BRSK2309 Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode160)

Nøkkelinformasjon

Arbeidsmengde:
73 timer
Studiepoeng:
2,5 poeng
Språk:
Norsk
Studiested:
Fjelldal

Om emnet Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160)

Opplæringen følger av Vegtrafikkloven 18.juni 1965. Med hjemmel i loven har Samferdselsdepartementet fullmakt til å gi bestemmelser om teoretisk og praktisk opplæring av personer som vil ta førerkort, kompetansebevis eller bevis for å ha gjennomgått annen bestemt trafikkopplæring.

Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) setter krav til at fører av utrykningskjøretøy må inneha kompetansebevis.

Mål for trafikkopplæringen og krav til undervisningen er fastsatt av Vegdirektoratet gjennom forskrift av 1. juli 2009 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utryknings-forskriften).

Av forskriften går det blant annet fram at etter endt opplæring skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kjøre utrykning forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er utryknings-førerens ansvar.

 

Innhold

Om emnet Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160)

Opplæringen følger av Vegtrafikkloven 18.juni 1965. Med hjemmel i loven har Samferdselsdepartementet fullmakt til å gi bestemmelser om teoretisk og praktisk opplæring av personer som vil ta førerkort, kompetansebevis eller bevis for å ha gjennomgått annen bestemt trafikkopplæring.

Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) setter krav til at fører av utrykningskjøretøy må inneha kompetansebevis.

Mål for trafikkopplæringen og krav til undervisningen er fastsatt av Vegdirektoratet gjennom forskrift av 1. juli 2009 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utryknings-forskriften).

Av forskriften går det blant annet fram at etter endt opplæring skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kjøre utrykning forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er utryknings-førerens ansvar.

 

Innhold

Føreropplæringen har fire trinn:

 • Trinn 1 Grunnkurs – grunnleggende forståelse for utrykningskjøring
 • Trinn 2 Grunnleggende kjøredyktighet
 • Trinn 3 Utrykningskjøring
 • Trinn 4 Utrykningsoppdrag – avsluttende sikkerhetskurs

For utfyllende beskrivelse av innhold vises det til læreplan "Kompetansebevis for utrykningskjøring", fastsatt av Vegdirektoratet 1. juli 2009.  

Læringsutbytte

Målene i sin helhet fremgår av utrykningsforskriften. Hovedmålet for opplæringen, jf. § 24, er

Etter endt opplæring skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kjøre utrykning forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er utrykningsførerens ansvar.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre utrykning på en måte som:

 • er trafikksikker 
 • er tydelig og gir god samhandling 
 • er effektiv og fører til god framkommelighet for utrykningskjøretøyet 
 • tar hensyn til helse, miljø og andres behov 
 • er i samsvar med gjeldende regelverk 

Eleven skal også kunne utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er førers ansvar, samt ta nødvendig hensyn til passasjer.

Fire trinn i opplæringen

Føreropplæringen har fire trinn. Målene for trinn 1- 3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av opplæringen på det neste trinnet, og det er derfor viktig at studenten i all hovedsak har nådd målene i ett trinn før opplæringen i neste trinn påbegynnes. Det er kjøreferdigheten som avgjør hvilket trinn studenten befinner seg i.

Trinn 1 Grunnkurs – grunnleggende forståelse for utrykningskjøring, jf. § 25

 • Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha en grunnleggende forståelse for hva utrykningskjøring innebærer, kjenne til opplæringens innhold og være bevisst på de krav som stilles til utrykningsfører
 • Eleven skal vite at det er nødvendig med god kompetanse i bilkjøring for å ha utbytte av opplæring i utrykningskjøring, og være motivert for å tilegne seg eller styrke denne kompetansen

Trinn 2 Grunnleggende kjøredyktighet, jf. § 26

 • Eleven skal kunne kjøre presist, tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil i trafikk

Trinn 3 Utrykningskjøring, jf. § 27

 • Eleven skal kunne kjøre utrykning på en presis, tydelig, sikker og selvstendig måte i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne reflektere over og begrunne egne handlingsvalg i etterkant av kjøringen

Trinn 4 Utrykningsoppdrag – avsluttende sikkerhetskurs jf. § 27

 • Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre utrykning i samsvar med hovedmålet for opplæring til kompetansebevis for utrykningsførere

 

Undervisning og arbeidskrav

Undervisningsformer og læringsaktiviteter

 Teoriundervisning

 Refleksjon

 Demonstrasjoner

 Ferdighetstrening

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres.

 

Vurdering

Trinnvurdering trinn II og III  

Utrykningsprøven gjennomføres i tråd med utrykningsforskriften kapittel 7. Karakteren er bestått/ikke bestått, og emnet er bestått når utrykningsprøven er bestått.  

Litteratur

Læreplan Kompetansebevis for utrykningskjøring

Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften). Utrykningsforskriften finner du på Lovdata.no.