BRSK2310 Praksis i beredskap, forebyggende og nødalarmering

Nøkkelinformasjon

Arbeidsmengde:
675 timer
Studiepoeng:
25 poeng
Språk:
Norsk
Studiested:
Praksissted

Om emnet praksis i beredskap, forebyggende og nødalarmering

I tredje semester er studentene i praksis i et brann- og redningsvesen og en 110-sentral. Studentene skal også gjennomføre opplæring for førerkort klasse C og kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160).

Praksisemnet bygger på emnene studentene har gjennomgått i de to første semestrene, og kunnskapen og ferdighetene settes i en kontekst som vil gi en generell kompetanse gjennom veiledning under deltakelse i arbeid.

Studentene skal gjennomføre en rekke arbeidskrav, som inngår i vurderingen av emnet, og samtlige må være godkjent for å få vurdering i emnet.

Praksisemnet vurderes som bestått/ikke bestått.

Innhold

Om emnet praksis i beredskap, forebyggende og nødalarmering

I tredje semester er studentene i praksis i et brann- og redningsvesen og en 110-sentral. Studentene skal også gjennomføre opplæring for førerkort klasse C og kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160).

Praksisemnet bygger på emnene studentene har gjennomgått i de to første semestrene, og kunnskapen og ferdighetene settes i en kontekst som vil gi en generell kompetanse gjennom veiledning under deltakelse i arbeid.

Studentene skal gjennomføre en rekke arbeidskrav, som inngår i vurderingen av emnet, og samtlige må være godkjent for å få vurdering i emnet.

Praksisemnet vurderes som bestått/ikke bestått.

Innhold

Emnet forutsetter at studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter i første og andre semester.

Innhold

Omfang

Praksis i beredskapsavdeling 338 timer
Praksis i forebyggende avdeling 192 timer
Praksis i 110-sentral 145 timer

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om brannforebyggerens (feiernes) utstyr og arbeidsmetoder og kjennskap til brannforebyggerens (feiernes) rolle i det brannforebyggende arbeidet (K4)
 • kan vurdere eget arbeid i en 110-sentral i forhold til gjeldende rutiner og prosedyrer (K3)

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan bidra til å kartlegge risikoen til ulike brukergrupper og identifisere brannsikkerhetsutfordringer og behov for iverksetting av hensiktsmessige forebyggende og konsekvensreduserende tiltak (F4)
 • kan reflektere over sin egen faglige utøvelse som operatør i 110-sentral og justere denne under veiledning (F2)

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt risiko ved bruk av utstyr i brann- og redningsinnsatser og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis for å verne liv, helse, miljø og berge materielle verdier
 • kan bygge relasjoner med fagpersonell internt i brann- og redningsvesenet og med fagfeller fra andre aktører i samfunnssikkerhetskjeden, for å øke samfunnssikkerheten og redusere sårbarheten (GK3)
 • kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt risiko ved bruk av utstyr i brann- og redningsinnsatser og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis for å verne liv, helse, miljø og berge materielle verdier (GK4)
 • kan planlegge og gjennomføre førstehjelpstiltak, alene eller som deltager i en gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer for førstehjelp (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre egen rolle i organiseringen av skadesteder i tråd med rutiner (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av utsyr, metoder og teknikker som anvendes for å redusere risiko for skader og eksponering av skader ved arbeid på skadested (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av metoder og teknikker som anvendes ved brannslokking i tråd med rutiner (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av metoder og teknikker som anvendes for å redde liv ved ulykker i vann i tråd med rutiner (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å redde liv og helse ved redningsinnsatser i tråd med etiske retningslinjer og rutiner (GK1)
 • kan utveksle synspunkter med andre i brann- og redningsvesenet om fordeler og ulemper med ulike brannsikringstiltak og delta i diskusjoner om valg av gode og hensiktsmessige aktive og passive brannsikringstiltak (GK4)
 • kan utføre forebyggende og konsekvensreduserende tiltak for å redusere brannrisikoen for befolkningen spesielt og risikoutsatte grupper spesielt (GK2)
 • kan bygge relasjoner med brannkonstabler og forebyggende personell i brann- og redningsvesen med den hensikt å øke forståelsen for viktigheten av at alle avdelinger i brann- og redningsvesenet bidrar i det brannforebyggende arbeidet (GK3)
 • kan utveksle synspunkter med personer hos andre samfunnsaktører som brann- og redningsvesenet naturlig samarbeider med i det forebyggende arbeidet (GK4)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av metoder og teknikker for å redde liv samt slokke og begrense branner gjennom røykdykkerinnsats i tråd med rutiner (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker ved redning av mennesker og dyr ved hjelp av tau i tråd med rutiner (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker ved redning av dyr i tråd med rutiner (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker ved rasulykker og bygningskollaps i tråd med rutiner (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redningsinnsatser for å redde liv og helse ved ulykker med tyngre kjøretøy i tråd med rutiner (GK1)
 • kan utveksle synspunkter med fagfeller om risiko ved farlige stoffer og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis for å verne liv, helse, miljø og berge materielle verdier (GK4)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å håndtere akutt forurensning i tråd med rutiner (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker for å begrense skadene etter brann-, røyk- og vannlekkasjer i tråd med rutiner (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å begrense skader etter ekstremvær i tråd med rutiner (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av metoder og teknikker som anvendes ved innsats mot energikilder i kjøretøy, fartøy og bygninger i tråd med rutiner (GK1)
 • kan utveksle synspunkter med fagfeller om operativ beslutningstaking i en 110-sentral og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis (GK4)
 • kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt intervjuteknikk, veiledning, etikk og holdninger i en 110-sentral og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis (GK4)
 • kan utveksle synspunkter med fagfeller om samhandling ved mottak av nødmelding og kommunikasjon med andre etater i en 110-sentral og delta i diskusjoner for utvikling av god arbeidspraksis (GK4)
 • kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt samhandling og beslutningstaking i team og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis (GK4)
 • kan utveksle synspunkter med fagfeller og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis i en 110-sentral (GK4)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av kart og geografiske informasjonssystemer i en 110-sentral (GK1)
 • kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, rutiner og prosedyrer i en 110-sentral (GK1)  

Undervisning og arbeidskrav

Undervisningsformer og læringsaktiviteter

Studentene skal også gjennom litteraturstudier, erfaringsdeling og gruppediskusjoner. I praksisperioden skal det skrives refleksjonslogg fra hver uke i praksis. Loggene skal inneholde refleksjon over eget arbeid og observasjoner av den faglige utførelsen til brann- og redningspersonellet.  

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk oppmøte (minst 90% tilstedeværelse), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav danner grunnlag for vurdering av emnet, innenfor henholdsvis beredskap, forebygging og nødalarmering:

 • Det skal skrives refleksjonslogg fra hver uke i praksis. Loggene skal inneholde refleksjon over eget arbeid og observasjoner av den faglige utførelsen til brann- og redningspersonellet.

Beredskap

 • Gjennomføring av førstehjelpstiltak under øvelse, samt utveksle synspunkter om brann- og redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold for førstehjelpstiltak
 • Gjennomføring av redning i vann under øvelse, samt utveksle synspunkter om   brann- og redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis for å redde liv ved ulykker i vann
 • Gjennomføring av brannslokking under øvelse, samt utveksle synspunkter om brann- og redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis for brannslokking
 • Gjennomføring av egen rolle som brannkonstabel i organiseringen av skadesteder under øvelse
 • Gjennomføring av redningsinnsatser med bruk av redningsutstyr, -metoder og -teknikker under øvelse, samt utveksle synspunkter om brann- og redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis for redningsinnsatser
 • Gjennomføring av røykdykkerinnsats med brannslokking og livredning under øvelse, samt utveksle synspunkter om brann- og redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis for røykdykkerinnsats
 • Gjennomføring av innsats mot energikilder under øvelse, samt utveksle synspunkter om brann- og redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis for innsats mot energikilder i kjøretøy, fartøy og bygninger
 • Gjennomføring av skadebegrensning etter brann- og vannlekkasjer, samt utveksle synspunkter om brann- og redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis for å begrense skadene etter brann- og vannlekkasjer
 • Utveksle synspunkter om holdninger og etablert praksis i brann- og redningsvesenet knyttet til HMS og risikoen ved farlige stoffer

Forebygging

 • Beskrivelse og forklaring av brannforebyggerens (feierens) utstyr, arbeidsmetoder og rolle i det brannforebyggende arbeidet
 • Utveksle synspunkter om brannsikringstiltak som brukes innenfor et begrenset område i det aktuelle brann- og redningsvesenet og erfaringer til de som jobber i brann- og redningsvesenet om fordeler, ulemper, nytteverdi og hensiktsmessighet til ulike tiltak
 • Utveksle synspunkter om risiko til ulike brukergrupper, hvilke utfordringer som er identifisert og hvilke behov som er ansett hensiktsmessig å iverksette
 • Utveksle synspunkter om utførelsen av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak for å redusere brannrisikoen
 • Utveksle synspunkter om samarbeidet mellom beredskapspersonell og forebyggende personell om hvordan brann- og redningsvesenet samlet sett bidrar i det brannforebyggende arbeidet
 • Utveksle synspunkter om samarbeidet med en aktuell samfunnsaktør og hvordan dette bidrar inn i det brannforebyggende arbeidet

Nødalarmering

 • Bruke kart og geografiske informasjonssystemer på en effektiv måte i en 110-sentral
 • Utveksle synspunkter om hvordan beslutningstaking foregår i praksis i en 110-sentral
 • Utveksle synspunkter om samhandlingen og beslutningstaking i team i en 110-sentral.
 • Utveksle synspunkter om 110-sentralens prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis for intervjuteknikk
 • Utveksle synspunkter om etikk og holdninger i en 110-sentral
 • Gjennomføring av meldingsmottak og varsling ved bruk av utstyr, rutiner og prosedyrer i en 110-sentral

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og vurderingskriterier for arbeidskrav i praksisperioden er beskrevet i dokumentet "Veileder for praksis".

Samtlige arbeidskrav må være godkjent for å få vurdering i emnet, dvs. få vurdert om praksis er bestått eller ikke bestått.  

Vurdering

Vurderingsform

Varighet

Hjelpemidler

Praksis

675 timer

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

Arbeidskravene danner grunnlaget for vurdering av praksis. Praksisansvarlig i samarbeid med lærer fra fagskolen vurderer praksisgjennomføringen og fastsetter karakteren til bestått/ikke bestått.  

Praksis i ordinær tjeneste i brann- og redningsvesen, samt 110-sentral som innebærer utførelse av arbeidsoppgaver i realistiske yrkessituasjoner. Karakteren er bestått/ikke bestått, og emnet er bestått når samtlige arbeidskrav er godkjent.  

Litteratur

Det er ingen litteratur tilknyttet emnet