BRSK2413 Fordypning

Nøkkelinformasjon

Arbeidsmengde:
250 timer
Studiepoeng:
10 poeng
Språk:
Norsk
Studiested:
Fjelldal

Om emnet Fordypning

Ved å gjennomføre en fordypningsoppgave skal studentene benytte kunnskapen, ferdighetene og den generelle kompetansen de har opparbeidet gjennom studiet til å gå i dybden på et aktuelt tema innen fagområdet.

Dette skal bidra til at studentene lærer å planlegge og gjennomføre en større, selvstendig oppgave.

Når studentene kommer ut i jobb vil de ha stor nytte av å kunne jobbe med prosjekter, både for selv å kunne lære seg nye ting og for å bidra til utvikling på egen arbeidsplass.

Innhold

Om emnet Fordypning

Ved å gjennomføre en fordypningsoppgave skal studentene benytte kunnskapen, ferdighetene og den generelle kompetansen de har opparbeidet gjennom studiet til å gå i dybden på et aktuelt tema innen fagområdet.

Dette skal bidra til at studentene lærer å planlegge og gjennomføre en større, selvstendig oppgave.

Når studentene kommer ut i jobb vil de ha stor nytte av å kunne jobbe med prosjekter, både for selv å kunne lære seg nye ting og for å bidra til utvikling på egen arbeidsplass.

Innhold

Fordypningsoppgave om selvvalgt tema innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet, gjennomført som prosjektoppgave.  

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om aktuelle problemstillinger og utfordringer innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (K4)
 • kan oppdatere sin kunnskap innen selvvalgt tema innenfor fagområdet brann, sikkerhet og samfunnssikkerhet (K5)
 • har kunnskap om begreper og teorier som anvendes innen et selvvalgt tema innenfor fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (K1)
 • har kunnskap om metoder og prosesser for å gjennomføre et prosjekt for å undersøke i dybden et tema innen brann, redning og samfunnssikkerhet (K2)
 • har kunnskap om søkeverktøy, skriveteknikker, uttrykksformer, kildehenvisning og rapportutforming i forbindelse med prosjektarbeid innen brann, redning og samfunnssikkerhet (K2)
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen et tema innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (K7)

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for sine valg av metode og prosess for å undersøke i dybden et tema innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (F1)
 • kan reflektere over sin egen faglige utøvelse ved prosjektarbeid, og justere denne under veiledning (F2)
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff om et selvvalgt tema og vurdere relevansen for en aktuell problemstilling og utfordring innen brann-, rednings- og samfunnssikkerhetsområdet (F3)
 • kan kartlegge en aktuell problemstilling og utfordring innenfor fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet, med vekt på forebygging og konsekvensreduserende tiltak (F4)

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre en undersøkelse av problemer og utfordringer for et selvvalgt tema innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (GK1)
 • Kan planlegge og gjennomføre et prosjekt alene og som deltager i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer innen brann, redning og samfunnssikkerhet med løsningsalternativer for en selvvalgt problemstilling i et selvvalgt tema (GK1)
 • kan utveksle synspunkter med andre studenter, fagfeller og veiledere om problemer, utfordringer og løsningsalternativer for et selvvalgt tema, og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis innen temaet (GK4)
 • kan bidra til organisasjonsutvikling innen brann, redning og samfunnssikkerhet  basert på funn om utfordringer og løsningsalternativer for en selvvalgt problemstilling for et selvvalgt tema (GK5)  

Undervisning og arbeidskrav

Undervisningsformer og læringsaktiviteter

Prosjektarbeid i gruppe, forelesning, veiledning

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjennomføres i begynnelsen av semesteret:

 • Deltakelse på kurs i innføring i prosjektarbeid (metoder og prosesser for gjennomføring av prosjekt).
 • Deltakelse på skrivekurs (skriveteknikker, uttrykksformer, søkeverktøy, kildehenvisning og rapportutforming).

Begge arbeidskravene vurderes med godkjent/ikke godkjent og må begge være godkjent for å kunne levere prosjektrapporten.  

Vurdering

Del

Varighet

Hjelpemidler

Prosjektrapport (10 000 ord)

 

Muntlig presentasjon/eksaminasjon

 

6 uker

 

Presentasjon 20 min. og eksaminasjon 10 min. med 30 min. forberedelse

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

Gjennomføres som prosjektoppgave i grupper på 2 personer. Prosjektoppgaven skal resultere i en rapport som inneholder beskrivelse og begrunnelse for valgt problemstilling, oppdatert informasjon og teori relevant for problemstillingen, metode og fremgangsmåte for arbeidet med problemstillingen, utfordringer og løsningsforslag for problemstillingen, samt anbefalinger til hvordan løsningsforslagene kan bidra til utvikling og forbedring innen brann, redning og samfunnssikkerhet.

I tillegg til prosjektrapporten er det en muntlig presentasjon av oppgaven som varer i 20 minutter, etterfulgt av 10 minutter eksaminasjon.

Karakteren på prosjektrapporten kan bli justert opp eller ned på bakgrunn av den muntlige presentasjonen/eksaminasjonen. Gradert karakter A - E / F (stryk).  

Litteratur

Egen litteratur