BRSK2308 Førerkort klasse C

Nøkkelinformasjon

Arbeidsmengde:
78 timer
Studiepoeng:
2,5 poeng
Språk:
Norsk
Studiested:
Praksissted

Opplæringen følger av Vegtrafikkloven 18.juni 1965. Med hjemmel i loven har Samferdsels-departementet fullmakt til å gi bestemmelser om teoretisk og praktisk opplæring av personer som vil ta førerkort, kompetansebevis eller bevis for å ha gjennomgått annen bestemt trafikkopplæring. Mål for trafikkopplæringen og krav til undervisningen er fastsatt av Vegdirektoratet gjennom forskrift av 1. oktober 2004 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften). Av forskriften går det blant annet fram at undervisningen skal legge til rette for at kandidaten kan nå målene for opplæringen.

Føreropplæringens hovedmål er at studentene får førerkompetanse, med de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon som er nødvendig.[3]  

 

[1] Det benyttes andre verb og begreper som læringsmål og elev i Læreplan Førerkortklasse C og CE – Håndbok V856, mens NKR benytter læringsutbyttebeskrivelse og fagskolen benytter begrepet student.

[2] https://www.vegvesen.no/_attachment/61495/binary/1158826?fast_title=H%C3%A5ndbok+V856+L%C3%A6replan+klasse+C+og+CE.pdf

[3] Ibid (s.15)

Innhold

Opplæringen følger av Vegtrafikkloven 18.juni 1965. Med hjemmel i loven har Samferdsels-departementet fullmakt til å gi bestemmelser om teoretisk og praktisk opplæring av personer som vil ta førerkort, kompetansebevis eller bevis for å ha gjennomgått annen bestemt trafikkopplæring. Mål for trafikkopplæringen og krav til undervisningen er fastsatt av Vegdirektoratet gjennom forskrift av 1. oktober 2004 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften). Av forskriften går det blant annet fram at undervisningen skal legge til rette for at kandidaten kan nå målene for opplæringen.

Føreropplæringens hovedmål er at studentene får førerkompetanse, med de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon som er nødvendig.[3]  

 

[1] Det benyttes andre verb og begreper som læringsmål og elev i Læreplan Førerkortklasse C og CE – Håndbok V856, mens NKR benytter læringsutbyttebeskrivelse og fagskolen benytter begrepet student.

[2] https://www.vegvesen.no/_attachment/61495/binary/1158826?fast_title=H%C3%A5ndbok+V856+L%C3%A6replan+klasse+C+og+CE.pdf

[3] Ibid (s.15)

For utfyllende beskrivelse av innhold vises det til Statens vegvesens Veiledning til Læreplan Førerkort klasse C og CE, Håndbok V865 med fastsatte trinnmål, delmål og aktuelt innhold for førerkort klasse C.  

Målene i sin helhet fremgår av trafikkopplæringsforskriften § 19.

Hovedmål for opplæringen til førerkort klasse C jf. § 19-1[1]:

Etter å ha gjennomført opplæringen for klasse C skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre lastebil forsvarlig, og for å kunne ivareta de oppgaver som er lastebilførerens ansvar.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som

- er trafikksikker

- gir god samhandling

- fører til god trafikkavvikling

- er mest mulig økonomisk og ressursvennlig

- gjør at kjøretøy og veg ikke utsettes for unødig slitasje

- tar hensyn til helse, miljø og andres behov

- er i samsvar med gjeldende regelverk.

 

Eleven skal kunne:

-

utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er en førers ansvar

-

sikre lasten forsvarlig

-

fatte riktige beslutninger om kjøring under vanskelige kjøreforhold

-

være en ressursperson i krisesituasjoner på vegen.

Føreropplæringen har fire trinn. Målene for trinn 1- 3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av opplæringen på det neste trinnet, og det er derfor viktig at eleven i all hovedsak har nådd målene i et trinn før opplæringen i neste trinn påbegynnes. Det er kjøreferdigheten som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg i.

Trinn 1: Grunnkurs tunge kjøretøy

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse klasse C

Trinn 3: Trafikal del klasse C

Trinn 4: Avsluttende opplæring klasse C

Trinn 1 jf. § 19-2

  • Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring
  • Eleven skal ha en grunnleggende forståelse for hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling
  • Eleven skal gjennomføre grunnkurs for tunge kjøretøy, jf. kapittel. 16

 

Trinn 2 jf. § 19-3

  • Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3
  • Eleven skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksom-heten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter
  • Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, lastebilen

 

Trinn 3 jf. § 19-4

  • Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av den avsluttende opplæringen i trinn 4
  • Eleven skal ha kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen og kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk
  • Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre

Trinn 4 jf. § 19-5

  • Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre lastebil i samsvar med hovedmålet

Elevene skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken

 

[1] Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften)

Undervisningsformer og læringsaktiviteter

- Teoriundervisning

- Refleksjon

- Demonstrasjoner

- Ferdighetstrening

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres.

 

Trinnvurdering trinn II og III  

Førerprøve gjennomføres i tråd med trafikkopplæringsforskriften (kapittel 29 og § 30-6) og med sensor fra Statens vegvesen. Karakteren er bestått/ikke bestått, og emnet er bestått når førerprøven er bestått.  

Litteratur

Læreplan førerkortklasse C og CE, håndbok V856

Lastebil og buss – førerkort klasse C og D (2019), Fadnes/Hauge, Fagbokforlaget