BRSK2411 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid

Nøkkelinformasjon

Arbeidsmengde:
258 timer
Studiepoeng:
10 poeng
Språk:
Norsk
Studiested:
Fjelldal

Om emnet Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid

Helthetlig samfunnssikkerhetsarbeid utfordrer studentenes samlede kompetanse innen beredskap, forebygging og nødalarmering i et samfunnsperspektiv. I dette emnet integreres kunnskapene og ferdighetene fra studiets foregående semestre, og settes i en helhetlig kontekst. En forutsetning for dette er at studentene får grunnleggende kunnskap om lovverket som regulerer samfunnssikkerhetsarbeidet generelt i samfunnet. Det samme er hvordan ulike fagområder, etater og sektorer er gjensidig avhengig av hverandre for at arbeidet med samfunnssikkerhet skal kunne bli best mulig.

Helhetlige ROS-analyser, beredskapsanalyser og beredskapsplaner er sentrale verktøy som brukes i kartlegging av risiko og sårbarheter i samfunnet, og dimensjonering og planlegging av beredskap for å håndtere uønskede hendelser. Å gjennomføre en helhetlig ROS-analyse på egenhånd krever høyere utdanning enn fagskolen, men brann- og redningspersonell må være i stand til å bidra i arbeidet med gjennomføring av en helhetlig ROS-analyse i en kommune. Videre må de kunne gjennomføre enkle beredskapsanalyser og lage enkle beredskapsplaner for hvordan brann- og redningsvesenet spesielt, og kommunen og virksomheter generelt, skal respondere på uønskede hendelser.

Selv om brannkonstabler ikke innehar lederoppgaver, er det nødvendig at de har en viss forståelse for grunnprinsipper om den norske redningstjenesten, om taktisk ledelse og enhetlig ledelse, og bruk av ulike krisehåndteringsverktøy, for at de skal vite hvordan ulykker og kriser samlet sett håndteres og derigjennom kunne bidra til mest mulig effektiv håndtering av hendelser.

Innhold

Om emnet Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid

Helthetlig samfunnssikkerhetsarbeid utfordrer studentenes samlede kompetanse innen beredskap, forebygging og nødalarmering i et samfunnsperspektiv. I dette emnet integreres kunnskapene og ferdighetene fra studiets foregående semestre, og settes i en helhetlig kontekst. En forutsetning for dette er at studentene får grunnleggende kunnskap om lovverket som regulerer samfunnssikkerhetsarbeidet generelt i samfunnet. Det samme er hvordan ulike fagområder, etater og sektorer er gjensidig avhengig av hverandre for at arbeidet med samfunnssikkerhet skal kunne bli best mulig.

Helhetlige ROS-analyser, beredskapsanalyser og beredskapsplaner er sentrale verktøy som brukes i kartlegging av risiko og sårbarheter i samfunnet, og dimensjonering og planlegging av beredskap for å håndtere uønskede hendelser. Å gjennomføre en helhetlig ROS-analyse på egenhånd krever høyere utdanning enn fagskolen, men brann- og redningspersonell må være i stand til å bidra i arbeidet med gjennomføring av en helhetlig ROS-analyse i en kommune. Videre må de kunne gjennomføre enkle beredskapsanalyser og lage enkle beredskapsplaner for hvordan brann- og redningsvesenet spesielt, og kommunen og virksomheter generelt, skal respondere på uønskede hendelser.

Selv om brannkonstabler ikke innehar lederoppgaver, er det nødvendig at de har en viss forståelse for grunnprinsipper om den norske redningstjenesten, om taktisk ledelse og enhetlig ledelse, og bruk av ulike krisehåndteringsverktøy, for at de skal vite hvordan ulykker og kriser samlet sett håndteres og derigjennom kunne bidra til mest mulig effektiv håndtering av hendelser.

Innhold

Lovverk

 • Sivilbeskyttelsesloven, forskrift om kommunal beredskapsplikt, forskrift om industrivern, brann- og eksplosjonsvernloven, forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, storulykkeforskriften, helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap, forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen

Helhetlig ROS-analyse, beredskapsanalyse og beredskapsplan

Tverrfaglig, -etatlig og -sektorielt samfunnssikkerhetsarbeid

Ledelse av innsatser og håndtering av større kriser

 • Taktisk ledelse (grunnprinsipper), enhetlig ledelse (ELS), den norske redningstjenesten, krisehåndteringsverktøy (CIM, samband, etc.)  

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om lover, forskrifter og veiledninger som stiller krav til sikkerhet og beredskap innenfor kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner (K1)
 • kan oppdatere sin faglige kunnskap om samfunnssikkerhetsutfordringer fra Norges offentlig utredninger (NOU), relevante rapporter, temaveiledninger og gjennom kontakt med fagmiljøet innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (K5)
 • har kunnskap om metoder og prosesser for gjennomføring av helhetlig ROS-analyse som anvendes innen samfunnssikkerhetsområdet (K2)
 • har kunnskap om metoder og prosesser for gjennomføring av beredskapsanalyse og utarbeidelse av beredskapsplaner (K2)
 • har kunnskap om samarbeidsaktører og hvilke begreper, verktøy og metoder som anvendes i samarbeid med andre samfunnssikkerhetsaktører (K2)
 • har kunnskap om hvordan informasjon fra digitale verktøy som geografiske informasjonssystemer, statistikk, internkontroll, krisehåndtering og saksbehandling kan benyttes til forebygging og beredskap innen samfunnssikkerhetsområdet (K2)
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav til samvirke og behov for en helhetlig tilnærming til forebygging og beredskap for å bidra til økt samfunnssikkerhet og redusert sårbarhet i samfunnet (K3)
 • kan vurdere eget arbeid med fokus på helhetstenkning rundt forebygging og beredskap i forhold til gjeldende krav i regelverk (K3)
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter basert på risikoforståelse og kompetanse innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (K7)
 • har kunnskap om prinsippene for taktisk ledelse ved brann- og redningsinnsatser (K2)
 • har kunnskap om prinsippene for enhetlig ledelse ved av brann- og redningsinnsatser (K2)
 • har kunnskap om den norske redningstjenesten og beredskapsprinsippene (K1)
 • har kunnskap om hvordan loggføringsverktøy kan benyttes til å rapportere og dokumentere fra et skadested (K2)
 • har kunnskap om krav til øvelser som stilles i lover og forskrifter innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (K1)
 • har kunnskap om øvelsesbehov og -praksis i brann- og redningsvesenet, og hvilken funksjon øvelsene har i relasjon til samvirkeaktører og den norske redningstjenesten som helhet (K4)

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan kartlegge og identifisere risiko og sårbarhet og behov for forebyggende og konsekvensreduserende tiltak i forbindelse med gjennomføring av helhetlig ROS-analyse (F4)
 • kan kartlegge og identifisere beredskapsbehov ved hjelp av beredskapsanalyse (F4)
 • kan reflektere over sin egen faglige utøvelse som brann- og redningspersonell i samarbeid med andre samfunnssikkerhetsaktører, og justere denne under veiledning av relevante fagpersoner (F2)
 • kan gjøre rede for hvordan digitale verktøy for geografiske informasjonssystemer, statistikk, internkontroll, krisehåndtering og saksbehandling kan benyttes til forebygging og beredskap innen samfunnssikkerhetsområdet (F1)
 • kan gjøre rede for hvordan loggføringsverktøyet kan benyttes til å rapportere og dokumentere fra et skadested (F1)
 • kan gjøre rede for valg av øvelsesformer basert på lov- og forskriftskrav og beredskapsbehov avdekket gjennom beredskapsanalyse (F1)
 • kan reflektere over rollen som brann- og redningspersonell og egen utøvelse som deltaker i en samvirkeøvelse, samt justere denne under veiledning (F2)

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan utveksle synspunkter om risiko- og sårbarhetsforhold med andre innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet, og delta i diskusjoner om valg av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak for å verne liv, helse, miljø og berge materielle verdier innen samfunnssikkerhetsområdet (GK4)
 • kan planlegge og gjennomføre en beredskapsanalyse og utarbeide tilhørende beredskapsplan alene og som deltaker i gruppe og i tråd med retningslinjer (GK1)
 • kan bygge relasjoner med fagpersonell internt i brann- og redningsvesenet og med fagpersonell fra andre samfunnssikkerhetsaktører, for å øke samfunnssikkerheten og redusere sårbarheten (GK3)
 • kan utveksle synspunkter med andre samfunnssikkerhetsaktører og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis for å fremme risikoforståelse hos ulike aktører og dermed bidra til økt samfunnssikkerhet og redusert sårbarhet i samfunnet (GK4)
 • kan utveksle synspunkter med fagpersonell rundt bruk av digitale verktøy for geografiske informasjonssystemer statistikk, internkontroll, krisehåndtering og saksbehandling og delta i diskusjoner knyttet til bruken av disse verktøyene til forebygging og beredskap innen samfunnssikkerhetsområdet (GK4)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av loggføringsverktøy for å rapportere og dokumentere fra et skadested alene og som deltager i en gruppe og i tråd med rutiner (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre brann- og redningsoppgaver i øvelsessammenheng alene og som deltaker i gruppe og i tråd med rutiner (GK1)
 • kan utføre oppgaven som brann- og redningspersonell under en samvirkeøvelse for å møte andre samvirkeaktørers øvelsesbehov (GK2)

Undervisning og arbeidskrav

Undervisningsformer og læringsaktiviteter

Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, veiledning, praktiske øvelser på øvingsfelt

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres.

Arbeidskrav

Det er to praktisk-muntlige tester som gjennomføres i løpet av semesteret:

 • Muntlig presentasjon om bruk av digitale verktøy (gjennomføres i grupper på to personer)
 • Bruk av digitale verktøy (gjennomføres i grupper på to personer)

 

Det er tre prosjektoppgaver som gjennomføres i løpet av semesteret, og avsluttende skriftlig skoleeksamen. Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 3-4 stykker, og omhandler henholdsvis ROS-analyse, beredskapsanalyse og beredskapsplan (og sammenhengen mellom disse), tverrfaglig, -etatlig og -sektorielt samarbeid, og for- og etterarbeid til praktisk krisehåndteringsøvelse.

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

 

Del

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

1

Praktisk-muntlig test; digitale verktøy

30 min

Digitale verktøy

2

Praktisk-muntlig test; bruk av digitale verktøy

30 min

Loggføringsverktøy

3

Prosjektoppgave: ROS-analyse, beredskapsanalyse og beredskapsplan (2000 ord)

2 uker

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

4

Prosjektoppgave: Tverrfaglig, -etatlig og -sektorielt samarbeid (2000 ord)

2 uker

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

5

Prosjektoppgave: For- og etterarbeid øvelse (2000 ord)

2 uker

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

Vurdering

Emnet avsluttes med en skriftlig eksamen som er individuell og omhandler alle temaene i emnet.

Gradert karakter A – E / F (stryk) på skriftlig eksamen.

Karakteren som fremkommer på skriftlig eksamen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet.  

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

Skriftlig eksamen

3 timer

Ingen hjelpemidler tillatt

 

Litteratur

Risikoanalyse på samfunnsnivå - Metode og prosess ved utarbeidelsen av "Analyser av krisescenarioer (AKS)", DSB, (38 sider)

Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, (68 sider)

Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt, (50 sider)

Håndbok for redningstjenesten (2018), Hovedredningssentralen, kap. 1 og 4 (10 sider)

Samfunnssikkerhet – Analyse, styring og evaluering (2020), Njå, Sommer, Rake, Braut, Universitetsforlaget, kap. 12 (24 sider)

Praktisk krise- og beredskapsledelse (2019), Lunde, Universitetsforlaget, kap. 3 og 4.3 (35 sider)

Taktikkhåndboka, Brenden, Norsk Brannvernforening, del A (29 sider)

Enhetlig ledelsessystem (2021), Liebe, Norsk brannvernforening, innledning (18 sider)  

Støttelæremidler

Beredskapsanalyse (2021), Eriksen, Rake & Sommer, Cappelen Damm

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

Forskrift om kommunal beredskapsplikt

Forskrift om industrivern

Forskrift om endring i forskrift om industrivern

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)

Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap

Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften)