BRSK2412 Systematisk erfaringslæring

Nøkkelinformasjon

Arbeidsmengde:
258 timer
Studiepoeng:
10 poeng
Språk:
Norsk
Studiested:
Fjelldal

Om emnet Systematisk erfaringslæring

Systematisk erfaringslæring er en forutsetning for å kunne forbedre både det forebyggende arbeidet og håndtering av hendelser. Brann- og redningspersonell må derfor være i stand til å evaluere arbeidet som utføres i brann- og redningsvesenene, samt vite hvordan man kan omsette innsikt fra evalueringer til læring og kunnskapsutvikling både på individ- og organisasjonsnivå.

Spesielt må brann- og redningspersonell være i stand til å planlegge og gjennomføre øvelser og instruksjoner for enkeltpersoner og grupper/lag i brann- og redningsvesenet, slik at de kan bidra til læring og kontinuerlig forbedring på egen arbeidsplass.

Innhold

Om emnet Systematisk erfaringslæring

Systematisk erfaringslæring er en forutsetning for å kunne forbedre både det forebyggende arbeidet og håndtering av hendelser. Brann- og redningspersonell må derfor være i stand til å evaluere arbeidet som utføres i brann- og redningsvesenene, samt vite hvordan man kan omsette innsikt fra evalueringer til læring og kunnskapsutvikling både på individ- og organisasjonsnivå.

Spesielt må brann- og redningspersonell være i stand til å planlegge og gjennomføre øvelser og instruksjoner for enkeltpersoner og grupper/lag i brann- og redningsvesenet, slik at de kan bidra til læring og kontinuerlig forbedring på egen arbeidsplass.

Innhold

Evalueringsarbeid

 • Evaluering av forebyggende arbeid, evaluering av innsatser, evaluering av branner

Læring og kunnskapsutvikling på individ- og organisasjonsnivå

 • Individuell læring, organisatorisk læring, kunnskapsutvikling, forbedring av praksis, BRIS, o.l.

Instruktørrollen

 • Planlegge og gjennomføre enkle instruksjoner på individ- og gruppenivå

Øvelsesplanlegging og -gjennomføring på lagsnivå (spillbord, case, funksjonsøvelser, o.l.)  

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om evalueringsmetoder, -prosesser og -verktøy som anvendes innen fagområdet brann, redning- og samfunnssikkerhet (K2)
 • kan vurdere eget arbeid ved brann- og redningsinnsatser i forhold til gjeldende prosedyrer, normer og krav i regelverk (K3)
 • har kunnskap om metoder og prosesser for læring på individ- og organisasjonsnivå innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (K2)
 • har kunnskap om metoder, prosesser og verktøy for innsamling og deling av erfaringsdata innen fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet på nasjonalt nivå (K2)
 • har kunnskap om metoder, prosesser og hjelpemidler som anvendes ved planlegging og gjennomføring av instruksjoner på individ- og gruppenivå (K2)
 • har kunnskap om metoder, prosesser og hjelpemidler som anvendes ved planlegging og gjennomføring av øvelser på individ- og gruppenivå (K2)

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av evalueringsmetode for å evaluere henholdsvis forebyggende arbeid og innsatser (F1)
 • kan kartlegge forebyggende og beredskapsmessige situasjoner og gjennom evaluering identifisere læringspunkter og behov for iverksetting av forbedringstiltak (F4)
 • kan reflektere over evaluering av eget arbeid ved brann- og redningsinnsatser og justere denne under veiledning (F2)
 • kan gjøre rede for valg av læringsmetoder for læring på individ- og organisasjonsnivå innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (F1)
 • kan finne og henvise til nasjonale erfaringsdata og vurdere relevansen for forebygging og beredskap i eget brann- og redningsvesen (F3)
 • kan reflektere over egen utøvelse som instruktør og justere denne under veiledning (F2)
 • kan gjøre rede for valg av metode ved øvelsesplanlegging og øvelsesgjennomføring (F2)

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre evaluering av forebyggende arbeid og innsatser alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre evaluering av eget arbeid ved brann- og redningsinnsatser alene og som deltaker i gruppe (GK1)
 • kan bidra til organisasjonsutvikling innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet gjennom implementering av læringspunkter og forbedringstiltak (GK5)
 • kan utveksle synspunkter med fagpersonell innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet og delta i diskusjoner om hvordan læringspunkter og forbedringstiltak kan bidra til utvikling av god arbeidspraksis (GK4)
 • kan planlegge og gjennomføre instruksjoner på individ- og gruppenivå alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre øvelser på individ- og gruppenivå alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer (GK1)

Undervisning og arbeidskrav

Undervisningsformer og læringsaktiviteter

Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, veiledning, instruksjonstrening i vognhall, øvelsesplanlegging og -gjennomføring på øvingsfelt

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres.

Arbeidskrav

Det er to praktisk-muntlige tester som gjennomføres i løpet av semesteret:

 • Planlegge og gjennomføre instruksjon (gjennomføres individuelt)
 • Planlegge og gjennomføre øvelse på lagsnivå (gjennomføres i grupper på 4 personer)

Det er to prosjektoppgaver som gjennomføres i løpet av semesteret. Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 3-4 stykker, og omhandler henholdsvis evalueringsarbeid (forebyggende og operativ beredskap, samt evaluering av branner) og læring og kunnskapsutvikling på individ- og organisasjonsnivå.

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

 

Del

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

1

Praktisk-muntlig test; instruksjon

2 timer

Alt relevant utstyr for gjennomføring tillatt

2

Praktisk-muntlig test; øvelse

2 timer

Alt relevant utstyr for gjennomføring tillatt

3

Prosjektoppgave: Evalueringsarbeid (3000 ord)

4 uker

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

4

Prosjektoppgave: Læring og kunnskapsutvikling (2000 ord)

2 uker

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

Vurdering

Emnet avsluttes med en muntlig eksamen som er individuell og omhandler alle temaene i emnet.

Gradert karakter A – E / F (stryk) på muntlig eksamen.

Karakteren som fremkommer på muntlig eksamen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet.  

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

Muntlig eksamen

30 min. med 30 min. forberedelse

Ingen hjelpemidler tillatt

 

Litteratur

Beredskapsøving og -læring (2020), Sommer, Pollestad, Steinnes, Fagbokforlaget, kap 1, 3-10 (168 sider)

Øvelse gjør mester (2010), Kjell Løvik, Høyskoleforlaget, side 63-70, 96-107, 114-121, 124-166 (71 sider)

Metode for evaluering av branner, SPFR-rapport A15-20022-01-1, (20 sider)

Olycksundersökning (2005), Särdqvist, Räddningsverket, kap. 1, 5, 6 og 7 (67 sider)

Sikkerhet i arbeidslivet, Kongsvik et al. (2018), Fagbokforlaget, kap. 8 og 9 (28 sider)

Støttelæremidler 

www.knitre.org

Veileder i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser – Grunnbok: introduksjon og prinsipper

Metodehefte: Diskusjonsøvelse

Metodehefte: Funksjonsøvelse

Metodehefte: Spilløvelse

Metodehefte: Evaluering av øvelser

Motivasjon og mestring (2015), Wormnes Manger, Fagbokforlaget