivelse av kompetansen som skal danne grunnlaget for opptaket
  • Begrunnelse for hvordan kompetansen er likeverdig med spesifiserte utdanningsprogram som gir grunnlag for opptak til studiet, og/eller
  • Begrunnelse for hvorfor søkeren mener å ha reelle kvalifikasjoner for studiet

  Utdanning og kurs må dokumenteres med vitnemål, kompetansebevis, karakterutskrift eller kursbevis.

  Arbeidserfaring må dokumenteres med arbeidsattest. Stillingsstørrelse og tidsrom må gå frem av attesten.

  Førstegangstjeneste må dokumenteres med Bevis på avtjent tid i førstegangstjenesten.

  Annen erfaring, for eksempel organisasjonserfaring, verv, fritidsaktiviteter eller annet, dokumenteres dersom dokumenterbare forhold.

  Klage på vedtak om realkompetansevurdering

  Du kan klage på vedtak om realkompetansevurdering. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt du har fått kjennskap til vedtaket. Klagen behandles av rektor. Dersom vedtaket opprettholdes, oversendes saken til den lokale klagenemnda for skolen, som fatter endelig vedtak i saken.

  Har du alt som trengs for å kunne søke opptak?