BRSK2412 Systematisk erfaringslæring

Nøkkelinformasjon

Arbeidsmengde:
258 timer
Studiepoeng:
10 poeng
Språk:
Norsk
Studiested:
Fjelldal

Systematisk erfaringslæring er en forutsetning for å kunne forbedre både det forebyggende arbeidet og håndtering av hendelser. Brann- og redningspersonell må derfor være i stand til å evaluere arbeidet som utføres i brann- og redningsvesenene, samt vite hvordan man kan omsette innsikt fra evalueringer til læring og kunnskapsutvikling både på individ- og organisasjonsnivå.

Spesielt må brann- og redningspersonell være i stand til å planlegge og gjennomføre øvelser og instruksjoner for enkeltpersoner og grupper/lag i brann- og redningsvesenet, slik at de kan bidra til læring og kontinuerlig forbedring på egen arbeidsplass.

Innhold

Systematisk erfaringslæring er en forutsetning for å kunne forbedre både det forebyggende arbeidet og håndtering av hendelser. Brann- og redningspersonell må derfor være i stand til å evaluere arbeidet som utføres i brann- og redningsvesenene, samt vite hvordan man kan omsette innsikt fra evalueringer til læring og kunnskapsutvikling både på individ- og organisasjonsnivå.

Spesielt må brann- og redningspersonell være i stand til å planlegge og gjennomføre øvelser og instruksjoner for enkeltpersoner og grupper/lag i brann- og redningsvesenet, slik at de kan bidra til læring og kontinuerlig forbedring på egen arbeidsplass.

Evalueringsarbeid

 • Evaluering av forebyggende arbeid, evaluering av innsatser, evaluering av branner

Læring og kunnskapsutvikling på individ- og organisasjonsnivå

 • Individuell læring, organisatorisk læring, kunnskapsutvikling, forbedring av praksis, BRIS, o.l.

Instruktørrollen

 • Planlegge og gjennomføre enkle instruksjoner på individ- og gruppenivå

Øvelsesplanlegging og -gjennomføring på lagsnivå (spillbord, case, funksjonsøvelser, o.l.)  

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om evalueringsmetoder, -prosesser og -verktøy som anvendes innen fagområdet brann, redning- og samfunnssikkerhet (K2)
 • kan vurdere eget arbeid ved brann- og redningsinnsatser i forhold til gjeldende prosedyrer, normer og krav i regelverk (K3)
 • har kunnskap om metoder og prosesser for læring på individ- og organisasjonsnivå innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (K2)
 • har kunnskap om metoder, prosesser og verktøy for innsamling og deling av erfaringsdata innen fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet på nasjonalt nivå (K2)
 • har kunnskap om metoder, prosesser og hjelpemidler som anvendes ved planlegging og gjennomføring av instruksjoner på individ- og gruppenivå (K2)
 • har kunnskap om metoder, prosesser og hjelpemidler som anvendes ved planlegging og gjennomføring av øvelser på individ- og gruppenivå (K2)

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av evalueringsmetode for å evaluere henholdsvis forebyggende arbeid og innsatser (F1)
 • kan kartlegge forebyggende og beredskapsmessige situasjoner og gjennom evaluering identifisere læringspunkter og behov for iverksetting av forbedringstiltak (F4)
 • kan reflektere over evaluering av eget arbeid ved brann- og redningsinnsatser og justere denne under veiledning (F2)
 • kan gjøre rede for valg av læringsmetoder for læring på individ- og organisasjonsnivå innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (F1)
 • kan finne og henvise til nasjonale erfaringsdata og vurdere relevansen for forebygging og beredskap i eget brann- og redningsvesen (F3)
 • kan reflektere over egen utøvelse som instruktør og justere denne under veiledning (F2)
 • kan gjøre rede for valg av metode ved øvelsesplanlegging og øvelsesgjennomføring (F2)

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre evaluering av forebyggende arbeid og innsatser alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre evaluering av eget arbeid ved brann- og redningsinnsatser alene og som deltaker i gruppe (GK1)
 • kan bidra til organisasjonsutvikling innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet gjennom implementering av læringspunkter og forbedringstiltak (GK5)
 • kan utveksle synspunkter med fagpersonell innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet og delta i diskusjoner om hvordan læringspunkter og forbedringstiltak kan bidra til utvikling av god arbeidspraksis (GK4)
 • kan planlegge og gjennomføre instruksjoner på individ- og gruppenivå alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre øvelser på individ- og gruppenivå alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer (GK1)

Undervisningsformer og læringsaktiviteter

Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, veiledning, instruksjonstrening i vognhall, øvelsesplanlegging og -gjennomføring på øvingsfelt

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres.

Arbeidskrav

Det er to praktisk-muntlige tester som gjennomføres i løpet av semesteret:

 • Planlegge og gjennomføre instruksjon (gjennomføres individuelt)
 • Planlegge og gjennomføre øvelse på lagsnivå (gjennomføres i grupper på 4 personer)

Det er to prosjektoppgaver som gjennomføres i løpet av semesteret. Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 3-4 stykker, og omhandler henholdsvis evalueringsarbeid (forebyggende og operativ beredskap, samt evaluering av branner) og læring og kunnskapsutvikling på individ- og organisasjonsnivå.

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

 

Del

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

1

Praktisk-muntlig test; instruksjon

2 timer

Alt relevant utstyr for gjennomføring tillatt

2

Praktisk-muntlig test; øvelse

2 timer

Alt relevant utstyr for gjennomføring tillatt

3

Prosjektoppgave: Evalueringsarbeid (3000 ord)

4 uker

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

4

Prosjektoppgave: Læring og kunnskapsutvikling (2000 ord)

2 uker

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

Muntlig eksamen

30 min. med 30 min. forberedelse

Ingen hjelpemidler tillatt

Emnet avsluttes med en muntlig eksamen som er individuell og omhandler alle temaene i emnet.

Gradert karakter A – E / F (stryk) på muntlig eksamen.

Karakteren som fremkommer på muntlig eksamen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet.  

Litteratur

Beredskapsøving og -læring (2020), Sommer, Pollestad, Steinnes, Fagbokforlaget, kap 1, 3-10 (168 sider)

Øvelse gjør mester (2010), Kjell Løvik, Høyskoleforlaget, side 63-70, 96-107, 114-121, 124-166 (71 sider)

Metode for evaluering av branner, SPFR-rapport A15-20022-01-1, (20 sider)

Olycksundersökning (2005), Särdqvist, Räddningsverket, kap. 1, 5, 6 og 7 (67 sider)

Sikkerhet i arbeidslivet, Kongsvik et al. (2018), Fagbokforlaget, kap. 8 og 9 (28 sider)

Støttelæremidler 

www.knitre.org

Veileder i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser – Grunnbok: introduksjon og prinsipper

Metodehefte: Diskusjonsøvelse

Metodehefte: Funksjonsøvelse

Metodehefte: Spilløvelse

Metodehefte: Evaluering av øvelser

Motivasjon og mestring (2015), Wormnes Manger, Fagbokforlaget