BRSK1206 Operativ beredskap II

Nøkkelinformasjon

Arbeidsmengde:
370 timer
Studiepoeng:
12,5 poeng
Språk:
Norsk
Studiested:
Fjelldal

Om emnet Operativ beredskap II

I dette emnet bygger du videre på kompetansen du har opparbeidet gjennom emnene Arbeidsverktøy og Operativ beredskap I. 

Studentene skal få en grundig opplæring i ulike metoder og teknikker for brannslokking med fokus på risikoreduserende tiltak og miljøhensyn.

Operativ beredskap II fokuserer på spissing av kompetansen inn mot oppgaver som krever spesielt utstyr, metoder og teknikker. Dette gjelder ulykker med dyr, tyngre kjøretøy, bygningskollaps og rasulykker og ulykker der hvor tau benyttes til redning og sikring.

Studentene skal ha kompetanse til å kunne bruke utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redningsinnsatser for å redde liv og begrense skader på helse og miljø ved ulike typer ulykker.

Innen temaet CBRNE vil studentene få en bred opplæring innen fagfeltet med spesielt fokus på områdene C, B og E.

Studentene vil få kompetanse til å vite hvordan emosjonell førstehjelp kan anvendes både mot kolleger, pårørende ved en ulykke, suicidale samt hvilke tiltak man kan treffe mot truende personer. I tillegg skal studenten kjenne til hvordan defusing og debriefing og kollegastøtteordningen fungerer.

Studentene vil få en grunnleggende kompetanse innen håndtering av akutt forurensning både på sjø og land.

Studentene skal vite hvilke tiltak man kan gjøre for å redusere skadevirkninger ved og etter branner.

Brann- og redningsvesenet møter oftere situasjoner hvor terror eller våpen benyttes. Studentene må få kompetanse til å forstå risikomomenter i slike situasjoner.

Klimaskapte hendelser som storm, ras og flom skjer stadig oftere og brann- og redningsvesenet er beredskapsressursen som initialt håndterer dette. Utstyr, metoder og teknikker for å redusere skadevirkningene av slike hendelser er viktige elementer i emnet.

Innhold

Om emnet Operativ beredskap II

I dette emnet bygger du videre på kompetansen du har opparbeidet gjennom emnene Arbeidsverktøy og Operativ beredskap I. 

Studentene skal få en grundig opplæring i ulike metoder og teknikker for brannslokking med fokus på risikoreduserende tiltak og miljøhensyn.

Operativ beredskap II fokuserer på spissing av kompetansen inn mot oppgaver som krever spesielt utstyr, metoder og teknikker. Dette gjelder ulykker med dyr, tyngre kjøretøy, bygningskollaps og rasulykker og ulykker der hvor tau benyttes til redning og sikring.

Studentene skal ha kompetanse til å kunne bruke utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redningsinnsatser for å redde liv og begrense skader på helse og miljø ved ulike typer ulykker.

Innen temaet CBRNE vil studentene få en bred opplæring innen fagfeltet med spesielt fokus på områdene C, B og E.

Studentene vil få kompetanse til å vite hvordan emosjonell førstehjelp kan anvendes både mot kolleger, pårørende ved en ulykke, suicidale samt hvilke tiltak man kan treffe mot truende personer. I tillegg skal studenten kjenne til hvordan defusing og debriefing og kollegastøtteordningen fungerer.

Studentene vil få en grunnleggende kompetanse innen håndtering av akutt forurensning både på sjø og land.

Studentene skal vite hvilke tiltak man kan gjøre for å redusere skadevirkninger ved og etter branner.

Brann- og redningsvesenet møter oftere situasjoner hvor terror eller våpen benyttes. Studentene må få kompetanse til å forstå risikomomenter i slike situasjoner.

Klimaskapte hendelser som storm, ras og flom skjer stadig oftere og brann- og redningsvesenet er beredskapsressursen som initialt håndterer dette. Utstyr, metoder og teknikker for å redusere skadevirkningene av slike hendelser er viktige elementer i emnet.

Innhold

Brannslokking

 • Røykdykking, slokketeknikk, ventilering, lange innsatser

Tauredning

 • Bruk av utstyr, metoder og teknikker ved tauredning

Dyreredning

 • Bruk av utstyr, metoder og teknikker ved ulykker med dyr

Urban søk og redning

 • Bruk av utstyr, metoder og teknikker ved rasulykker og bygningskollaps

Tungredning

 • Bruk av utstyr, metoder og teknikker ved ulykker med tyngre kjøretøy

CBRNE

 • Bruk av verneutstyr i kontakt med farlige stoffer.
 • Forståelse av fysiske og kjemiske begreper for farlige stoffer. Identifisering av og merkebestemmelser for farlige stoffer. Dekontaminering og sanering.

Akutt forurensning

 • Bruk av utstyr, metoder og teknikker ved akutt forurensning

Restverdiredning

 • Bruk av utstyr, metoder og teknikker for å begrense skader etter brann-, røyk- og vannskader. Forstå miljøpåvirkning ved brannslokking

Mental førstehjelp

 • Bruk av mentale teknikker etter traumatiske hendelser og i møte med pårørende, suicidale og truende personer

PLIVO og skarpe hendelser

 • Gjennomgå teoriopplæring i PLIVO (Pågående Livstruende Vold) og forstå risikomomenter ved skarpe oppdrag

Ekstremvær

 • Bruk av utstyr, metoder og teknikker for å redusere skadevirkningene ved storm, flom, ras  

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om metoder og teknikker som anvendes for å redde liv samt slokke og begrense branner i ulike type materialer og objekter gjennom røykdykkerinnsats (K2)
 • har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av mennesker og dyr ved bruk av tau (K2)
 • har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av dyr (K2)
 • har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av mennesker og dyr ved rasulykker og bygningskollaps (K2)
 • har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redningsinnsatser for å redde liv og begrense skader på helse og miljø ved ulykker med tyngre kjøretøyer (K2)
 • har kunnskap om fysiske og kjemiske begreper for farlige stoffer og hvordan disse påvirker mennesker og miljø (K2)
 • har kunnskap om fareklasser for farlige stoffer og merkebestemmelser ved transport av farlige stoffer (K2)
 • har kunnskap om verneutstyr som anvendes ved innsats mot farlige stoffer (K2)
 • har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker for dekontaminering og sanering av mennesker, dyr og utstyr etter innsats mot farlige stoffer (K2)
 • har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved håndtering av akutt forurensning (K2)
 • har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å begrense skadene etter brann-, røyk- og vannskader (K2)
 • har kunnskap om mentale teknikker som anvendes etter traumatiske innsatser og i møte med pårørende, suicidale og truende personer (K2)
 • har kunnskap om prosedyre for PLIVO og risikomomenter ved skarpe oppdrag (K1)
 • har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å begrense skader etter ekstremvær (K2)

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å redde liv samt slokke og begrense branner i ulike type materialer og objekter gjennom røykdykkerinnsats (F1)
 • kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av mennesker og dyr ved bruk av tau (F1)
 • kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av dyr (F1)
 • kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av mennesker og dyr ved rasulykker og bygningskollaps (F1)
 • kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redningsinnsatser for å redde liv og begrense skader på helse og miljø ved ulykker med tyngre kjøretøyer (F1)
 • kan gjøre rede for sikkerhetstiltak og valg av utstyr, metode og teknikk ved innsats mot farlige stoffer/CBRNE for å redde mennesker og dyr, verne miljø og berge materielle verdier (F1)
 • kan gjøre rede for fareklasser for farlige stoffer og merkebestemmelser ved transport av farlige stoffer (F1)
 • kan gjøre rede for bruk av verneutstyr ved innsats mot farlige stoffer (F1)
 • kan gjøre rede  for bruk av utstyr, metoder og teknikker for dekontaminering og sanering av mennesker, dyr og utstyr etter innsats mot farlige stoffer (F1)
 • kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved håndtering av akutt forurensning (F1)
 • kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å begrense skader etter brann-, røyk- og vannlekkasjer (F1)
 • kan gjøre rede for mentale teknikker som anvendes etter traumatiske innsatser og i møte med pårørende, suicidale og truende personer (F1)
 • kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å begrense skader etter ekstremvær (F1)

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt fareklasser for farlige stoffer og merkebestemmelser ved transport av farlige stoffer og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis (GK4)
 • kan planlegge og gjennomføre innsats med verneutstyr mot farlige stoffer i tråd med rutiner (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker for dekontaminering og sanering av mennesker, dyr og utstyr etter innsats mot farlige stoffer (GK1)  

Undervisning og arbeidskrav

Undervisningsformer og læringsaktiviteter

Forelesning, praktisk øving på øvingsfelt, gruppeoppgaver, veiledning, selvstudie

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres

Arbeidskrav

Praktisk-muntlige tester som gjennomføres i løpet av semesteret;

 • Brannslokking – slokketeknikk, søksteknikk og bruk av vifter (gruppe)
 • Tauredning – oppkobling av forankringspunkt og taubrems (gruppe)
 • Dyreredning – bruk av sikrings- og løfteutstyr (gruppe)
 • Urban søk og redning -  bruk av sikrings- og løfteutstyr (gruppe)
 • CBRNE – bruk av verneutstyr og måleinstrumenter (gruppe)
 • Prinsipper for innsats ved pågående livstruende vold - PLIVO (individuell)
 • Akutt forurensning (gruppe)
 • Mental førstehjelp (gruppe)

 

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

 

Del

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

1

Praktisk-muntlig test; Brannslokking

30 min

Ingen hjelpemidler tillatt

2

Praktisk-muntlig test; Tauredning

20 min

Ingen hjelpemidler tillatt

3

Praktisk-muntlig test; Dyreredning

20 min

Ingen hjelpemidler tillatt

4

Praktisk-muntlig test; Urban søk og redning

20 min

Ingen hjelpemidler tillatt

5

Praktisk-muntlig test; CBRNE

20 min

 

Ingen hjelpemidler tillatt

6

Praktisk-muntlig test; PLIVO

 

20 min

Ingen hjelpemidler tillatt

7

Praktisk-muntlig test; Akutt forurensning

30 min

Alle hjelpemidler tillatt

8

Praktisk-muntlig test; Mental førstehjelp

20 min

Ingen hjelpemidler tillatt

Vurdering

Emnet avsluttes med en skriftlig eksamen som er individuell og omhandler alle temaene i emnet.

Gradert karakter A – E / F (stryk) på skriftlig eksamen.

Karakteren som fremkommer på skriftlig eksamen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet.  

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

Skriftlig eksamen

4 timer

Ingen hjelpemidler tillatt

 

Litteratur

Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 1, Norsk Brannvernforening, kap. 1.6, 2.2, 2.11 (33 sider)

Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 2, Norsk Brannvernforening, kap. 4.1 (22 sider)

Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 3, Norsk Brannvernforening, kap. 3.3, 3.4, 3.6, 5.1, 5.2, 5.3 (102 sider)

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking, DSB, (48 sider)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold, (35 sider)

PLIVO – nettkurs: www.nakos.no

Nettkurs for innlæring av "Håndbok for nødetatene, Farlige stoffer- CBRNE - www.nakos.no

RAPPORT – BRUK AV SKUM I ABBV (2019), Asker og Bærum brannvesen IKS, (7 sider)

Psykologi i operativ tjeneste (2019), Risan, Skoglund, Gyldendal, kap. 9, 11 og 14 (31 sider)

Operativ psykologi (2018), Eid/Johnsen, Fagbokforlaget, kap. 13 (26 sider)

Statens beredskap mot akutt forurensing – oljevernutstyr – metoder og bruk (2016), Kystverket, (60 sider)

Kommunal beredskap mot akutt forurensing – veiledning M1799 (2020), Miljødirektoratet, (36 sider)  

Støttelæremidler

Håndbok for nødetatene: Farlige stoffer – CBRNE

www.farliggodspermen.no

ADR/RID Landtransport av farlig gods (2021)

Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade, Helsedirektoratet

CBRNE-grunnkurs www.nakos.no

https://www.met.no/publikasjoner/met-info/ekstremvaer

Nasjonal plan - Beredskap mot akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, Kystverket

Akutt forurensning - an administrativ veileder for kommuner og IUA, Kystverket

Håndbok restverdiredning – Veileder for RVR-tjenesten (2015), Finans Norge

90 sekunder play - MSB