BRSK1104 Operativ beredskap 1

Nøkkelinformasjon

Arbeidsmengde:
247 timer
Studiepoeng:
10 poeng
Språk:
Norsk
Studiested:
Fjelldal

Om emnet Operativ beredskap 1

Det er mange elementer som inngår i håndtering av akutte hendelser. I emnet Operativ beredskap I benyttes i stor grad den generelle kompetansen fra emnet Arbeidsverktøy til å håndtere de vanligste oppgavene brann- og redningsvesenet blir stilt overfor. I emnet setter man opparbeidet kompetanse inn i en øvelsessammenheng, hvor man trener med utstyr, teknikk og metoder i ulike brann- og ulykkesscenarioer.

Organisering av skadested, frigjøring og redning av mennesker

Studentene skal kjenne organisering av de ulike skadestedene, deres rolle i organiseringen og hvilke risikoreduserende tiltak man kan gjøre på et skadested.

Studentene må ha kunnskaper om hvilket utstyr, teknikker og metoder man anvender ved ulike typer av ulykker hvor mennesker må frigjøres. 

Redning av mennesker i vann krever spesiell kompetanse og utstyr og studentene skal kjenne til utstyr, metoder og teknikker som benyttes her.

Verneutstyr, slokkeøvelser og sotbrann

Innen temaet brannslokking vil studentene lære viktigheten av bruk av personlig verneutstyr.

Studentene vil lære søksteknikk i kalde omgivelser og gjennomføre ulike type slokkeøvelser.

Studentene vil få god forståelse av hvordan sotbranner oppstår og hvordan disse kan forebygges og begrenses.

Skogbrann og førstehjelp

Skogbranner krever spesiell kompetanse og studentene vil få kompetanse til å forstå hvordan skogbranner utvikler seg og hvilke tiltak som kan gjøres for å forebygge og redusere konsekvensene av disse.

Studentene vil få en grundig opplæring innen førstehjelp som gjør dem i stand til å kunne utføre hjerte/lungeredning, bruke hjertestarter samt gjøre andre tiltak som er livsviktige for å redde liv og begrense ytterligere skader.

Innhold

Om emnet Operativ beredskap 1

Det er mange elementer som inngår i håndtering av akutte hendelser. I emnet Operativ beredskap I benyttes i stor grad den generelle kompetansen fra emnet Arbeidsverktøy til å håndtere de vanligste oppgavene brann- og redningsvesenet blir stilt overfor. I emnet setter man opparbeidet kompetanse inn i en øvelsessammenheng, hvor man trener med utstyr, teknikk og metoder i ulike brann- og ulykkesscenarioer.

Organisering av skadested, frigjøring og redning av mennesker

Studentene skal kjenne organisering av de ulike skadestedene, deres rolle i organiseringen og hvilke risikoreduserende tiltak man kan gjøre på et skadested.

Studentene må ha kunnskaper om hvilket utstyr, teknikker og metoder man anvender ved ulike typer av ulykker hvor mennesker må frigjøres. 

Redning av mennesker i vann krever spesiell kompetanse og utstyr og studentene skal kjenne til utstyr, metoder og teknikker som benyttes her.

Verneutstyr, slokkeøvelser og sotbrann

Innen temaet brannslokking vil studentene lære viktigheten av bruk av personlig verneutstyr.

Studentene vil lære søksteknikk i kalde omgivelser og gjennomføre ulike type slokkeøvelser.

Studentene vil få god forståelse av hvordan sotbranner oppstår og hvordan disse kan forebygges og begrenses.

Skogbrann og førstehjelp

Skogbranner krever spesiell kompetanse og studentene vil få kompetanse til å forstå hvordan skogbranner utvikler seg og hvilke tiltak som kan gjøres for å forebygge og redusere konsekvensene av disse.

Studentene vil få en grundig opplæring innen førstehjelp som gjør dem i stand til å kunne utføre hjerte/lungeredning, bruke hjertestarter samt gjøre andre tiltak som er livsviktige for å redde liv og begrense ytterligere skader.

Innhold

Førstehjelp

 • Grunnleggende førstehjelp
 • HLR, (Hjerte-, lungeredning)

Organisering på skadested

 • Prinsipper, prosedyrer og instrukser for organisering av ulike skadested

Risiko på skadested

 • Risikoreduserende tiltak på skadested

Redningsteknikk

 • Bruk av utstyr, metoder og teknikker ved ulike type ulykker

Overflateredning

 • Bruk av utstyr, metoder og teknikker ved redning i vann

Brannslokking

 • Bruk av verneutstyr ved brannslokking
 • Kald røykdykking
 • Ulike slokkeøvelser
 • Bygningsbrann
 • Sotbrann
 • Skogbrann  

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om førstehjelp for å redde liv i en akutt situasjon der eget eller andres liv er truet (K2)
 • har kunnskap om prinsipper som gjelder for organisering av skadesteder (K1)
 • har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å redusere risiko for skader og eksponering av farlige stoffer ved arbeid på skadested (K2)
 • har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redningsinnsatser for å redde liv og begrense skader på helse og miljø ved ulike typer ulykker (K2)
 • har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å redde liv ved ulykker i vann (K2)
 • har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å slokke og begrense branner i ulike type materialer og objekter (K2)

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av utstyr, metode og teknikk ved førstehjelp i akutte situasjoner der eget eller andres liv er truet (F1)
 • kan gjøre rede for prinsipper som gjelder for organisering av skadesteder (F1)
 • kan gjøre rede for valg av utstyr, metode og teknikker som anvendes for å redusere risiko for skader og eksponering av farlige stoffer ved arbeid på skadested (F1)
 • kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redningsinnsatser for å redde liv og begrense skader på helse og miljø ved ulike typer ulykker (F1)
 • kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å redde liv ved ulykker i vann (F1)
 • kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å slokke og begrense branner i ulike type materialer og objekter (F1)

Undervisning og arbeidskrav

Undervisningsformer og læringsaktiviteter

Forelesning, øvelser, gruppeoppgaver, veiledning, selvstudie

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres

Arbeidskrav

Praktisk-muntlige tester som gjennomføres i løpet av semesteret;

 • Førstehjelp – utføre HLR og bruk av hjertestarter (i gruppe, men godkjennes individuelt) 
 • HMS – bruk av verneutstyr og røykdykkerapparat (individuell) 
 • Overflateredning – bruk av drakt (gruppe)
 • Redningsutstyr – demonstrere og forklare bruk av frigjøringsverktøy (gruppe)

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Del

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

1

Praktisk-muntlig test; Førstehjelp

20 min

Ingen hjelpemidler tillatt

2

Praktisk-muntlig test; HMS

20 min

Ingen hjelpemidler tillatt

3

Praktisk-muntlig test; Overflateredning

20 min

Ingen hjelpemidler tillatt

4

Praktisk-muntlig test; Redningsutstyr

30 min

Ingen hjelpemidler tillatt

Vurdering

Emnet avsluttes med en praktisk/muntlig eksamen som er individuell og kan omhandle alle temaene i emnet.

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsuttrykket oppgis på vitnemålet.  

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

  Praktisk/muntlig eksamen  

1 time, med forberedelsestid etter nærmere gitte kriterier

 Hjelpemidler etter nærmere gitte kriterier  

 

Litteratur

Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 1, Norsk Brannvernforening, kap. 2.5 (26 sider)

Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 2, Norsk Brannvernforening, kap. 2.7 og 2.9 (48 sider)

Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 3, Norsk Brannvernforening, kap. 3.1, 3.2 (26 sider)

Håndbok for redningstjenesten (2018), Hovedredningssentralen, kap. 10 og 11 (10 sider)

Akuttportalen – Akutthjelper

Overflateredning (2017), Norsk brannvernforening, (88 sider)

Mine kurs - Munio LMS – Overflateredning

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking, DSB, (48 sider)  

Støttelæremidler

Mestring, samhørighet og håp - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer, Helsedirektoratet

Brandförlopp, Ondrus, Lunds Universitet, Sverige. Institutionen för brandteknik.

90 sekunder play - MSB