BRSK2309 Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode160)

Nøkkelinformasjon

Arbeidsmengde:
73 timer
Studiepoeng:
2,5 poeng
Språk:
Norsk
Studiested:
Fjelldal

Opplæringen følger av Vegtrafikkloven 18.juni 1965. Med hjemmel i loven har Samferdsels-departementet fullmakt til å gi bestemmelser om teoretisk og praktisk opplæring av personer som vil ta førerkort, kompetansebevis eller bevis for å ha gjennomgått annen bestemt trafikkopplæring.

Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) setter krav til at fører av utrykningskjøretøy må inneha kompetansebevis.[1]

Mål for trafikkopplæringen og krav til undervisningen er fastsatt av Vegdirektoratet gjennom forskrift av 1. juli 2009 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utryknings-forskriften).

 

Av forskriften går det blant annet fram at etter endt opplæring skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kjøre utrykning forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er utryknings-førerens ansvar.

 

[1] https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-12-637

[2] Det benyttes andre verb og begreper som opplæringsmål og elev i læreplanen "Kompetansebevis for utrykningskjøring", fastsatt av Vegdirektoratet 1. juli 2009, mens NKR benytter læringsutbyttebeskrivelse og fagskolen benytter begrepet student.

Innhold

Opplæringen følger av Vegtrafikkloven 18.juni 1965. Med hjemmel i loven har Samferdsels-departementet fullmakt til å gi bestemmelser om teoretisk og praktisk opplæring av personer som vil ta førerkort, kompetansebevis eller bevis for å ha gjennomgått annen bestemt trafikkopplæring.

Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) setter krav til at fører av utrykningskjøretøy må inneha kompetansebevis.[1]

Mål for trafikkopplæringen og krav til undervisningen er fastsatt av Vegdirektoratet gjennom forskrift av 1. juli 2009 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utryknings-forskriften).

 

Av forskriften går det blant annet fram at etter endt opplæring skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kjøre utrykning forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er utryknings-førerens ansvar.

 

[1] https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-12-637

[2] Det benyttes andre verb og begreper som opplæringsmål og elev i læreplanen "Kompetansebevis for utrykningskjøring", fastsatt av Vegdirektoratet 1. juli 2009, mens NKR benytter læringsutbyttebeskrivelse og fagskolen benytter begrepet student.

For utfyllende beskrivelse av innhold vises det til læreplan "Kompetansebevis for utrykningskjøring", fastsatt av Vegdirektoratet 1. juli 2009.  

Målene i sin helhet fremgår av utrykningsforskriften[1].

Hovedmål for opplæringen jf. § 24

Etter endt opplæring skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kjøre utrykning forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er utrykningsførerens ansvar.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre utrykning på en måte som:

  1. a) er trafikksikker
  2. b) er tydelig og gir god samhandling
  3. c) er effektiv og fører til god framkommelighet for utrykningskjøretøyet
  4. d) tar hensyn til helse, miljø og andres behov
  5. e) er i samsvar med gjeldende regelverk

Eleven skal også kunne utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er førers ansvar, samt ta nødvendig hensyn til passasjer.

Føreropplæringen har fire trinn. Målene for trinn 1- 3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av opplæringen på det neste trinnet, og det er derfor viktig at eleven i all hovedsak har nådd målene i et trinn før opplæringen i neste trinn påbegynnes. Det er kjøreferdigheten som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg i.

Trinn 1: Grunnkurs – grunnleggende forståelse for utrykningskjøring

Trinn 2: Grunnleggende kjøredyktighet

Trinn 3: Utrykningskjøring

Trinn 4: Utrykningsoppdrag – avsluttende sikkerhetskurs

Trinn 1 jf. § 25

  • Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha en grunnleggende forståelse for hva utrykningskjøring innebærer, kjenne til opplæringens innhold og være bevisst på de krav som stilles til utrykningsfører
  • Eleven skal vite at det er nødvendig med god kompetanse i bilkjøring for å ha utbytte av opplæring i utrykningskjøring, og være motivert for å tilegne seg eller styrke denne kompetansen

 

Trinn 2 jf. § 26

  • Eleven skal kunne kjøre presist, tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil i trafikk

 

Trinn 3 jf. § 27

  • Eleven skal kunne kjøre utrykning på en presis, tydelig, sikker og selvstendig måte i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne reflektere over og begrunne egne handlingsvalg i etterkant av kjøringen

 

Trinn 4 jf. § 27

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre utrykning i samsvar med hovedmålet for opplæring til kompetansebevis for utrykningsførere

 

[1] Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften)

Undervisningsformer og læringsaktiviteter

- Teoriundervisning

- Refleksjon

- Demonstrasjoner

- Ferdighetstrening

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres.

 

Trinnvurdering trinn II og III  

Utrykningsprøven gjennomføres i tråd med utrykningsforskriften kapittel 7. Karakteren er bestått/ikke bestått, og emnet er bestått når utrykningsprøven er bestått.  

Litteratur

Læreplan Kompetansebevis for utrykningskjøring

Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften)