BRSK1205 Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid

Nøkkelinformasjon

Arbeidsmengde:
245 timer
Studiepoeng:
10 poeng
Språk:
Norsk
Studiested:
Fjelldal

I praktiseringen av yrket er man i nær kontakt med befolkningen og det er derfor viktig, gjennom pedagogiske virkemidler, å kunne kommunisere, motivere, gi veiledning og undervisning om det å forebygge brann og andre ulykker. Spesielt viktig er kunnskap om risikoutsatte grupper og hvilke virkemidler som kan bidra til å redusere sårbarheten hos disse gruppene.

Å ha nok kunnskap om regelverket til å kunne identifisere avvik som for eksempel å påpeke blokkerte rømningsveier etter gjennomført slokke- eller redningsinnsats og gi veiledning om forebyggende tiltak i hjemmet, er viktige tiltak som brann- og redningsvesenet skal være i stand til å utføre. Studentene skal kunne utøve godt forebyggende arbeid ved å ha nok kompetanse til å gi veiledning, men også kunne gi korrekte avvik ved behov.

Alle brannobjekt har forutsetninger og begrensninger som er vesentlige for sikker bruk, vedlikehold og ved en hendelse. Forutsetningene og begrensningene til objektet blir gitt under oppføring av objektet i tråd med kravene i gjeldende regelverk. Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter skal bidra til at disse blir fulgt gjennom objektets levetid. Studentene skal kunne identifisere avvik på objektet, ha kjennskap til hvilke forutsetninger og begrensninger som er vanlige, hvordan objektet er tilrettelagt for innsats og slokkepersonell, og hvordan man kan identifisere ulike farer ved objektet.

Ved å ha kjennskap til utforming, forutsetninger og begrensninger i et objekt vil studenten være i stand til å identifisere feil og mangler, informere- og veilede om forutsetninger og begrensninger i objektet til brukere og eiere, og gjennomføre en sikker innsats ved hendelser.

Aktive og passive brannsikringstiltak er en forutsetning for sikker bruk av bygninger og andre brannobjekter. Studentene skal kjenne til de ulike aktive og passive brannsikringstiltakene som finnes; forvaltning,- drift og vedlikehold av tiltakene og være i stand til å identifisere avvik, feil og mangler på disse.

Studentene skal ha kunnskap om systematisk sikkerhetsstyring. Studenten skal forstå innholdet i det systematiske sikkerhetsarbeidet, internkontrollens funksjon, og være i stand til å formidle dette til objektseiere og brukere.

Studenten skal også kjenne til og forstå brann- og redningsvesenets rolle i det systematiske sikkerhetsarbeidet.

Studentene skal forstå hvorfor dette er viktig, kjenne innholdet og de ulike fasene i det systematiske sikkerhetsstyringsarbeidet; kartlegging, planlegging, iverksetting og evaluering.

Ved å forstå innholdet og grunnlaget for det systematiske sikkerhetsarbeidet vil studenten være i stand til å informere og veilede objektseiere og –brukere og befolkningen generelt i risiko og risikoreduserende tiltak.

Innhold

I praktiseringen av yrket er man i nær kontakt med befolkningen og det er derfor viktig, gjennom pedagogiske virkemidler, å kunne kommunisere, motivere, gi veiledning og undervisning om det å forebygge brann og andre ulykker. Spesielt viktig er kunnskap om risikoutsatte grupper og hvilke virkemidler som kan bidra til å redusere sårbarheten hos disse gruppene.

Å ha nok kunnskap om regelverket til å kunne identifisere avvik som for eksempel å påpeke blokkerte rømningsveier etter gjennomført slokke- eller redningsinnsats og gi veiledning om forebyggende tiltak i hjemmet, er viktige tiltak som brann- og redningsvesenet skal være i stand til å utføre. Studentene skal kunne utøve godt forebyggende arbeid ved å ha nok kompetanse til å gi veiledning, men også kunne gi korrekte avvik ved behov.

Alle brannobjekt har forutsetninger og begrensninger som er vesentlige for sikker bruk, vedlikehold og ved en hendelse. Forutsetningene og begrensningene til objektet blir gitt under oppføring av objektet i tråd med kravene i gjeldende regelverk. Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter skal bidra til at disse blir fulgt gjennom objektets levetid. Studentene skal kunne identifisere avvik på objektet, ha kjennskap til hvilke forutsetninger og begrensninger som er vanlige, hvordan objektet er tilrettelagt for innsats og slokkepersonell, og hvordan man kan identifisere ulike farer ved objektet.

Ved å ha kjennskap til utforming, forutsetninger og begrensninger i et objekt vil studenten være i stand til å identifisere feil og mangler, informere- og veilede om forutsetninger og begrensninger i objektet til brukere og eiere, og gjennomføre en sikker innsats ved hendelser.

Aktive og passive brannsikringstiltak er en forutsetning for sikker bruk av bygninger og andre brannobjekter. Studentene skal kjenne til de ulike aktive og passive brannsikringstiltakene som finnes; forvaltning,- drift og vedlikehold av tiltakene og være i stand til å identifisere avvik, feil og mangler på disse.

Studentene skal ha kunnskap om systematisk sikkerhetsstyring. Studenten skal forstå innholdet i det systematiske sikkerhetsarbeidet, internkontrollens funksjon, og være i stand til å formidle dette til objektseiere og brukere.

Studenten skal også kjenne til og forstå brann- og redningsvesenets rolle i det systematiske sikkerhetsarbeidet.

Studentene skal forstå hvorfor dette er viktig, kjenne innholdet og de ulike fasene i det systematiske sikkerhetsstyringsarbeidet; kartlegging, planlegging, iverksetting og evaluering.

Ved å forstå innholdet og grunnlaget for det systematiske sikkerhetsarbeidet vil studenten være i stand til å informere og veilede objektseiere og –brukere og befolkningen generelt i risiko og risikoreduserende tiltak.

Lovverk innen det brannforebyggende arbeidet

 • Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
 • Forskrift om brannforebygging
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
 • Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen
 • Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) med tilhørende forskrifter
 • Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
 • Tilhørende veiledninger

Utforming av bygninger og andre brannobjekter

 • Bygningskonstruksjoner
 • Brannkonsept
 • Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats
 • FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)
 • El-sikkerhet
 • Tiltak for å sikre en trygg livsførsel for å forhindre brann og akutte ulykker

Aktive og passive brannsikringstiltak

 • Materiallære
 • Tiltak mot brannspredning mellom bygninger og internt i bygninger
 • Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

Systematisk sikkerhetsstyring

 • Eier og brukers plikter
 • Internkontroll
 • Kommunenes forebyggende plikter

Risikobasert forebyggende arbeid og andre risikoreduserende tiltak

 • Risikoutsatte grupper
 • Informasjon
 • Motivasjon
 • Veiledning
 • Undervisning
 • Kommunikasjon
 • Pedagogikk
 • Tilsyn

Offentlig saksbehandling

 • Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • Tilhørende forskrifter  

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om lover, forskrifter, veiledninger og temaveiledninger som regulerer krav til å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann (K1)
 • har kunnskap om lover, forskrifter, veiledninger og begreper som anvendes for å ivareta brannsikkerheten bygninger og andre brannobjekter (K1)
 • har kunnskap om brannrådgivende konsulentvirksomheters rolle i forbindelse med utforming av bygninger og andre brannobjekter, og forholdet mellom disse og brann- og redningsvesenet som tilsynsmyndighet (K4)
 • har kunnskap om ulike bygningskonstruksjoner og oppbyggingen av disse (K2)
 • har kunnskap om aktive og passive brannsikringstiltak som benyttes i bygninger og andre brannobjekter for å verne liv, helse, miljø og berge materielle verdier (K1)
 • har kunnskap om lover, forskrifter og veiledninger som regulerer pliktene knyttet til brannsikkerhet som tilligger eiere og brukere av bygninger og andre brannobjekter (K1)
 • har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer kommunens forebyggende plikter (K1)
 • kjenner til brann- og redningsvesenets tradisjoner for brannforebyggende arbeid og historien bak endringen fra hovedfokus på tradisjonelle tilsyn til risikobasert brannforebyggende arbeid (K6)
 • har kunnskap om risikoutsatte grupper og utfordringene til disse i forbindelse med brann (K4)
 • har kunnskap om metoder for å kommunisere informasjon om brannsikkerhet til enkeltmennesker og befolkningen generelt (K2)
 • har kunnskap om hvordan motivere til iverksetting av risikoreduserende tiltak (K2)
 • har kunnskap om veiledningstiltak om brann og andre ulykker (K2)
 • har kunnskap om metoder for undervisningsopplegg om brannsikkerhet (K2)
 • har kunnskap om ulike metoder som benyttes for å føre tilsyn i særskilte brannobjekter (K2)
 • kan oppdatere sin kunnskap om forebyggende og konsekvensreduserende tiltak innen brann og akutte ulykker (K5)
 • har kunnskap om lover, forskrifter og veiledninger som regulerer krav til offentlig saksbehandling og myndighetsutøvelse innen brannsikkerhet (K1)

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan finne og henvise til lover, forskrifter, veiledninger og temaveiledninger og vurdere disse opp mot krav til brannsikkerhet (F3)
 • kan finne og henvise til lov- og forskriftshjemler og veiledninger og vurdere relevansen for å ivareta brannsikkerheten i ulike bygninger og andre brannobjekter (F3)
 • kan gjøre rede for ulike bygningskonstruksjoner og oppbyggingen av disse (F1)
 • kan kartlegge aktive og passive brannsikringstiltak i bygninger og andre brannobjekter og identifisere mangler og behov for iverksetting av forbedringstiltak (F4)
 • kan gjøre rede for sine valg av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak opp mot ulike brukergruppers risiko og utfordringer (F1)
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen arbeid med å redusere risiko og bidra til økt risikoforståelse hos ulike brukergrupper med hensyn til brann og akutte ulykker og justere denne under veiledning fra andre aktører innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (F2)
 • kan gjøre rede for valg av metode for formidling av kunnskap om brannsikkerhet og risikoreduserende tiltak til ulike målgrupper (F1)
 • kan finne og henvise til fagstoff om hvilke forebyggende og konsekvensreduserende tiltak innen brann og akutte ulykker som bidrar til å øke samfunnssikkerheten og redusere sårbarheten i samfunnet (F3)
 • kan finne og henvise til lover, forskrifter og veiledninger som regulerer krav til offentlig saksbehandling og myndighetsutøvelse innen brannsikkerhet (F3)

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre forebyggende og konsekvensreduserende informasjons- og motivasjonstiltak om brann og andre akutte ulykker, alene og som deltager i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre veiledningstiltak om brann og andre akutte ulykker, alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg om brannsikkerhet alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer (GK1  

Undervisningsformer og læringsaktiviteter

Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, veiledning, demonstrasjoner i vognhall/øvingsfelt, selvstudie

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres

Arbeidskrav

Praktisk-muntlig test som gjennomføres i løpet av semesteret:

 • Demonstrere og forklare ulike bygningskonstruksjoner og oppbygningen av disse (gjennomføres individuelt i form av visning og forklaring på tilfeldig valgt konstruksjon)

I tillegg er det 2 prosjektoppgaver som gjennomføres i løpet av semesteret. Den første prosjektoppgaven gjennomføres i grupper på 3-4 studenter og omhandler utforming av bygninger/brannobjekter og bruk av aktive og passive brannsikringstiltak i disse. Den andre prosjektoppgaven gjennomføres også i grupper på 3-4 studenter, omhandler risikobasert forebyggende arbeid og består av fire deler:

 1. kartlegging og planlegging av tiltak for risikoutsatte grupper
 2. planlegge og gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak
 3. planlegge og gjennomføre veiledning
 4. planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Del

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

1

Praktisk-muntlig test; ulike bygningskonstruksjoner

30 min. med 30 min. forberedelse

Ingen hjelpemidler tillatt

2

Prosjektoppgave; bygningsutforming og brannsikringstiltak (2000 ord)

2 uker

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

3

Prosjektoppgave; risikobasert forebyggende arbeid (3000 ord)

4 uker

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

Skriftlig eksamen

3 timer

Ingen hjelpemidler tillatt

Emnet avsluttes med en skriftlig eksamen som er individuell og omhandler alle temaene i emnet.

Gradert karakter A – E / F (stryk) på skriftlig eksamen.

Karakteren som fremkommer på skriftlig eksamen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet.  

Litteratur

Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 1, Norsk Brannvernforening, side 109-123 (15 sider)

Får Walter lov? E-læringskurs i forvaltningsloven | Læringsplattformen (difi.no)

Brann i bygg (2016), Liebe, Norsk Brannvernforening, kap. 2, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 og 11 (78 sider)

Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere, DSB, (18 sider)

Internkontrollforskriften med kommentarer, Arbeidstilsynet, (9 sider)   

Nettkurs: Livsviktig samarbeid (dsb.no)

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet, DSB, side 8-54 (47 sider)

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging, DSB, (21 sider)

NS 3960:2019 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold (2019), kap. 1-10 (38 sider)

FG 920:4 Kontroll av faste automatiske vannbaserte slokkeanlegg (2018), generell del (26 sider)  

Støttelæremidler

Temaveileder: Kommunikasjon og risikogrupper for brann, DSB

Nasjonal kommunikasjonsstrategi for brannsikkerhet, DSB

Film: En dag i din uniform | Livsviktigsamarbeid

Offentleglova med rettleiar

Forvaltningsloven, forvaltningsforskriften og veileder om bestemmelser i forvaltningsloven og forvaltningsforskriften

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) med tilhørende forskrifter

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

Risiko og tilsyn. Risikostyring og rettslig regulering (2015), Hempel, Lindøe, Kringen, Braut. Universitetsforlaget

NS-EN 12845:2015+A1:2019 Faste brannslokkesystemer — Automatiske sprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold

NS-EN 16925:2018+NA:2019 Faste brannslokkesystemer - Automatiske boligsprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold

FG 930:1 FG-veiledning til NS-EN 12845 Faste brannslokkesystemer Automatisk sprinklersystemer Dimensjonering, installering og vedlikehold (2019)