BRSK1102 Risiko og sårbarhet

Nøkkelinformasjon

Arbeidsmengde:
129 timer
Studiepoeng:
5 poeng
Språk:
Norsk
Studiested:
Fjelldal

Om emnet Risiko og sårbarhet

Risikoforståelse er et sentralt tema i utdanningen. Dette er avgjørende både for sikker yrkesutøvelse og ivaretakelse av god samfunnssikkerhet.

Samvirke, HMS og risiko i samfunnet

Mange av arbeidsoppgavene vil utføres som en del av et samvirke med andre aktører. Derfor må studentene kjenne til hvilken plass de har i samfunnssikkerhetsskjeden, og hvordan redningstjenesten er bygget opp.

Studentene må lære hvilken risiko de selv kan bli utsatt for, og følgelig viktigheten av HMS på arbeidsplassen og ivaretakelse av egensikkerhet, men også hvilken risiko som finnes i samfunnet. Dette gjelder spesielt for branner, ulykker og andre uønskede hendelser som inntreffer.

Lovverk og ROS-analyser

Flere typer lover og forskrifter regulerer i stor grad oppgaver, ansvar og myndighet, og studentene må bli kjent med hvilket regelverk som gjelder på brann- og redningsområdet, i tillegg til hvilket regelverk som gjelder for beredskapsarbeidet i kommunen. Risiko- og sårbarhetsanalyser står sentralt i alt arbeid med samfunnssikkerhet. Studentene må derfor være i stand til å gjennomføre enkle ROS-analyser.

Innhold

Om emnet Risiko og sårbarhet

Risikoforståelse er et sentralt tema i utdanningen. Dette er avgjørende både for sikker yrkesutøvelse og ivaretakelse av god samfunnssikkerhet.

Samvirke, HMS og risiko i samfunnet

Mange av arbeidsoppgavene vil utføres som en del av et samvirke med andre aktører. Derfor må studentene kjenne til hvilken plass de har i samfunnssikkerhetsskjeden, og hvordan redningstjenesten er bygget opp.

Studentene må lære hvilken risiko de selv kan bli utsatt for, og følgelig viktigheten av HMS på arbeidsplassen og ivaretakelse av egensikkerhet, men også hvilken risiko som finnes i samfunnet. Dette gjelder spesielt for branner, ulykker og andre uønskede hendelser som inntreffer.

Lovverk og ROS-analyser

Flere typer lover og forskrifter regulerer i stor grad oppgaver, ansvar og myndighet, og studentene må bli kjent med hvilket regelverk som gjelder på brann- og redningsområdet, i tillegg til hvilket regelverk som gjelder for beredskapsarbeidet i kommunen. Risiko- og sårbarhetsanalyser står sentralt i alt arbeid med samfunnssikkerhet. Studentene må derfor være i stand til å gjennomføre enkle ROS-analyser.

Innhold i emnet

Samfunnssikkerhet

 • Innføring i samfunnssikkerhet og beredskapen i Norge
 • Samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon
 • Ulykkesteorier
 • Risikosamfunnet
 • Kriser
 • Sikkerhetskultur

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

 • Risikoforståelse
 • Risikopersepsjon
 • Risikostyring
 • ROS
 • Forebyggendeanalyse

Brann, ulykker og andre uønskede hendelser

 • Innføring i lovverk- Dimensjonering, plikter og ansvar
 • Brann som samfunnsproblem- Brannårsaker, skadevirkninger av branner
 • Terror
 • Pandemi
 • Fysiske og psykiske reaksjoner ved krise og selvmord sett i et samfunnsperspektiv

HMS og ivaretakelse av egensikkerhet

  • Lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • Standarder og prosedyrer for ivaretakelse av egensikkerhet
  • Sikker-jobb-analyse (SJA)
  • Tilpassede risikoanalyser

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om samfunnssikkerhet og kjennskap til aktuelle samfunnssikkerhetsaktører og samfunnssikkerhet som en kjede (K4)
 • har kunnskap om risiko og sårbarhet i samfunnet og håndtering av risiko og sårbarhet innenfor fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet (K4)
 • har kunnskap om det juridiske system innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet, og kjennskap til hvilke muligheter og begrensninger dette gir på et nasjonalt, regionalt og lokalt nivå (K1)
 • har kunnskap om metoder, prosesser og verktøy for å styre risikoen i samfunnet og ivareta sikkerheten for befolkningen (K2)
 • har kunnskap om hvordan holdning, kultur og ledelse bidrar til å skape risikoforståelse og ivareta samfunnssikkerhet (K2)
 • har kunnskap om branner, ulykker og andre uønskede hendelser som kan inntreffe innenfor fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet (K4)
 • kan oppdatere sin kunnskap om hendelser som kan inntreffe innenfor fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet (K5)
 • har kunnskap om metoder for risikovurdering og risiko- og sårbarhetsanalyser som benyttes innen fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet (K2)
 • har kunnskap om HMS-regelverket som gjelder for brann- og redningsvesenet (K1)
 • har kunnskap om sikker utførelse av arbeidsoppgaver og hvordan man anvender risikoanalyser til oppgaveløsning i brann- og redningsvesenet (K2)

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av løsninger og fremgangsmåter for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot branner, ulykker og andre uønskede hendelser (F1)
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff om uønskede hendelser som kan inntreffe og vurdere relevansen for fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet (F3)
 • kan gjøre rede for sine valg av metoder for risikovurdering og risiko- og sårbarhetsanalyser, samt hvordan risiko- og sårbarhetsanalyser kan gjennomføres (F1)
 • kan gjøre en kartlegging ved hjelp av risiko- og sårbarhetsanalyse og derigjennom identifisere risiko og behov for forebyggende og konsekvensreduserende tiltak (F4)
 • kan gjøre rede for sine valg av risikoanalysemetoder til oppgaveløsning i brann- og redningsvesenet (F1)

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre risikoanalyser for oppgaveløsningen i en arbeidssituasjon alene og som deltager i gruppe og i tråd med retningslinjer for å ivareta egensikkerheten (GK1)

Undervisning og arbeidskrav

Undervisningsformer og læringsaktiviteter

Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, veiledning, selvstudie

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres

Arbeidskrav

To prosjektoppgaver som må være godkjent i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene, før skriftlig eksamen kan gjennomføres. Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 3-4 studenter, og omhandler henholdsvis ROS-analyse og HMS/ivaretakelse av egensikkerhet.

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Del

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

1

Prosjektoppgave; ROS-analyse (2000 ord)

4 uker

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

2

Prosjektoppgave; HMS/egensikkerhet (2000 ord)

4 uker

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

NB! For studenter som gjennomfører første semester på SASIRO i Rogaland gjelder følgende:

Arbeidskravene er omgjort til studentaktiviteter på bakgrunn av at det er for kort tid til gjennomføring.  

 

 

Vurdering

Emnet avsluttes med en praktisk/muntlig eksamen som er individuell og omhandler alle temaene i emnet.

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsuttrykket oppgis på vitnemålet. Karakteren som fremkommer på muntlig eksamen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet. 

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

Muntlig eksamen

30 min. med 30 min. forberedelse

Hjelpemidler etter nærmere gitte kriterier  

Litteratur

 

Samfunnssikkerhet

Bok: Perspektiver på samfunnssikkerhet (2021, 2.utgave): Engen, Pettersen, Kruke, Lindøe, Olsen & Olsen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Bok: Samfunnssikkerhet – Analyse, styring og evaluering. Njå, Sommer, Rake & Braut (2020)
Kapittel 10 – Risiko- og sårbarhetsanalyse av samfunnssikkerheten. Side: 283-329 (46 sider)
Kapittel 11 – Forebyggendeanalyse. Side: 330-343 (13 sider)
Kapittel 12 – Beredskapsanalyse. Side: 344-367 (23 sider) – VALGFRITT

Hefte: Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (Revidert 2022-versjon 1). Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Side: 4-56 (52 sider)

Brann, ulykker og andre uønskede hendelser

Fremtidens brann- og redningsvesen (2023), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, kapittel 3 (leveres ut til studentene).

Lovdata.no: brann og eksplosjonsvernloven, brann- og redningsvesenforskriften

Analyse av krisescenarioer (2019), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Håndbok for redningstjenesten: Systembeskrivelse, prinsipper, verdier. Nivå 1

2018

Støttelitteratur

Bok: Innføring i psykologi (2013, 4. utg.): Håkonsen, K.M.
Kapittel 14, s.248-254, s.278-279.

HMS og ivaretagelse av egensikkerhet

Bok: Sikkerhet i arbeidslivet (2018): Kongsvik, Albrechtsen, Antonsen, Herrera, Hovden & Schiefloe.
Kapittel: 1, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15 og 17.

Lovdata.no: Internkontrollforskriften

Hefte: Grunnkurs for brannkonstabel
Kapittel: 1.3, s.23 til 26

Brosjyre: Brannvernforeningen – Ta sikkerheten på alvor

Håndbok: Fagforbundet og Feiermesterens Landsforening (FLF) – HMS-håndbok for brannforebyggere- Håndboken ligger som en åpen nettside.