BRSK1103 Arbeidsverktøy

Nøkkelinformasjon

Arbeidsmengde:
266 timer
Studiepoeng:
10 poeng
Språk:
Norsk
Studiested:
Fjelldal

Om emnet Arbeidsverktøy

Trygg bruk av egnet verktøy og utstyr

Arbeidsoppgavene i utøvelsen av den operative delen av yrket innebærer bruk av ulike typer verktøy og utstyr. Det er viktig at studentene blir trygge på bruken, og ikke minst kjenner til hvilken risiko ulike arbeidsoperasjoner innebærer. Dette vil kreve mengdetrening og øvelser med riktig og sikker bruk av verktøy og utstyr.

Yrket innebærer å utføre oppgaver i risikofylte omgivelser. Forståelse av verneutstyr, sikkerhetsavstander og sikringsutstyr er viktig for å unngå skader.

Til å utføre ulike typer redningsinnsatser vil mange typer redningsutstyr være viktig å kunne bruke. Studentene skal ha kompetanse til å vite hvilke redningsutstyr som egner seg best for å løse ulike oppgaver og hvordan disse skal brukes på en riktig måte.

Samband og vedlikehold av kjøretøy

Beregning av vannføring og trykktap er nødvendig for å forstå hvordan man sikrer tilstrekkelig vannforsyning ved en brann.

Riktig bruk av sambandsutstyr er viktig i tidskritiske situasjoner og en forutsetning for felles situasjonsforståelse.

Utrykningskjøring er en risikofylt del av jobben og det er viktig at studentene kjenner til hvordan daglig vedlikehold og kontroll skal gjennomføres for å sikre at kjøretøyene er i god og forskriftsmessig stand. 

Brannteori og slokkeutstyr

For å kunne utføre innsats mot brann, må studentene få en forståelse av hvorfor branner oppstår og hvordan branner utvikler seg. Kompetansen innen brannteori er en viktig forutsetning for å kunne forstå hvilke slokkemidler og slokkeutstyr man skal bruke til de ulike type branner, men også for å forstå hvilken effekt ulike forebyggende tiltak vil ha og dermed hvordan branner kan forebygges best mulig.

Kjennskap til energikilder

Nye energikilder brukes i stadig større grad i kjøretøy, fartøy og i bygninger. Studentene må kjenne til de ulike energikildene, hvor de benyttes og hvilke sikkerhetstiltak som gjelder ved innsats mot disse.

Innhold

Om emnet Arbeidsverktøy

Trygg bruk av egnet verktøy og utstyr

Arbeidsoppgavene i utøvelsen av den operative delen av yrket innebærer bruk av ulike typer verktøy og utstyr. Det er viktig at studentene blir trygge på bruken, og ikke minst kjenner til hvilken risiko ulike arbeidsoperasjoner innebærer. Dette vil kreve mengdetrening og øvelser med riktig og sikker bruk av verktøy og utstyr.

Yrket innebærer å utføre oppgaver i risikofylte omgivelser. Forståelse av verneutstyr, sikkerhetsavstander og sikringsutstyr er viktig for å unngå skader.

Til å utføre ulike typer redningsinnsatser vil mange typer redningsutstyr være viktig å kunne bruke. Studentene skal ha kompetanse til å vite hvilke redningsutstyr som egner seg best for å løse ulike oppgaver og hvordan disse skal brukes på en riktig måte.

Samband og vedlikehold av kjøretøy

Beregning av vannføring og trykktap er nødvendig for å forstå hvordan man sikrer tilstrekkelig vannforsyning ved en brann.

Riktig bruk av sambandsutstyr er viktig i tidskritiske situasjoner og en forutsetning for felles situasjonsforståelse.

Utrykningskjøring er en risikofylt del av jobben og det er viktig at studentene kjenner til hvordan daglig vedlikehold og kontroll skal gjennomføres for å sikre at kjøretøyene er i god og forskriftsmessig stand. 

Brannteori og slokkeutstyr

For å kunne utføre innsats mot brann, må studentene få en forståelse av hvorfor branner oppstår og hvordan branner utvikler seg. Kompetansen innen brannteori er en viktig forutsetning for å kunne forstå hvilke slokkemidler og slokkeutstyr man skal bruke til de ulike type branner, men også for å forstå hvilken effekt ulike forebyggende tiltak vil ha og dermed hvordan branner kan forebygges best mulig.

Kjennskap til energikilder

Nye energikilder brukes i stadig større grad i kjøretøy, fartøy og i bygninger. Studentene må kjenne til de ulike energikildene, hvor de benyttes og hvilke sikkerhetstiltak som gjelder ved innsats mot disse.

Innhold

Bruk av verktøy

 • Virkemåte, bruksområder og risiko ved bruk av ulike typer verktøy

Verne- og sikringsutstyr

 • Bruk av personlig verneutstyr
 • Berøringsfare med elektrisitet og sikringsutstyr ved arbeid på tak eller i stige/lift

Vannføring og trykktap

 • Beregning av vannføring og trykktap ved slangeutlegg og pumpekjøring

Sambandsutstyr

 • Prosedyrer og reglement for bruk av sambandsutstyr

Utrykningskjøretøy

 • Daglig vedlikehold og ettersyn av utrykningskjøretøy

Redningsutstyr

 • Virkemåte, bruksområder, risiko, rutiner og prosedyrer for redningsutstyr

Brannteori, slokkeutstyr og slokkemidler

 • Forståelse av brannteori og hvilke slokkemidler og slokkeutstyr som kan anvendes

Energikilder

 • Identifisere energikilder og utføre sikkerhetstiltak ved innsats mot disse  

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om hvordan fysiske lover påvirker innsatser hvor verktøy benyttes til løft og trekk (K2)
 • har kunnskap om verneutstyr som anvendes ved slokking av branner i ulike typer materialer og objekter (K2)
 • kan vurdere risiko ved bruk av utstyr i brann- og redningsinnsatser for egen person, andre personer og miljøet i henhold til gjeldende krav og rutiner (K3)
 • kan vurdere risikoen som berøringsfare med elektrisitet innebærer (K3)
 • har kunnskaper om matematiske modeller som benyttes for å beregne vannføring og trykktap ved brannslokking (K2)
 • har kunnskap om prosedyrer, sambandsreglement og sambandsutstyr som brukes til operative oppgaver i brann- og redningsvesenet (K1)
 • har kunnskap om daglig ettersyn og vedlikehold av utrykningskjøretøy som benyttes i brann- og redningsvesenet (K2)
 • kan oppdatere sin faglige kunnskap om brannteori, herunder brannårsaker, brannutvikling og konsekvenser av brann (K5)
 • har kunnskap om slokking og begrensning av branner og hvilket type slokkeutstyr og slokkemidler som brukes til ulike type branner (K2)
 • har kunnskap om redningsutstyr som brukes i brann- og redningsvesenet for å redde mennesker og dyr, verne miljø og berge materielle verdier (K2)
 • har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som benyttes som sikring ved arbeid på tak og i stige/lift (K2)
 • har kunnskap om energikilder som anvendes i kjøretøy, fartøy og bygninger og hvordan disse påvirker innsats ved brann eller ulykke (K2)

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for hvordan fysiske lover påvirker innsatser hvor verktøy brukes til løft og trekk (F1)
 • kan gjøre rede for bruk av verneutstyr som anvendes ved slokking av branner i ulike typer materialer og objekter (F1)
 • kan kartlegge farlige situasjoner og identifisere risiko ved bruk av utstyr i brann- og redningsinnsatser og behov for iverksetting av tiltak overfor egen person, andre personer og miljøet (F4)
 • kan gjøre rede for tiltak for å unngå berøring med elektrisitet (F1)
 • kan gjøre rede for matematiske modeller som brukes for å beregne vannføring og trykktap ved brannslokking (F1)
 • kan gjøre rede for prosedyrer og sambandsreglement ved bruk av sambandsutstyr som brukes til operative oppgaver i brann- og redningsvesenet (F1)
 • kan reflektere over daglig ettersyn og vedlikehold av utrykningskjøretøy som benyttes i brann- og redningsvesenet og justere dette under veiledning fra fagperson (F2)
 • kan gjøre rede for brannårsaker, brannutvikling og konsekvenser av brann med bakgrunn i brannteori (F1)
 • kan gjøre rede for valg av slokkeutstyr og slokkemidler som brukes ved ulike type branner (F1)
 • kan gjøre rede for redningsutstyr som benyttes i brann- og redningsvesenet til å redde mennesker og dyr, verne miljø og berge materielle verdier (F1)
 • kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes som sikring ved arbeid på tak og i stige/lift (F1)
 • kan gjøre rede for sikkerhetstiltak og valg av utstyr, metode og teknikk ved innsats mot energikilder i kjøretøy, fartøy og bygninger (F1)

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt hvordan fysiske lover påvirker innsatser hvor verktøy brukes til løft, trekk og delta i diskusjoner rundt god praksis (GK4)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av verneutstyr som anvendes ved slokking av branner i ulike typer materialer og objekter (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre sikringstiltak for å unngå berøring med elektrisitet alene og som deltager i gruppe og i tråd med rutiner og instrukser (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre hvordan vannføring og trykktap kan beregnes ved brannslokking (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av sambandsutstyr i henhold til sambandsreglement og prosedyrer, alene og som deltager i gruppe (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre daglig ettersyn og vedlikehold av utrykningskjøretøy som benyttes i brann- og redningsvesenet alene og som deltager i gruppe i tråd med rutiner (GK1)
 • kan utveksle synspunkter med fagfeller om brannårsaker, brannutvikling og konsekvenser av brann, og delta i diskusjoner med bakgrunn i brannteori for å utvikle god arbeidspraksis (GK4)
 • kan planlegge bruk av slokkeutstyr og slokkemiddel og gjennomføre slokking med riktig slokkeutstyr og slokkemiddel alene og som deltager i en gruppe i tråd med rutiner (GK1)
 • kan utveksle synspunkter med fagfeller om bruk av redningsutstyr for å redde mennesker og dyr, verne miljø og berge materielle verdier innenfor brann- og redningsvesenet og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis (GK4)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker ved arbeid på tak og i stige/lift i tråd med rutiner (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved innsats mot energikilder i kjøretøy, fartøy og bygninger i tråd med rutiner (GK1)   

Undervisning og arbeidskrav

Undervisningsformer og læringsaktiviteter

Forelesning, øvelser, gruppeoppgaver, veiledning

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres

Praktisk-muntlige tester som gjennomføres i løpet av semesteret:

 • Utrykningskjøretøy – gjennomgå gjeldende sjekkpunkter før kjøring (individuelt)
 • Vannføring og trykktap – legge slangeutlegg og beregne utgangstrykk (gruppe)
 • Slokkeutstyr – bruk av riktig slokkeutstyr til ulike type branner (individuelt)
 • Sikringsutstyr – oppkobling av sele med festepunkter (individuelt)
 • Verktøybruk – bruk av verktøy på riktig og sikker måte (individuelt)
 • Sambandsutstyr – bruk av sambandsutstyr i henhold til sambandsreglement (gruppe)
 • Energikilder – identifisering av energikilder (individuelt)

Arbeidskrav

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Del

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

1

Praktisk-muntlig test; Utrykningskjøretøy

25 min

Sjekkliste

2

Praktisk-muntlig test; Vannføring og trykktap

25 min

Ingen hjelpemidler tillatt

3

Praktisk-muntlig test; Slokkeutstyr

30 min

Ingen hjelpemidler tillatt

4

Praktisk-muntlig test; Sikringsutstyr

20 min

Ingen hjelpemidler tillatt

5

Praktisk-muntlig test; Verktøybruk

30 min

Ingen hjelpemidler tillatt

6

Praktisk-muntlig test; Sambandsutstyr

25 min

Ingen hjelpemidler tillatt

7

Praktisk-muntlig test; Energikilder

25 min

Ingen hjelpemidler tillatt

Vurdering

Emnet avsluttes med en praktisk/muntlig eksamen som er individuell og kan omhandle alle temaene i emnet.

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsuttrykket oppgis på vitnemålet.

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

  Praktisk/muntlig eksamen  

1 time, med forberedelsestid etter nærmere gitte kriterier

Hjelpemidler etter nærmere gitte kriterier  

 

Litteratur

Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 1, Norsk Brannvernforening, kap. 2.10 (14 sider)

Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 2, Norsk Brannvernforening, kap. 2.8 (56 sider)

Felles sambandsreglement for nødnett, (23 sider)

Sambandsreglement for brann- og redningsvesenet Nivå 2, (20 sider)

Nødnett i bruk (2020), DSB, (46 sider)

Brannfysikk (2015), Liebe, Norsk Brannvernforening, kap. 1.1-1.8, 1.10, 1.12, 2, 3, 5.1-5.5, 6 og 7 (215 sider)

Fysikk – forkurs (2005), Storelvmo, Gyldendal Norsk Forlag AS, kap. 1 (20 sider)

Hydraulikk i teori og praksis (2007), Yrkesopplæring, kap. 0 (4 sider)

Veileder om solenergi for brann- og redningsvesen (2020), NELFO m.fl.,(20 sider)

Arbeid i høyden - Arbihøyden (nakos.no)

Håndtering av utilsiktede hendelser som brann, eksplosjon og avgassing knyttet til bruk av Li-ion batterier (2020), OilComp/Bergen brannvesen, side 11-13 (3 sider)

Veien til førerkort - buss, lastebil og vogntog (2017), Lysenstøen/Stavik, A.T.L.'s Interessekontor A/L, side 158-160 (3 sider)  

Støttelæremidler

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

NEK 400:2018 Elektriske lavspenningsanlegg – installasjoner

NEK – Tillegg 712 C – Valg og montasje for å sikre bekjempelse av brann

Nødnett - YouTube

Inomhusbrand (2013). MSB, (193 sider)

Vatten och andre släckmedel (2013), MSB

Brandförlopp, Ondrus, Lunds Universitet, Sverige. Institutionen för brandteknik