BRSK1207 Nødalarmering

Nøkkelinformasjon

Arbeidsmengde:
201 timer
Studiepoeng:
7,5 poeng
Språk:
Norsk
Studiested:
Stavern

Som operatør på 110-sentral må man kunne motta nødmeldinger, loggføre, veilede, og på bakgrunn av kompetanse innen beredskap og forebygging, utvarsle riktige og tilstrekkelige ressurser. Operatørene på 110-sentral skal kunne bruke beslutningsstøtteverktøy og kart og geografiske informasjonssystemer i prosessen med mottak og utvarsling av ressurser.

Innhold

Som operatør på 110-sentral må man kunne motta nødmeldinger, loggføre, veilede, og på bakgrunn av kompetanse innen beredskap og forebygging, utvarsle riktige og tilstrekkelige ressurser. Operatørene på 110-sentral skal kunne bruke beslutningsstøtteverktøy og kart og geografiske informasjonssystemer i prosessen med mottak og utvarsling av ressurser.

Innhold

 • Beslutningsstøtteverktøy
 • Loggføring
 • Beslutningstaking i en 110-sentral
 • Intervjuteknikk
 • Holdninger, etikk
 • Kart og geografiske informasjonssystemer
 • Samhandling med meldingsmottak og andre etater  

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om utstyr, rutiner og prosedyrer som anvendes i 110-sentral (K1)
 • har kunnskap om operativ beslutningstaking i en 110-sentral (K2)
 • har kunnskap om intervjuteknikk, veiledning, etikk og holdninger i en 110-sentral (K2)
 • har kunnskap om kart og geografiske informasjonssystemer som anvendes i en 110-sentral (K1)
 • har kunnskap om samhandling ved mottak av nødmelding og kommunikasjon med andre etater i en 110-sentral (K2)

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av utstyr, rutiner og prosedyrer som anvendes i en 110-sentral (F1)
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse i en 110-sentral (F2)
 • kan gjøre rede for intervjuteknikk, veiledning, etikk og holdninger i en 110-sentral (F1)
 • kan gjøre rede for kart og geografiske informasjonssystemer som benyttes i en 110-sentral (F1)
 • kan gjøre rede for hvordan samhandling ved mottak av nødmelding og kommunikasjon med andre etater gjennomføres (F1)

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, rutiner og prosedyrer i en 110-sentral (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av kart og geografiske informasjonssystemer i en 110-sentral (GK1)

Undervisning og arbeidskrav

Undervisningsformer og læringsaktiviteter

Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, veiledning, praktiske øvelser i alarmsentral.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres

Arbeidskrav

Praktisk-muntlige tester som gjennomføres i løpet av semesteret;

 • Bruk av kart – identifikasjon og klassifisering av ulike kartreferanser og sette disse i sammenheng med ulike koordinatsystemer (individuell)
 • Meldingsmottak og varsling – mottak av nødsamtale, utvarsling av ressurser, veiledning til nødstilt og gi faglig støtte til brann- og redningsvesenet (gruppe)
 • Trippelvarsling – gjennomføre trippelvarsling (gruppe)
 • Samhandling ved mottak av nødmelding (gruppe)

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Del

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

1

Praktisk-muntlig test; Bruk av kart

20 min

Digitale kart og GIS

2

Praktisk-muntlig test; Meldingsmottak og varsling

20 min

Loggføringsverktøy

3

Praktisk-muntlig test; Trippelvarsling

20 min

Rutiner for trippelvarsling

4

Praktisk-muntlig test; Samhandling ved mottak av nødmelding

30 min

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

Vurdering

Emnet avsluttes med en skriftlig eksamen som er individuell og omhandler alle temaene i emnet.

Gradert karakter A – E / F (stryk) på skriftlig eksamen.

Karakteren som fremkommer på skriftlig eksamen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet.  

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

Skriftlig eksamen

4 timer

Ingen hjelpemidler tillatt

 

Litteratur

Operativ psykologi (2018), Eid/Johnsen, Fagbokforlaget, kap. 11 (18 sider)

Safety at the sharp end (2013), Crichton, et.al, Ashgate, kap. 1-5, 7 og 8 (186 sider)

Nasjonal trippelvarslingsprosedyre mellom nødmeldesentralene, , versjon 1.0, med veileder, (36 sider)

Vision – treningsmanual (nytt system innføres 1.1.2022, læremidler vil bli oppdatert), (167 sider)

Perspektiver på samfunnssikkerhet (2021), Engen et. Al, Cappelen Damm Akademisk, kap. 10 og 11 (43 sider)  

Støttelæremidler

Kim Roger 6minutt on Vimeo

Just A Routine Operation - YouTube