BRSK1101 Yrkesrollen

Nøkkelinformasjon

Arbeidsmengde:
150 timer
Studiepoeng:
5 poeng
Språk:
Norsk
Studiested:
Fjelldal

Om emnet yrkesrollen

Brann- og redningsvesenet har høy tillit i befolkningen. Det er derfor viktig at studentene tidlig blir kjent med yrkesrollen. Studentene skal bli med kjent brann- og redningsvesenets historie, kultur, egenart, tradisjoner som et grunnlag for utvikling av holdninger og etikk i yrket de skal praktisere. Som brann- og redningspersonell har man myndighet i kraft av sin stilling, og det er dermed viktig å være bevisst hvilken påvirkningskraft man har overfor befolkningen.

HMS, psykisk og fysisk helse

Fysiske og psykiske påkjenninger og reaksjoner ved hendelser, teamarbeid og relasjonskompetanse er viktig for arbeid med oppgaver innenfor beredskap, forebygging og nødalarmering.

Yrket er forbundet med risiko, og fokus på helse, miljø og sikkerhet samt helsefare vil være relevant kompetanse å ha tidlig i studiet. Gjennom studiet vil studentene også få kompetanse som gjør de i stand til å ivareta egensikkerhet i risikofylte innsatser.

For å yte maksimalt i krevende brann- og redningsinnsatser er det viktig at studentene lærer betydning av kosthold og ernæring, og hvilken innvirkning det har på kroppen. Yrkesmessige belastninger kan oppstå i form av fysiske, men også psykiske utfordrende arbeidsbelastninger, innenfor alle de tre fagretningene. Derfor må man vite hvilke tiltak som kan utføres for å redusere denne type belastninger. I et yrke som krever årlig helsekontroll, må man kjenne til bedriftshelsetjenestens rolle.

Gjennom hele studiet er det lagt vekt på å sette studentene i stand til å reflektere over egen læring for å kunne utvikle seg faglig, men også å lære metoder for å reflektere sammen med andre som en del av livslang læring.

Innhold

Om emnet yrkesrollen

Brann- og redningsvesenet har høy tillit i befolkningen. Det er derfor viktig at studentene tidlig blir kjent med yrkesrollen. Studentene skal bli med kjent brann- og redningsvesenets historie, kultur, egenart, tradisjoner som et grunnlag for utvikling av holdninger og etikk i yrket de skal praktisere. Som brann- og redningspersonell har man myndighet i kraft av sin stilling, og det er dermed viktig å være bevisst hvilken påvirkningskraft man har overfor befolkningen.

HMS, psykisk og fysisk helse

Fysiske og psykiske påkjenninger og reaksjoner ved hendelser, teamarbeid og relasjonskompetanse er viktig for arbeid med oppgaver innenfor beredskap, forebygging og nødalarmering.

Yrket er forbundet med risiko, og fokus på helse, miljø og sikkerhet samt helsefare vil være relevant kompetanse å ha tidlig i studiet. Gjennom studiet vil studentene også få kompetanse som gjør de i stand til å ivareta egensikkerhet i risikofylte innsatser.

For å yte maksimalt i krevende brann- og redningsinnsatser er det viktig at studentene lærer betydning av kosthold og ernæring, og hvilken innvirkning det har på kroppen. Yrkesmessige belastninger kan oppstå i form av fysiske, men også psykiske utfordrende arbeidsbelastninger, innenfor alle de tre fagretningene. Derfor må man vite hvilke tiltak som kan utføres for å redusere denne type belastninger. I et yrke som krever årlig helsekontroll, må man kjenne til bedriftshelsetjenestens rolle.

Gjennom hele studiet er det lagt vekt på å sette studentene i stand til å reflektere over egen læring for å kunne utvikle seg faglig, men også å lære metoder for å reflektere sammen med andre som en del av livslang læring.

Innhold i emnet

Introduksjon til brann, redning og samfunnssikkerhet

Yrkesrollen før, nå og i fremtiden

 • Brann- og redningsvesenets historie, egenart og plass i samfunnet
 • Trender og tendenser

Fysiske og psykiske påkjenninger og reaksjoner ved hendelser

 • Stressmestring og psykisk helse
 • Helsefare
 • Bedriftshelsetjenestens rolle

Trening og helse

 • Kosthold og ernæring
 • Anatomi og fysiologi

Teamarbeid og relasjonskompetanse

 • Holdninger
 • Etikk
 • Verdiskapning, kultur
 • Sosiologi
 • Konflikthåndtering

Refleksjon over yrkesrollen

Metode for refleksjon  

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • kjenner til brann- og redningsvesenets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnssikkerhetskjeden og i samfunnet (K6)
 • har kunnskap om hvilken helsefare enkelte oppgaver kan medføre i operativ beredskap, og kjennskap til teknikker for å forebygge fysiske og psykiske skadevirkninger for brann- og redningspersonell i operativ tjeneste (K4)
 • har kunnskap om bedriftshelsetjenestens ansvarsområde og kjennskap til deres rolle i et forebyggende og operativt perspektiv for brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell (K4)
 • har kunnskap om kosthold og ernæring, og betydningen av dette for kroppens ytelse ved langvarig arbeidsbelastning (K2)
 • har kunnskap om hvordan yrkesrelaterte belastninger påvirker kroppen i forbindelse med brann- og redningsinnsats (K2)
 • kjenner til brann- og redningsvesenets kultur, etiske prinsipper og holdninger i sitt arbeid som myndighetsutøver i kontakt med befolkningen (K6)
 • kjenner til hvilken påvirkningskraft brann- og redningspersonell har i kraft av sitt yrke, og hvordan sosiale ulikheter i samfunnet kan ha innvirkning på metodevalg for å redusere risiko i møte med befolkningen (K6)
 • har kunnskap om metoder for refleksjon og evaluering på individ- og lagsnivå innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (K2)

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan reflektere over teknikker for å forebygge fysiske og psykiske skadevirkninger for brann- og redningspersonell i operativ tjeneste, og justere denne under veiledning fra fagpersonell (F2)
 • kan finne og henvise til fagstoff om kosthold og ernæring, og vurdere relevansen for kroppens ytelse ved langvarig arbeidsbelastning (F3)
 • kan kartlegge yrkesrelaterte belastninger i forbindelse med brann- og redningsoppgaver, og identifisere behov for tiltak for å redusere belastningene (F4)
 • kan reflektere over sin utøvelse som myndighetsutøver i kontakt med befolkningen i henhold til kultur, etiske prinsipper og holdninger, og justere denne under veiledning (F2)
 • kan reflektere over påvirkningskraften brann- og redningspersonell har gjennom myndighetsutøvelse overfor befolkningen, og under veiledning av fagpersonell tilpasse utøvelsen etter etiske normer (F2)
 • kan gjøre rede for metoder for refleksjon og evaluering på individ- og lagsnivå innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (F1)

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan utføre teknikker for å forebygge fysiske og psykiske skadevirkninger for brann- og redningspersonell i operativ tjeneste (GK2)
 • kan utveksle synspunkter med fagpersonell om kosthold og ernæring og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis ved langvarig arbeidsbelastning (GK4)
 • kan planlegge og gjennomføre tiltak som reduserer yrkesrelaterte belastninger ved brann- og redningsinnsats alene og som deltager i gruppe og i tråd med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter (GK1)
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet, og delta i diskusjoner om utvikling av forebyggende og konsekvensreduserende arbeid for å verne liv, helse, miljø og berge materielle verdier (GK4)
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet, og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis for å verne liv, helse, miljø og berge materielle verdier, med perspektiv på forebyggende og beredskap (GK4)

Undervisning og arbeidskrav

Undervisningsformer og læringsaktiviteter  

Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, øvelser, veiledning, selvstudie 

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres

 

To prosjektoppgaver som må være godkjent i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene, før muntlig eksamen kan gjennomføres. Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 3-4 studenter, og omhandler henholdsvis teamarbeid og relasjonskompetanse og metode for refleksjon. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Del Vurderingsform Varighet Hjelpemidler
1 Prosjektoppgave; teamarbeid og relasjonskompetanse (2000 ord) 2 uker Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt
2 Prosjektoppgave; metode for refleksjon (2000 ord) 2 uker  Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

Vurdering

Emnet avsluttes med en praktisk/muntlig eksamen som er individuell og kan omhandle alle temaene i emnet. 

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsuttrykket oppgis på vitnemålet. Karakteren som fremkommer på muntlig eksamen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet.

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

Muntlig eksamen

30 min. med 30 min. forberedelse

Hjelpemidler etter nærmere gitte kriterier  

Pensum

Litteratur

Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 1, Norsk Brannvernforening, kap. 1.2, 1.4 (31 sider)

I tjeneste for å redde liv: Oslo brann- og redningsetat gjennom 150 år, Brenden, Brann og redningsetaten Oslo, side 82-97, 108-120 og 130-134 (35 sider)

Operativ psykologi (2018), Eid/Johnsen, Fagbokforlaget, kap. 1,2, 5, 7 og 10 (130 sider)

Psykologi i operativ tjeneste (2019), Risan, Skoglund, Gyldendal, kap. 2, 3 og 4 (50 sider)

Idrettens treningslære (2015) Gjerset, Gyldendal, side 16-26, 27-55, 128-139, 168-180, 217-222, 262-267, 329-341, 344-345, 347-356, 369-374, 404-414, 552-561 (119 s.)

Hvordan organisasjoner fungerer (5. utgave), Jacobsen & Thorsvik (2019), Fagbokforlaget, kap. 4 (34 sider)

Team, Hjertø (2013), Fagbokforlaget, side 13-40 (34 sider)

Arbeidsmiljø og HMS-arbeid (2020), Willadssen, Gyldendal, kap. 4 og 5.1 (69 sider)

Beredskapsøving og -læring (2020), Sommer, Pollestad, Steinnes, Fagbokforlaget, kap. 5.3 (5 sider)

Støttelæremidler

NOU 2012:8 – Ny utdanning for nye utfordringer

Brannstudien 2013

Spotify – Branncast | Podkast på Spotify – Eivind Holm Nøttveit

Oslo brenner | Sesong 1 | TV 2 Play